Poprawa wyników finansowych Grupy GPW za II kwartał 2015 r. w stosunku do ubiegłego roku

Przychody ze sprzedaży wyniosły 77,2 mln zł (wzrost o 11,4 proc. rdr) * Zysk netto Grupy GPW wyniósł w II kwartale 2015 r. 27,0 mln zł (wzrost o 32,2 proc. rdr) * Zysk EBITDA wyniósł 37,8 mln zł (wzrost o 20,2 proc. rdr).

Przychody ze sprzedaży wyniosły 77,2 mln zł (wzrost o 11,4 proc. rdr) * Zysk netto Grupy GPW wyniósł w II kwartale 2015 r. 27,0 mln zł (wzrost o 32,2 proc. rdr) * Zysk EBITDA wyniósł 37,8 mln zł (wzrost o 20,2 proc. rdr).

W II kw. 2015 r. Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 77,2 mln zł. Dzięki utrzymaniu kosztów na poziomie 45,0 mln zł, Grupa wypracowała 27,0 mln zł zysku netto oraz 37,8 mln zł zysku EBITDA, poprawiając tym samym wskaźniki rentowności rok do roku.

Wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,4 proc. w stosunku do II kwartału 2014 r. jest wynikiem przede wszystkim większej aktywności uczestników rynku towarowego. Wolumeny na rynku gazu wzrosły prawie pięciokrotnie rok do roku. W porównaniu do 2014 r. wzrósł także wolumen wystawionych i umorzonych świadectw pochodzenia energii, który w II kw. 2015 wyniósł 18,4 TWh (wzrost o 8,2 proc. rdr).

Reklama

Przychody z rynku finansowego utrzymują się na stabilnym poziomie osiągając 49,2 mln zł (wzrost o 2,0 proc. rdr), co jest przede wszystkim zasługą wzrostu przychodów z tytułu obrotów akcjami (wzrost 6,6 proc. rdr) oraz z tytułu obsługi emitentów (wzrost 6,7 proc. rdr).

- Ostatnie miesiące były okresem wzmożonych działań prosprzedażowych. W celu zwiększenia płynności na rynku akcji uruchomiliśmy m.in. program High Volume Funds dla aktywnych funduszy inwestycyjnych oraz przygotowaliśmy promocję dla animatorów średnich i małych spółek. Aktywnie promowaliśmy także polski rynek wśród polskich i zagranicznych inwestorów oraz emitentów - powiedział Paweł Tamborski, prezes GPW.

W maju 2015 r. GPW wraz z partnerami rozpoczęła projekt "Kapitał dla rozwoju" - cykl 16 spotkań regionalnych promujących możliwość pozyskania finansowania na rozwój firm i samorządów poprzez rynek kapitałowy. Dotychczas odbyły się cztery spotkania - w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu, a kolejnych kilkanaście zaplanowanych jest na drugie półrocze tego roku.

Zarząd GPW realizując założenia zaktualizowanej strategii GPW.2020 konsekwentnie optymalizuje strukturę organizacyjną Grupy i poprawia jej efektywność m.in. poprzez koncentrację aktywów rynku towarowego w TGE.

- Działania związane z porządkowaniem struktury Grupy w połączeniu z efektywnością kosztową, pozwoliły nam obniżyć wskaźnik kosztów do przychodów w I półroczu 2015 r. do poziomu 51,5 proc. z 57,2 proc. w całym 2014 roku. Jesteśmy na dobrej drodze w realizacji celu strategicznego w tym zakresie czyli osiągnięcia do 2020 r. tego wskaźnika na poziomie mniejszym niż 50 proc. Oszczędności, które udało nam się osiągać do tej pory, jak i te, które planujemy osiągnąć w kolejnych kwartałach, będą współfinansować inicjatywy i projekty rozwojowe, wzmacniające naszą ofertę biznesową - powiedział Karol Półtorak, wiceprezes GPW.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za II kw. 2015 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2015 r. wyniósł 27,0 mln zł, o 32,2 proc. więcej niż w II kw. 2014 r. i o 29,8 proc. mniej niż w I kw. 2015 r. Wzrost zysku netto rok do roku to przede wszystkim efekt wyższych przychodów z rynku towarowego związanych z wyższą wartością obrotów na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE oraz utrzymania bazy kosztowej na prawie niezmienionym poziomie w stosunku do II kw. 2014 r. (wzrost o 1,4 proc.). Spadek zysku netto w porównaniu do I kw. 2015 r. to wynik sezonowo niższych (o 28,0 proc.) przychodów z rynku towarowego oraz wyższych kosztów operacyjnych (o 12,4 proc.) w stosunku do niskiej bazy w I kwartale, będącej następstwem zdarzeń o charakterze jednorazowym.

Przychody z rynku finansowego

W II kw. 2015 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 49,2 mln zł, co oznacza nieznaczną poprawę rdr (o 2,0 proc.) i nieznaczny spadek kdk (o 2,0 proc.). Przychody z rynku finansowego stanowiły 63,8 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 69,6 proc. w II kw. 2014 r. i 57,0 proc. w I kw. 2015 r. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W II kw. 2015 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 33,1 mln zł w porównaniu do 32,5 mln zł w II kw. 2014 r. i 34,4 mln zł w I kw. 2015 r. Wzrost przychodów o 1,8 proc. rdr to wypadkowa wyższych obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku (wzrost o 7,0 proc. rdr) oraz spadku wolumenu obrotu na instrumentach pochodnych (o 7,8 proc. rdr). Na spadek przychodów kdk o 3,6 proc. wpływ miały: niższa o 3,7 proc. wartość obrotów sesyjnych, niższy wolumen obrotu na instrumentach pochodnych oraz niższa wartość obrotów na rynku obligacji.

Obsługa emitentów

W II kw. 2015 r. przychody Grupy z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6,5 mln zł, co oznacza wzrost o 6,7 proc. rdr i o 4,8 proc. kdk. Przychody z obsługi emitentów wzrosły w zakresie opłat za wprowadzenie i dopuszczenie o 21,7 proc. rdr i 39,2 proc. kdk, z uwagi na dużo wyższą aktywność na rynku pierwotnym II kw. 2015 r.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji wyniosły 9,5 mln zł w II kw. 2015 roku wobec 9,6 mln zł w II kw. 2014 r. i 9,6 mln zł w I kw. 2015 r.

Przychody z rynku towarowego

Przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 26,9 mln zł, co oznacza wzrost o 32,2 proc. rdr i spadek o 28,0 proc. kdk. W II kw. 2015 r. przychody z rynku towarowego stanowiły 34,8 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, podczas gdy ich udział w II kw. 2014 r. wyniósł 29,4 proc., a w I kw. 2015 r. wyniósł 42,4 proc. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

W II kw. 2015 r. przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym wyniosły 13,6 mln zł, co oznacza wzrost o 33,7 proc. rdr i spadek o 26,5 proc. kdk. Wzrost przychodów rdr jest wypadkową wzrostu wolumenów obrotu gazem i prawami majątkowymi w II kw. 2015 r. w porównaniu do II kw. 2014 r. Na spadek przychodów kdk największy wpływ ma sezonowy spadek obrotu na rynku praw majątkowych w drugim kwartale oraz spadek wolumenów obrotu gazem.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

Przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 5,5 mln zł w II kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 15,0 proc. rdr i spadek pod wpływem sezonowości o 27,9 proc. kdk. Łączny wolumen wystawionych i umorzonych świadectw pochodzenia energii wyniósł w II kw. 2015 r. 18,4 TWh, co oznacza wzrost o 8,2 proc. rdr i spadek o 15,4 proc. kdk.

Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji wyniosły w II kw. 2015 r. 7,8 mln zł, co stanowi wzrost o 44,7 proc. rdr i spadek o 30,7 proc. kdk. Zmiana zarówno rok do roku jak i kwartał do kwartału jest ściśle związana z wolumenami na wszystkich rynkach TGE. W II kw. 2015 r. wolumen obrotów wzrósł na rynku energii, gazu i praw majątkowych odpowiednio o: 1,0 proc., 385,3 proc. i o 142,8 proc. rdr. Spadek przychodów kdk jest powiązany z sezonowym spadkiem wolumenów na rynku gazu (o 42,6 proc.) i na rynku praw majątkowych (spadek o 17,7 proc.).

Koszty działalności operacyjnej

W II kw. 2015 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 45,0 mln zł (wzrost o 1,4 proc. rdr i o 3,7 proc. kdk) po wyeliminowaniu jednorazowych zdarzeń z I kw. 2015 r. (rozwiązaniu rezerwy w wysokości 3,3 mln zł na koszty osobowe). Wskaźnik kosztów do przychodów w I półroczu 2015 r. wynosi 51,5 proc. w porównaniu z 56,7 proc. w I półroczu 2014 r. Strategia zakłada osiągnięcie 19 mln zł oszczędności w latach 2015-2017 (bez uwzględnienia kosztów optymalizacji), z czego 10 mln zł już w 2015 r.

Na wartość kosztów w II kw. 2015 r. miały wpływ przede wszystkim: koszty osobowe na poziomie 14,9 mln zł (wzrost o 15,3 proc. rdr i 30,4 proc. kdk), amortyzacja na poziomie 6,6 mln zł (spadek o 7,4 proc. rdr i wzrost o 6,8 proc. kdk) oraz koszty usług obcych na poziomie 10,1 mln zł (spadek o 3,8 proc. rdr i wzrost o 13,7 proc. kdk).

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W II kw. 2015 r. udział Grupy GPW w stratach jednostek stowarzyszonych wyniósł 0,3 mln zł w porównaniu do zysku w wysokości 0,9 mln zł w II kw. 2014 r. oraz zysku w wysokości 0,2 mln zł w I kw. 2015 r. Na pozycję "udział w zyskach jednostek stowarzyszonych" miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W II kw. 2015 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 1,3 mln zł. Platforma obrotu Aquis Exchange odnotowuje dynamiczny wzrost obrotów, ale wciąż nie znajduje to odzwierciadlenia we wzroście przychodów. W II kw. 2015 r. na GPW przypadło 1,8 mln zł straty Aquis (w porównaniu do 1,5 mln zł w I kw. 2015 r.).

Opr. KM

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wzrost | RDR | przychody | wyniki finansowe | wynik | zysk | wyniki | GPW | kwartał | poprawa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »