Reklama

INWESTPL (INW): Planowane zmiany w statucie Spółki - raport 9

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) przekazuje informacje o planowanych zmianach Statutu, które będą przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r.

Zgodnie z projektem uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 7 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:


„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.786.308,70 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), i dzieli się na nie więcej niż 107.863.087 (słownie: sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w tym:

Reklama

a) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz,

b) 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840

c) 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247

d) nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000 ”

Ponadto zgodnie z projektem uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać nowy art. 7A Statutu o następującym brzmieniu:

„Artykuł 7A

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 589.731,50 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 5.897.315 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, a za zgodą Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 1 grudnia 2016 roku

4. Zarząd upoważniony jest do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,

b) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,

c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,

d) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:

a) dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;

b) ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.”


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a w związku z § 4 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Sołowska-Łabaz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »