Reklama

GPW (GPW): GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży 287 860 255 813 65 068 59 465
Rynek finansowy 177 419 141 363 40 104 32 861
Przychody z obsługi obrotu 125 719 90 345 28 417 21 001
Przychody z obsługi emitentów 14 105 15 347 3 188 3 567
Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 37 595 35 671 8 498 8 292
Rynek towarowy 107 768 113 989 24 360 26 497
Przychody z obsługi obrotu 54 179 56 820 12 247 13 208
Prowadzenie RŚP 18 811 22 743 4 252 5 287
Rozliczenia transakcji 34 077 33 914 7 703 7 883
Przychody ze sprzedaży informacji 701 512 158 119
Przychody pozostałe 2 673 460 604 107
Koszty działalności operacyjnej 150 933 133 776 34 117 31 097
Pozostałe przychody 2 365 5 102 535 1 186
Zysk / (strata) z tytułu utraty wartości należności (873) (65) (197) (15)
Pozostałe koszty 5 713 2 506 1 291 583
Zysk z działalności operacyjnej 132 706 124 568 29 997 28 957
Przychody finansowe 5 911 7 102 1 336 1 651
Koszty finansowe 18 353 7 704 4 149 1 791
(Strata) z tytułu utraty wartości inwestycji w inne jednostki (583) (1 089) (132) (253)
Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 10 942 9 320 2 473 2 166
Zysk przed opodatkowaniem 130 623 132 197 29 526 30 730
Podatek dochodowy 25 854 24 062 5 844 5 593
Zysk netto za okres 104 769 108 135 23 682 25 137
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) 2,50 2,58 0,57 0,60
EBITDA[3] 160 250 152 069 36 223 35 349
[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,4240 PLN w 2020 r. oraz 1 EUR = 4,3019 PLN w 2019 r.).
[2] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, niezaudytowaneStan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30 września 202031 grudzień 201930 września 202031 grudnia 2019
Aktywa trwałe 579 659 590 114 128 050 138 573
Rzeczowe aktywa trwałe 93 397 101 968 20 632 23 945
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 18 985 22 725 4 194 5 336
Wartości niematerialne 241 524 246 649 53 354 57 919
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 216 251 210 327 47 771 49 390
Inwestycje w jednostkach zależnych wyłączonych z konsolidacji 4 000 4 000 884 939
Należności z tytułu subleasingu 475 523 105 123
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 109 464 466 109
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu300 - 66 -
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 121 120 27 28
Rozliczenia międzyokresowe aktywów 1 232 2 043 272 480
Inne aktywa długoterminowe 1 265 1 295 279 304
Aktywa obrotowe 733 398 666 680 162 012 156 553
Zapasy 15 47 3 11
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 4 132 - 970
Należności handlowe oraz pozostałe należności 43 938 45 232 9 706 10 622
Należności z tytułu subleasingu 293 190 65 45
Aktywa z tytułu świadczonych usług 2 786 2 415 615 567
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 264 147 328 998 58 352 77 257
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 655 - 145 -
Inne aktywa krótkoterminowe 4 302 4 382 950 1 029
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 417 262 281 284 92 176 66 052
AKTYWA RAZEM 1 313 057 1 256 794 290 063 295 126
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 877 593 872 881 193 866 204 974
Udziały niekontrolujące 611 605 135 142
Zobowiązania długoterminowe 277 032 283 502 61 198 66 573
Zobowiązania krótkoterminowe 157 821 99 807 34 864 23 437
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 313 057 1 256 794 290 063 295 126
"[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2020 r. (1 EUR = 4,5268 PLN)
oraz 31.12.2019 r. (1 EUR = 4,2585 PLN)."
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy KapitałowejOkres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzieńOkres 9 miesięcy zakończony/ Stan na dzień
30 września 202030 września 2019
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)55,7%59,4%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)46,1%48,7%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)13,3%17,0%
"Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny)30,1%31,2%
[1]zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »