Reklama

ERG (ERG): ERG Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1/2020

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ERG Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych. W sytuacji, gdy taka decyzja zapadnie, Spółka będzie publikować tego typu dane.

I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada jest stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie. Zasada stosowana w zakresie zasady II.Z.10.2, II.Z.10.3 i II.Z.10.4.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka publikuje na swojej stronie internetowej www.erg.com.pl dokument: "Polityka pracy i praw człowieka w ERG S.A.", który reguluje kwestie różnorodności nie tylko wśród władz Spółki i jej kluczowych menedżerów, ale także wszystkich pozostałych pracowników.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia oraz nie dysponuje zapisem audio i wideo z przebiegu obrad. Biorąc pod uwagę znikome zainteresowanie akcjonariuszy przebiegiem obrad, o czym świadczy niska frekwencja na walnych zgromadzeniach, należy stwierdzić, iż brak wskazanego środka komunikacji z inwestorami nie prowadzi do istotnego ograniczenia, utrudnienia, bądź zakłóceń w prowadzeniu rzetelnej polityki informacyjnej. W razie zaistnienia potrzeby Zarząd Spółki będzie dążył do wprowadzenia tej formy komunikacji z inwestorami oraz w miarę możliwości będzie udostępniał nagrania audio na stronie internetowej Spółki, informując o planowanej transmisji co najmniej 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na stronie internetowej nie są publikowane uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia. W miarę możliwości Zarząd będzie się starał uzasadniać poprzez publikację na stronie internetowej uchwały dotyczące spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka na bieżąco udziela odpowiedzi akcjonariuszom na pytania, kierowane różnymi drogami komunikacji. Zadane pytania i udzielone odpowiedzi zamieszczane są na stronie internetowej Spółki w sekcji: "Q&A".

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia oraz nie dysponuje zapisem audio i wideo z przebiegu obrad. Biorąc pod uwagę znikome zainteresowanie akcjonariuszy przebiegiem obrad, o czym świadczy niska frekwencja na walnych zgromadzeniach, należy stwierdzić, iż brak wskazanego środka komunikacji z inwestorami nie prowadzi do istotnego ograniczenia, utrudnienia, bądź zakłóceń w prowadzeniu rzetelnej polityki informacyjnej. W razie zaistnienia potrzeby Zarząd Spółki będzie dążył do wprowadzenia tej formy komunikacji z inwestorami oraz w miarę możliwości będzie udostępniał zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Na stronie internetowej Spółki w sekcji "Relacje inwestorskie/Kontakt" zamieszczony został formularz kontaktowy, dzięki któremu można się kontaktować z osobą odpowiadającą za relacje inwestorskie. Nie wskazano natomiast jej imienia i nazwiska.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie zostały zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Radzie Nadzorczej spółki funkcjonują tylko Komitet ds. wynagrodzeń i Komitet Audytu. Nie przewiduje się utworzenie Komisji ds. Nominacji oraz Komisji Rewizyjnej.

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada częściowo stosowana, trwają prace nad wprowadzeniem odpowiedniego systemu ocen.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada nie dotyczy aktualnie Spółki. Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej

Reklama

lub innej o zbliżonym charakterze. Spółka nie posiada polityki w tym zakresie.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie. Rada Nadzorcza Spółki rozpatruje i opiniuje

tylko część spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce nie została wyodrębniona dedykowana osoba lub oddzielna komórka odpowiedzialna za audyt wewnętrzny. Kompetencje w tym zakresie leżą w gestii Zarządu Spółki i Komitetu Audytu w ramach działalności Rady Nadzorczej.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie została wyodrębniona dedykowana osoba lub oddzielna komórka odpowiedzialna za audyt wewnętrzny. Kompetencje w tym zakresie leżą w gestii Zarządu Spółki i Komitetu Audytu w ramach działalności Rady Nadzorczej.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce nie została wyodrębniona oddzielna komórka odpowiedzialna za audyt wewnętrzny. Kompetencje w tym zakresie leżą w gestii Zarządu Spółki i Komitetu Audytu w ramach działalności Rady Nadzorczej.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Komitet Audytu Rady Nadzorczej nie dokonuje rocznej oceny potrzeby dokonania takiego wydzielenia. Za audyt wewnętrzny przestrzegania procedur odpowiadają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak uzasadnionej potrzeby powszechnego udostępniania transmisji obrad walnego zgromadzenia. Niska frekwencja na Walnych Zgromadzeniach świadczy o znikomym zainteresowaniu akcjonariuszy przebiegiem obrad, co powoduje brak konieczności ich transmisji. W żaden sposób nie utrudnia to sprawnego i efektywnego przepływu informacji dotyczących przebiegu walnego zgromadzenia. Gdy w przyszłości zaistnieje taka potrzeba, Zarząd Spółki podejmie niezbędne kroki w celu udostępnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W walnych zgromadzeniach Spółki biorą udział jedynie osoby uprawnione oraz obsługujące walne zgromadzenie. Zdaniem Spółki, nie istnieje potrzeba wprowadzania szczególnego dostępu do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach dla przedstawicieli mediów. W opinii Spółki, obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w sposób dostateczny regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań kierowanych do Spółki przez przedstawicieli mediów, dotyczących przebiegu walnych zgromadzeń, Spółka w sposób niezwłoczny udziela stosownych odpowiedzi.

IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Projekty uchwał nie są uzasadniane. W miarę możliwości Zarząd będzie się starał uzasadniać poprzez publikację na stronie internetowej uchwały dotyczące spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka prowadzi stałą współpracę handlową w zakresie świadczenia usług z podmiotami posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów. Są to transakcje typowe zawierane na warunkach rynkowych. Zarząd Spółki nie występuje każdorazowo o wyrażenie zgody na realizację poszczególnych dostaw. W sytuacji gdyby miało dojść do zawarcia umowy istotnej z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Zarząd wystąpiłby z takim wnioskiem do Rady Nadzorczej.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółce przyjęto dokument "Kodeksu Etyki", który reguluje kwestie konfliktu interesów. Nie ma tam natomiast zapisu dotyczącego zasad wyłączania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Aktualnie w Spółce nie funkcjonuje program motywacyjny przewidujący możliwość przyznania Członkom Zarządu opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki.
Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Tajak - Prezes Zarządu
Tomasz Gwizda - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »