Reklama

ALTUSTFI (ALI): Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. - raport 67

Raport bieżący nr 67/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 7 października 2016 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm. "Ustawa”) od Pana Piotra Osieckiego o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Reklama

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce doszło na skutek rozliczenia w dniu 6 października 2016 r. oferty skupu akcji własnych ALTUS TFI S.A. w wyniku którego Spółka odkupiła w celu umorzenia od Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "OI sp. z o.o.”), tj. podmiotu zależnego od Pana Piotra Osieckiego w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy, 2.455.603 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy) akcje, a także na skutek rozliczenia w dniu 7 października 2016 r. transakcji sprzedaży 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zawartej w dniu 6 października 2016 r. poza rynkiem regulowanym przez OI sp. z o.o.

Przed zmianą udziału, o której mowa powyżej, za pośrednictwem OI Sp. z o.o., Pan Piotr Osiecki posiadał łącznie 21.425.448 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 13 925 448 akcji na okaziciela) stanowiących 36,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 28.925.448 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 43,94% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Pan Piotr Osiecki nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

Po zmianie udziału na skutek rozliczenia w dniu 6 października 2016 r. oferty skupu akcji własnych ALTUS TFI S.A., o której mowa powyżej, za pośrednictwem OI Sp. z o.o., Pan Piotr Osiecki posiadał łącznie 18.969.845 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 11.469.845 akcji na okaziciela) stanowiących 32,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 26.469.845 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 40,21% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału na skutek rozliczenia w dniu 7 października 2016 r. transakcji sprzedaży poza rynkiem regulowanym, o której mowa powyżej, za pośrednictwem OI Sp. z o.o., Pan Piotr Osiecki posiada łącznie 17.469.845 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A oraz 9.969.845 akcji na okaziciela) stanowiących 29,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 24.969.845 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału Pan Piotr Osiecki bezpośrednio nie posiada żadnych akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem brak jest innych podmiotów zależnych od Pana Piotra Osieckiego posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Pan Piotr Osiecki nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Spółka informuje ponadto o otrzymaniu w dniu 7 października 2016 r. na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy od Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("OI Sp. z o.o.”), będącej akcjonariuszem Spółki zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów doszło na skutek rozliczenia w dniu 6 października 2016 r. oferty skupu akcji własnych ALTUS TFI S.A. w wyniku którego Spółka odkupiła w celu umorzenia od Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "OI sp. z o.o.”) 2.455.603 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy) akcje, a także na skutek rozliczenia w dniu 7 października 2016 r. transakcji sprzedaży 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zawartej w dniu 6 października 2016 r. poza rynkiem regulowanym przez OI sp. z o.o.

Przed zmianą udziału, o której mowa powyżej OI Sp. z o.o. posiadała łącznie 21.425.448 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 13 925 448 akcji na okaziciela) stanowiących 36,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 28.925.448 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 43,94% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału na skutek rozliczenia w dniu 6 października 2016 r. oferty skupu akcji własnych ALTUS TFI S.A., OI Sp. z o.o. posiadała łącznie 18.969.845 (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 11.469.845 akcji na okaziciela) akcji stanowiących 32,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 26.469.845 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 40,21% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału w wyniku rozliczenia w dniu 7 października 2016 r. transakcji sprzedaży poza rynkiem regulowanym, o której mowa powyżej, OI Sp. z o.o. posiada łącznie 17.469.845 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A oraz 9.969.845 akcji na okaziciela) stanowiących 29,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 24.969.845 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Brak jest podmiotów zależnych od OI Sp. z o.o. posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

OI Sp. z o.o. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Jednocześnie Spółka w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę informuje o zmniejszeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

Do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów doszło na skutek rozliczenia w dniu 6 października 2016 r. oferty skupu akcji własnych ALTUS TFI S.A. w wyniku którego Spółka odkupiła w celu umorzenia od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę 397.607 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedem) akcji (tj. odkupiono: 287.748 akcji od FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 93.792 akcji od ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz 16.067 akcji od ALTUS 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty).

Przed dokonaniem ww. transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały 3.469.216 akcji Spółki stanowiących 5,95 % kapitału zakładowego Spółki i 5,27 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Po dokonaniu ww. transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają bezpośrednio 3.071.609 akcji Spółki stanowiących 5,27 % kapitału zakładowego i 4,67 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiających posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Spółka informuje ponadto o przekroczeniu 10% oraz 15 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce doszło na skutek dokonania w dniu 6 października 2016 r. rozliczenia oferty skupu akcji własnych Spółki, w wyniku której Spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki.

Przed zdarzeniem, o którym mowa powyżej, Spółka posiadała 5.768.317 akcji własnych Spółki stanowiących 9,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 5.768.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,76% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH Spółka nie wykonuje prawa głosu z posiadanych akcji własnych.

Po zmianie udziału, o której mowa powyżej, Spółka posiada 10.768.317 akcji własnych Spółki stanowiących 18,46% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 10.768.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,36% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 KSH Spółka nie wykonuje prawa głosu z posiadanych akcji własnych.

Brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego posiadających akcje Spółki.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 58.330.000. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 65.380.000.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-10-08Krzysztof MazurekCzłonek Zarządu
2016-10-08Jakub RybaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »