Historyczne wyniki Grupy PZU po trzecim kwartale 2019 roku

Pierwsze trzy kwartały 2019 roku przejdą do historii PZU jako rekordowe pod względem sprzedaży, która wyniosła 17,5 mld zł. Równocześnie wynik netto z działalności ubezpieczeniowej po trzech kwartałach na poziomie 1,99 mld zł jest najlepszy od pięciu lat. Z rentownością na kapitale na poziomie 23,7% spółka osiągnęła jeden z najlepszych kwartalnych wyników w swojej historii. Taki zwrot na kapitale jest niemal dwukrotnie wyższy niż średnia dla europejskich spółek ubezpieczeniowych.

Pierwsze trzy kwartały 2019 roku przejdą do historii PZU jako rekordowe pod względem sprzedaży, która wyniosła 17,5 mld zł. Równocześnie wynik netto z działalności ubezpieczeniowej po trzech kwartałach na poziomie 1,99 mld zł jest najlepszy od pięciu lat. Z rentownością na kapitale na poziomie 23,7% spółka osiągnęła jeden z najlepszych kwartalnych wyników w swojej historii. Taki zwrot na kapitale jest niemal dwukrotnie wyższy niż średnia dla europejskich spółek ubezpieczeniowych.

Pierwsze trzy kwartały 2019 roku przejdą do historii PZU jako rekordowe pod względem sprzedaży, która wyniosła 17,5 mld zł. Równocześnie wynik netto z działalności ubezpieczeniowej po trzech kwartałach na poziomie 1,99 mld zł jest najlepszy od pięciu lat.

Z rentownością na kapitale na poziomie 23,7% spółka osiągnęła jeden z najlepszych kwartalnych wyników w swojej historii. Taki zwrot na kapitale jest niemal dwukrotnie wyższy niż średnia dla europejskich spółek ubezpieczeniowych.

W trzecim kwartale 2019 roku spółka PZU Zdrowie dokonała strategicznej akwizycji w obszarze zdrowia, przejmując ogólnopolską sieć placówek diagnostycznych Tomma. Dzięki temu przejęciu pacjenci w całej Polsce będą mieli łatwiejszy dostęp do badań diagnostycznych i profilaktyki.

Reklama

- Wyniki za trzeci kwartał 2019 roku są dowodem znakomitej kondycji finansowej Grupy PZU i dynamicznego rozwoju w najważniejszych strategicznie obszarach. Osiągamy to, co założyliśmy i to mimo trudnego rynku, presji cenowej czy obciążeń regulacyjnych. Wysokość składki, którą zebraliśmy w ciągu trzech kwartałów tego roku, a która jest najwyższa w naszej historii, dowodzi zaufania ze strony klientów. Z kolei potwierdzeniem efektywności naszego działania jest poziom zwrotu na kapitale, który wyniósł 23,7%. W dalszym ciągu chcemy się rozwijać. Nasze ambicje by otaczać opieką zdrowotną coraz więcej Polaków zaowocowały przejęciem ogólnopolskiej sieci placówek diagnostycznych Tomma. Zwiększamy w ten sposób dostęp pacjentów do badań profilaktycznych, co wpisuje się w naszą społeczną strategię #10latdluzej - mówi prezes PZU Paweł Surówka.

Według członka zarządu PZU i dyrektora finansowego Tomasza Kulika "Grupa osiągnęła wysoką rentowność dzięki utrzymaniu bardzo dobrej kondycji głównych linii biznesowych oraz wysokiej dyscypliny kosztowej". - Wynik netto Grupy dla jednostki dominującej po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł 2,36 mld zł. Było to możliwe dzięki osiągnięciu dodatniej dynamiki zysku netto na działalności ubezpieczeniowej, pomimo utrzymującej się presji cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych - podkreśla Tomasz Kulik.

W porównaniu do pierwszej połowy bieżącego roku w trzecim kwartale przyspieszyła dynamika wzrostu składki przypisanej i zarobionej mimo niekorzystnych warunków rynkowych. Składki z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych przyniosły wzrost o 21% w ujęciu rok do roku, a składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie - o 32%.

- Trzeci kwartał był bardzo dobry dla biznesu życiowego PZU. Poprawiliśmy nasz udział w rynku o ponad 2 p.p. przy zachowaniu rentowności na poziomie powyżej ambicji strategicznych. Szczególnie cieszy dynamiczny rozwój indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, gdzie rok do roku osiągamy niemal 40% wzrostu. Cieszymy się także z kolejnego dobrego wyniku naszego biznesu zdrowotnego, z którego korzysta już ponad dwa i pół miliona klientów. Dzięki transakcji przejęcia spółki Tomma liczba placówek PZU Zdrowie zwiększyła się do ponad 130, a więc o jedną trzecią. Daje to naszym klientom dostęp do nowoczesnych badań diagnostycznych, co doskonale wpisuje się w strategię #10latdluzej. Po przejęciu Falck to kolejny sukces zespołu PZU Zdrowia - mówi Roman Pałac, prezes PZU Życie. - Zapewnimy pacjentom jeszcze łatwiejszy dostęp do badań profilaktycznych na najlepszym sprzęcie. Chcemy w ten sposób przyczyniać się do wcześniejszego wykrywania chorób, wyznaczając najwyższe standardy opieki zdrowotnej w Polsce - dodaje prezes PZU Paweł Surówka.

Grupa PZU czerpie jednocześnie coraz większe korzyści z rozwoju działalności bankowej i jej synergii z działalnością ubezpieczeniową. Kontrybucja działalności bankowej do kwartalnych wyników skonsolidowanych Grupy PZU wyniosła 179 mln zł. Sprzedaż ubezpieczeń na życie w kanale bankowych wzrosła 2,5-krotnie. Grupa PZU stała się też jednym z liderów rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Umowy o zarządzanie PPK zawarło z Grupą PZU ponad tysiąc największych pracodawców w Polsce, zatrudniających łącznie ponad pół miliona pracowników.

Jak podkreśla prezes PZU Paweł Surówka, potwierdzeniem atrakcyjności i potencjału PZU jest podtrzymanie w październiku przez agencję S&P Global Ratings pozytywnej perspektywy ratingowej PZU przy zachowaniu ratingu siły finansowej na najwyższym wśród polskich spółek poziomie A-.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wynosi prawie 340 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach.

Kluczowe dane i fakty obrazujące rozwój Grupy PZU po trzecim kwartale 2019 roku:

- Najwyższy wynik z działalności podstawowej od 5 lat

- Wysoki zwrot na kapitale: 23,7% w III kwartale 2019 r. i 20,8% narastająco od początku roku

- Przyspieszenie dynamiki wzrostu składki przypisanej i składki zarobionej w III kw. 2019 w porównaniu do pierwszej połowy roku

- Wzrost składki z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, odzwierciedlający silną pozycję konkurencyjną PZU: 21% r/r w III kw. 2019

- Przyrost składki przypisanej w ubezpieczeniach na życie mimo niesprzyjających warunków rynkowych dla UFK

- Wzrost składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce: 32% r/r w III kw. 2019 r. - istotnie silniejszy w porównaniu do pierwszej połowy roku

- Dalszy rozwój sieci placówek PZU Zdrowie: finalizacja transakcji przejęcia ogólnopolskiej sieci placówek diagnostycznych Tomma (efekt w IV kwartale)

- 2,5-krotny wzrost nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych w kanale bankowym i najwyższa w tym roku kontrybucja działalności bankowej do kwartalnych wyników skonsolidowanych (179 mln zł)

- Podtrzymanie wysokiej perspektywy ratingowej PZU przez S&P Global Rating.

Komentarze członków zarządu PZU SA

Paweł Surówka, prezes PZU SA:

Wyniki za trzeci kwartał 2019 roku są dowodem znakomitej kondycji finansowej Grupy PZU i dynamicznego rozwoju w najważniejszych strategicznie obszarach. Przekraczają w wielu dziedzinach założone cele. Rekordowy w minionym kwartale zwrot na kapitale, prawie dwukrotnie przekraczający średnią europejską dla firm ubezpieczeniowych, czyni z PZU spółkę perspektywiczną i atrakcyjną dla inwestorów. Sprzyja temu wysoka dyscyplina kosztowa.

Wyniki za ostatni i poprzednie kwartały świadczą o tym, że sukcesy Grupy PZU są oparte na solidnych i trwałych fundamentach, pozwalających na utrzymanie wzrostów. Potwierdzeniem atrakcyjności i potencjału PZU jest podtrzymanie w październiku przez agencję S&P Global Ratings pozytywnej perspektywy ratingowej PZU przy zachowaniu ratingu siły finansowej na najwyższym wśród polskich spółek poziomie A-.

Wzrasta jednocześnie znaczenie działalności bankowej jako jednego z filarów, na którym opieramy swój rozwój jako Grupa PZU. Sukcesem jest też imponujący, 2,5-krotny wzrost sprzedaży ubezpieczeń na życie w kanale bankowym. To potwierdzenie słuszności przyjętej strategii i zapowiedź kolejnych wzrostów, które będzie przynosiła umiejętna synergia usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Myślimy perspektywicznie, dlatego stawiamy także na nowoczesność i innowacje. Po wprowadzeniu takich innowacyjnych rozwiązań, jak inwestycyjna platforma internetowa inPZU czy usługa PZU GO pozwalającą na automatyczne wzywanie pomocy w razie wypadku, uruchomiliśmy kolejny zaawansowanych technologicznie projekt "Opaska życia". Jest to zakładane na rękę elektroniczne urządzenie, które monitoruje podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmuje personel medyczny o sytuacjach zagrożenia.

Realizowany pilotażowo, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, projekt może w przyszłości zrewolucjonizować ratownictwo medyczne i być realnym wsparciem także w publicznej służbie zdrowia. Jest elementem szerszego, realizowanego przez nas programu #10latdłużej, obejmującego szereg inicjatyw na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa Polaków. Chcemy w ten sposób realizować nie tylko biznesowe, ale i społeczne cele, budując dodatkową wartość Grupy PZU.

Liczba placówek własnych PZU Zdrowie powiększy się o ponad trzecią w efekcie planowanego przejęcia spółki Tomma i jej przychodni oferujących profesjonalną diagnostykę. Dzięki nim zapewnimy pacjentom jeszcze łatwiejszy dostęp do badań profilaktycznych na najlepszym sprzęcie. Chcemy w ten sposób przyczyniać się do wcześniejszego wykrywania chorób, wyznaczając najwyższe standardy opieki zdrowotnej w Polsce.

Roman Pałac, prezes PZU Życie:

Trzeci kwartał 2019 roku był dobrym kwartałem dla PZU w obszarze ubezpieczeń na życie. Przy prawie 40% udziałów w tym rynku wypracowaliśmy ponad 50% jego wyniku technicznego. Sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych wzrosła o ponad 32%. Osiągnęliśmy również wzrost w segmencie ubezpieczeń grupowych.

Z olbrzymią dynamika rozwijają się w Grupie PZU ubezpieczenia zdrowotne, z których korzysta już ponad dwa i pół miliona klientów. W pierwszym półroczu prawie trzy czwarte wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce było zasługą PZU. Spodziewamy się coraz lepszych rezultatów w związku z bardzo szybkim rozwojem sieci PZU Zdrowie, będącego już dziś jednym z trzech największych dostawców prywatnej opieki medycznej w Polsce. Dzięki transakcji przejęcia spółki Tomma liczba placówek PZU Zdrowie zwiększyła się do ponad 130, a więc o jedną trzecią. Naszym klientom daje to szeroki dostęp do nowoczesnych badań diagnostycznych, co doskonale wpisuje się w strategię #10latdluzej. Po przejęciu Falck to kolejny sukces zespołu PZU Zdrowia.

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA:

Wynik osiągnięty w ciągu trzech kwartałów 2019 roku w segmencie pozabankowym to najlepszy wynik od pięciu lat. Pomimo dużej presji cenowej na rynku ubezpieczeń majątkowych utrzymaliśmy wysoką rentowność techniczną głównych linii biznesowych podpartą wysoką dyscypliną kosztową. Wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce wyniósł 89,6%, marża w ubezpieczeniach grupowych 23,9%, a zwrot na inwestycjach w trzecim kwartale wyniósł aż 230 punktów bazowych powyżej stopy wolnej od ryzyka. W rezultacie wynik w tych obszarach znalazł się na poziomach powyżej naszych ambicji strategicznych.

Wynik netto Grupy dla jednostki dominującej po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł 2,36 mld zł. Był to wynik porównywalny do bardzo dobrego roku 2018, pomimo zwiększonych obciążeń regulacyjnych takich jak dodatkowy odpis na BFG oraz rezerwy wynikające z wyroku TSUE dotyczącego potencjalnych zwrotów prowizji. Koszt związany z dodatkowymi obciążeniami przypisany jednostce dominującej wyniósł 164 mln zł, tj. o 89 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Możemy zatem powiedzieć, że na bazie znormalizowanej, to znaczy z wyłączeniem wzrostu obciążeń regulacyjnych w bankach, jest to najlepszy wynik naszej Grupy od pięciu lat.

Interia.pl opr. MZB

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »