Polimex-Mostostal SA zaczął odrabiać straty

W pierwszym kwartale 2013 roku Polimex-Mostostal kontynuował działania naprawcze realizując program restrukturyzacji finansowej i operacyjnej oraz wykonywał bieżące zadania wynikające z podpisanych kontraktów

W pierwszym kwartale 2013 roku Polimex-Mostostal kontynuował działania naprawcze realizując program restrukturyzacji finansowej i operacyjnej oraz wykonywał bieżące zadania wynikające z podpisanych kontraktów

Pozytywna EBITDA Spółki w pierwszym kwartale 2013 roku

Wyniki finansowe w I kw. 2013 r.

- Grupa Polimex-Mostostal odnotowała w pierwszym kwartale 2013 roku lepsze wyniki od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poprawiliśmy je o 129 mln zł. Z działalności operacyjnej uzyskaliśmy zysk w wysokości 32,6 mln zł, tj. o 198,7 mln zł więcej niż w pierwszym kwartale 2012 r. - informuje Dariusz Krawczyk p.o. Prezesa Zarządu Polimexu-Mostostalu SA.

- Należy podkreślić fakt uzyskania przez Spółkę i Grupę znaczącej wysokości zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację - EBIDTA. To duży sukces na obecnym etapie - dodaje Dariusz Krawczyk.

Reklama

Polimex-Mostostal osiągnął w pierwszym kwartale 2013 roku:

- 382,1 mln zł przychodów,

- 48,9 mln zł zysku EBITDA,

- 72,5 mln zł zysku netto.

W pierwszym kwartale 2012 roku miał natomiast 685,3 mln zł przychodów, 165,4 mln zł straty EBITDA i 160,1 mln zł straty netto.

Grupa Polimex-Mostostal osiągnęła w pierwszym kwartale 2013 roku:

- 532,6 mln zł przychodów,

- 52 mln zł zysku EBITDA

i poniosła:

- 23,5 mln zł straty netto.

W pierwszym kwartale 2012 roku Grupa miała natomiast 903 mln zł przychodów, 141,6 mln zł straty EBITDA i 152,5 mln zł straty netto.

Aktualna wartość portfela zamówień Grupy wynosi 7,4 mld zł.

Restrukturyzacja operacyjna i redukcja kosztów

W pierwszym kwartale 2013 roku kontynuowane były działania wynikające z podpisanej w grudniu ubiegłego roku umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami.

- Zarząd realizuje proces restrukturyzacji działalności operacyjnej Spółki w celu redukcji kosztów operacyjnych poprzez, między innymi: obniżanie kosztów ogólnego zarządu, centralizację zakupów, optymalizację struktur organizacyjnych, optymalizację portfela kontraktów, kontynuowanie programu dezinwestycji, tj. programu sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych niezwiązanych z działalnością podstawową - wyjaśnia Dariusz Krawczyk.

- W ostatnich miesiącach wprowadzone zostały w Spółce inne istotne zmiany mające m.in. na celu poprawę procedur zarządzania ryzykiem, jak również zwiększające transparentność funkcjonowania firmy - uzupełnia Krawczyk.

W strukturach Spółki powołano jednostkę kontrolingową dedykowaną do analizy i weryfikacji budżetów kontraktów długoterminowych, raportującą bezpośrednio do Zarządu. Spółka jest także w trakcie dokonywania zmian na poziomie systemów i w zakresie definiowania raportów w dostępnych narzędziach IT mających na celu koordynację i weryfikację wykonania planu.

Dokonana została również zasadnicza zmiana struktury organizacyjnej z wielozakładowej na obejmującą pięć podstawowych segmentów biznesowych. Nowa struktura pozwala firmie działać efektywniej, elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe i koncentrować się na perspektywicznych obszarach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki.

Jedno z kluczowych uzgodnień z wierzycielami dotyczy osiągnięcia znaczącej redukcji kosztów stałych na łączną kwotę przynajmniej 300 mln zł do końca 2015 roku. Istotny wpływ na obniżanie kosztów stałych ma redukcja liczby pracowników. Zmniejszanie liczby etatów stało się konieczne dla dostosowania potencjału pracowniczego do bieżących potrzeb Spółki, które wynikają z liczby i zakresu realizowanych kontraktów. Od sierpnia 2012 r. zatrudnienie w Spółce zostało ograniczone o 2,3 tys. osób. Uzyskano w ten sposób 120 mln zł rocznych oszczędności. Nieuniknione stało się również wszczęcie kolejnego programu zwolnień grupowych, który obejmie pracowników zatrudnionych w różnych lokalizacjach i na różnych stanowiskach, w tym w szczególności znaczącą grupę pracowników na stanowiskach nieprodukcyjnych, dyrektorskich i kierowniczych. W ten sposób zatrudnienie w Spółce zmaleje o kolejne ok. 1200 osób w okresie do końca września 2013 roku. Spółka dopasowuje ponadto regulacje wewnętrzne do aktualnej sytuacji ekonomicznej i jej nowej struktury organizacyjnej.

W kwietniu br. Zarząd wypowiedział Zakładowy Układu Zbiorowy Pracy. Dzięki temu możliwe stało się zastosowanie bardziej elastycznych form wynagradzania dostosowanych do warunków rynkowych.

Dezinwestycje

W umowie restrukturyzacyjnej zawarte zostały zapisy, które zobowiązują Spółkę m.in. do uzyskania 600 mln zł wpływów ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową do końca 2015 roku.

Zamknięte zostały już transakcje sprzedaży Sefako i Energomontażu-Północ Gdynia - wraz z nieruchomością portową w Gdyni. Fundusz Highlander Partners nabył zakład produkcji transformatorów ZREW z siedzibą w Łodzi. Sfinalizowana została sprzedaż Zakładu Transportu w Siedlcach. Łączne wpływy z tych transakcji szacowane są na blisko 200 mln zł, z czego znaczną część Spółka już otrzymała.

W dniu 26 kwietnia br. Polimex-Mostostal zawarł umowę przedwstępną na sprzedaż Zakładu Zabezpieczeń Antykorozyjnych - Oddział Częstochowa. Wartość transakcji wyniesie ok. 50 mln zł, z czego cena sprzedaży Zakładu wynosi 44 mln zł. Ww. kwota zostanie powiększona o wartość zapasów Zakładu, która w dniu zawarcia umowy przedwstępnej jest szacowana na kwotę ok. 6 mln zł. Transakcja zostanie sfinalizowana najpóźniej do końca lipca br., kiedy zostaną spełnione wymogi formalne.

Polimex-Mostostal wystawił również na sprzedaż ponad 50 nieruchomości, których cechą wspólną jest znaczący potencjał deweloperski. Pierwsze transakcje powinny zostać zrealizowane w II kwartale br.

- Realizując zapisy umowy restrukturyzacyjnej w zakresie dezinwestycji, wytypowano do sprzedaży aktywa, które nie zaliczają się do podstawowej działalności Spółki, jaką jest budownictwo przemysłowe. Dotychczasowy przebieg procesu dezinwestycji potwierdza, że aktywa wytypowane do sprzedaży są atrakcyjne rynkowo i z tego powodu Polimex-Mostostal uzyskuje za nie satysfakcjonujące ceny - informuje Paweł Szymaniak, rzecznik Polimexu-Mostostalu.

Równolegle Polimex-Mostostal reorganizuje własną Grupę Kapitałową. Przeprowadzana reorganizacja ma na celu upraszczanie struktury Grupy i zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania. W tym zakresie, poza sprzedażą spółek niezaliczanych do głównej działalności firmy, postępuje:

- likwidacja spółek celowych, które zakończyły już realizację projektów,

- likwidacja lub reorganizacja spółek i oddziałów, które nie są rentowne i nie rokują perspektyw na prowadzenie rentownej działalności w przyszłości.

Działalność operacyjna

- Dzięki wpływom z tytułu prywatnej emisji nowych akcji oraz uzyskanej dotychczas redukcji kosztów, jak również sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową, Polimex-Mostostal stopniowo odzyskuje zdolność operacyjną - podkreśla Dariusz Krawczyk.

- Grupa koncentruje działalność na rentownych projektach w budownictwie przemysłowym oraz ubiega się o nowe kontrakty w najbardziej perspektywicznych segmentach rynku, tj. m.in. energetyce i infrastrukturze kolejowej - dodaje Krawczyk.

M.in. oferta złożona przez konsorcjum, którego liderem jest Polimex-Mostostal, na realizację prac budowlano-montażowych o znaczącej wartości 75 mln zł w Hucie Miedzi Głogów, została wskazana jako najkorzystniejsza. W związku z planowanymi istotnymi wydatkami w ramach obecnego i kolejnego unijnego budżetu, Grupa posiada dobre perspektywy także na krajowym rynku kolejowym. Torpol - spółka w 100% zależna od Polimexu-Mostostalu - jest jednym z najistotniejszych podmiotów na rynku w tym sektorze. Realizuje ona m. in. kontrakt na zaprojektowanie i modernizację linii kolejowych E-65 Warszawa-Gdynia czy też budowę nowego multimodalnego dworca Łódź Fabryczna.

- Coraz lepiej układa się współpraca z GDDKiA. Po przerwie zimowej Spółka wznowiła prace na realizowanych odcinkach dróg i autostrad. Negocjowane są z GDDKiA aneksy do kontraktów, mające na celu urealnienie terminów zakończenia prac oraz uzyskanie wynagrodzenia za wykonywane przez Spółkę dodatkowe prace - informuje Szymaniak.

Wartość portfela zamówień Grupy bez konsorcjantów (bez projektu budowy bloków energetycznych w Opolu) wynosi 7,4 mld zł, w tym: kontrakty zawarte 7,2 mld zł, kontrakty w ostatniej fazie negocjacji ponad 0,1 mld zł. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2013 rok: 2,2 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych; 2014 rok: 2,7 mld zł (kontrakty zawarte 2,6 mld zł, kontrakty w ostatniej fazie negocjacji ponad 0,1 mld zł); 2015 rok: 1,7 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych; w latach następnych 0,7 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych.

- Podejmowanie działania stanowią odpowiedź na, w dalszym ciągu, trudną sytuację ekonomiczną firmy i są niezbędne na drodze do jej wyjścia z kryzysu oraz dla jej funkcjonowania w przyszłości. Naszym priorytetem jest poprawa płynności finansowej firmy i stopniowa odbudowa zaufania do niej wśród inwestorów, wierzycieli, zleceniodawców i podwykonawców, co przełoży się na pozyskanie nowych, rentownych kontraktów i wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy - podsumowuje Dariusz Krawczyk.

Komentarz DM BZWBK : Polimex zakończył kolejny kwartał stratą netto (-23 mln zł), jednak niższą niż oczekiwano (konsensus rynkowy: -41 mln zł, BZ WBK: -55 mln zł). Pozytywnym zaskoczeniem jest EBIT, który okazał się dodatni (32,6 mln zł vs konsensus w wysokości -18 mln zł). Sprzedaż spadła o 32% r/r do 533 mln zł i była poniżej konsensusu rynkowego (721 mln zł) i naszych oczekiwań (680 mln zł). Powodem spadku przychodów były: 1) złe warunki pogodowe; 2) spadek portfela zamówień w konsekwencji ograniczeń płynnościowych w zeszłym roku (brak dostępu do gwarancji bankowych niepozwalający na składanie ofert w przetargach na kontrakty); 3) sprzedaż spółek Sefako, EPN Gdyni i Transformatory.

Zysk brutto na sprzedaży na poziomie 54,6 mln zł jest pozytywnym zaskoczeniem. Marża brutto wzrosła zarówno r/r, jak i kw/kw do 10,2%. Saldo pozostałej działalności operacyjnej wyniosło 15 mln zł. Bardzo słabe były przepływy z działalności operacyjnej na poziomie -338,7mln zł vs -520,1mln zł w I kw.2012 r. '

Adrian Kyrcz

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »