Reklama

WORKSERV (WSE): Informacja o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz publikacji dokumentu podsumowującego

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Work Service S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że zamierza ubiegać się o dopuszczenie wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, N, P, S oraz T, w liczbie 65.094.823 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia trzy), o wartości 0,10 PLN każda w kapitale zakładowym Spółki ("Akcje") do segmentu notowań standard na Oficjalnej Liście Organu Nadzorującego Obrót [Official List of the UK Listing Authority] oraz do obrotu giełdowego na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych ("Londyńska Giełda Papierów Wartościowych") dla notowanych instrumentów (łącznie "Dopuszczenie do Obrotu").

Reklama

W związku z Dopuszczeniem do Obrotu w dniu dzisiejszym Spółka opublikowała dokument podsumowujący [summary document] ("Dokument Podsumowujący”), który zostanie wkrótce udostępniony do wglądu na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.workservice.com/Investor-relations/Shares-on-stock/Prospectus.

Akcje, będące polskimi papierami wartościowymi, nie mogą być przedmiotem rozliczeń poprzez CREST (system elektronicznego rozrachunku obrotu papierami wartościowymi oraz posiadania zdematerializowanych papierów wartościowych w Wielkiej Brytanii).

W związku z powyższym, w celu umożliwienia rozliczeń w ramach CREST, Spółka zawarła porozumienia w zakresie depozytu z Capita IRG Trustees Limited, które umożliwiają inwestorom posiadanie Akcji w formie zdematerializowanych udziałów depozytowych [depositary interests] ("Udziały Depozytowe”). Dalsze szczegóły dotyczące Udziałów Depozytowych są opisane w Dokumencie Podsumowującym.

Spółka spodziewa się, że dopuszczenie Akcji do obrotu i pierwsze notowanie na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych nastąpią o godz. 8:00 GMT dnia 18 lutego 2016 r.

Po Dopuszczeniu do Obrotu, Akcje będą nadal notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako ich rynku głównym. Akcje Spółki oznaczone są kodem ISIN PLWRKSR00019.

Spółka nie emituje jakichkolwiek nowych Akcji ani innych papierów wartościowych w związku z Dopuszczeniem do Obrotu.

Spółka wskazuje, że zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm.) ("Ustawa”), państwem macierzystym Spółki będzie Polska, a państwem przyjmującym Spółki będzie Wielka Brytania.

Stosownie do art. 56b ust. 2 Ustawy, zarówno informacje poufne Spółki, jak i informacje bieżące i okresowe Spółki będą sporządzane w języku polskim oraz w języku angielskim.

O spółce Work Service S.A.

Spółka powstała w 1999 roku i jest dostawcą usług z zakresu zasobów ludzkich ("HR”) w Europie Środkowej. Prowadzi działalność za pośrednictwem sieci oddziałów w 11 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, Rosji, Niemczech, Czechach, Turcji, Rumunii, na Węgrzech i na Słowacji. Spółka specjalizuje się w usługach z zakresu doradztwa personalnego, restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji stałych i tymczasowych pracowników oraz outsourcingu pracowników.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Adam Jenkins (kontakt dla inwestorów)

Tel.: +48 508 040 140

Email: investor@workservice.pl

Adres korespondencyjny: Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, PL

Krzysztof Inglot (Rzecznik Prasowy)

Tel.: +48 37 10 927

Tel. kom.: +48 508 040 345

Email: krzysztof.inglot@workservice.pl

Proces technicznego dual listingu Work Service został opracowany przez doradcę ProPrimo i zrealizowany we współpracy z kancelarią prawną Kochański Zięba i Partnerzy.

Zastrzeżenie prawne

Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna lub objęcia jakichkolwiek akcji lub papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Akcje nie będą oferowane ani sprzedawane w Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji w związku z Dopuszczeniem do Obrotu. Publikacja lub rozpowszechnianie niniejszej informacji, a także sprzedaż Akcji lub innych papierów wartościowych, może w niektórych krajach podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom, a osoby odbierające niniejszą informację powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Akcje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani żadnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakimkolwiek stanie Stanów Zjednoczonych, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Amerykańska Komisja Papierów i Giełd [Securities and Exchange Commission], federalne lub stanowe komisje papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, ani inne amerykańskie organy nadzoru nie wydały żadnej decyzji zatwierdzającej ani odmawiającej zatwierdzenia Akcji, nie wydały żadnej decyzji w sprawie poprawności, nie zatwierdziły poprawności ani nie oceniły adekwatności informacji zawartych w niniejszym raporcie. Składanie wszelkich odmiennych oświadczeń stanowi przestępstwo w Stanach Zjednoczonych.

Składany jest wniosek o dopuszczenie Akcji do segmentu notowań standard na Oficjalnej Liście. Segment notowań standard zapewnia inwestorom niższy poziom ochrony regulacyjnej niż w przypadku inwestorów spółek, których akcje zostały dopuszczone do segmentu notowań premium, którzy podlegają dodatkowym wymogom wynikającym z Zasad dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu [Listing Rules].

Podpisy:

Maciej Witucki - Prezes Zarządu

Dariusz Rochman - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm.)

Announcement of Intention to List on the Main Market of the London Stock Exchange and Publication of a Summary Document

Work Service S.A. (the "Company") is pleased to announce its intention to apply for admission of all the issued ordinary bearer A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, N, P, S and T-series shares, in the number of 65,094,823 (say: sixty-five million ninety-four thousand eight hundred twenty-three), of PLN 0.10 each in the Company (the "Shares") to the standard listing segment of the Official List of the UK Listing Authority and to trading on London Stock Exchange plc's (the "London Stock Exchange") Main Market for listed securities (together, "Admission").

The Company has today published a summary document (the "Summary Document") in connection with Admission. The Summary Document will shortly be available for inspection on the Company's website at http://www.workservice.com/Investor-relations/Shares-on-stock/Prospectus.

The Shares, being Polish securities, are not capable of being settled through CREST (the system for the paperless settlement of trades in securities and the holding of uncertificated securities in the UK).

Accordingly, in order to allow settlement within CREST, the Company has entered into depositary arrangements with Capita IRG Trustees Limited which will enable investors to hold Shares in the form of dematerialised depositary interests (the "Depositary Interests"). Further details on the Depositary Interests are set out in the Summary Document.

It is expected that Admission will become effective and that dealings in the Shares will commence on the London Stock Exchange at 8.00 a.m. GMT on 18 February 2016.

Following Admission, the Company will retain its primary listing on the Warsaw Stock Exchange. The ISIN for the Company is PLWRKSR00019.

The Company is not issuing any new Shares or other securities in connection with Admission.

The Company indicates that pursuant to the Act dated 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (Journal of Laws 2013 item 1382, as amended) (the "Act"), the home Member State of the Company will be Poland and the host Member State of the Company will be United Kingdom.

Pursuant to Article 56b Section 2 of the Act, the inside information of the Company, as well as ongoing and periodical information of the Company will be drawn up in Polish and in English.

About Work Service S.A.

The Company was established in 1999 and is a supplier of human resource ("HR") services across Central Europe. It operates through its branch network in 11 CEE countries, including Poland, Russia, Germany, Czech Republic, Turkey, Romania, Hungary and Slovakia. The Company specializes in HR consulting services, as well as HR restructuring processes, permanent and temporary recruitment, and employee outsourcing.

For further information, please contact:

Adam Jenkins (Contact for Investors)

Telephone: +48 508 040 140

Email: investor@workservice.pl

Postal Address: Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, PL

Krzysztof Inglot (Press Officer)

Telephone: +48 37 10 927

Mobile: +48 508 040 345

Email: krzysztof.inglot@workservice.pl

The technical dual listing was designed and project managed by ProPrimo consultants and implemented with the legal support from Kochański Zięba i Partnerzy law firm.

Disclaimer

This announcement is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or subscribe for any shares or securities in any jurisdiction. The Shares will not be generally made available or marketed to the public in the UK or any other jurisdiction in connection with Admission. The publication or distribution of this announcement and the sale of the Shares or other securities in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any jurisdiction.

The Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or under any securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The Shares have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any other federal or state securities commission in the United States or any other United States regulatory authority, nor have any such authorities passed upon or endorsed the accuracy or determined the adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

Application is being made for the Shares to be admitted to the standard listing segment of the Official List. A Standard Listing affords investors in the Company a lower level of regulatory protection than that afforded to investors in companies whose securities are admitted to the premium segment of the Official List, which are subject to additional obligations under the Listing Rules.

Signatures of persons authorized to represent the Company

Maciej Witucki – President of the Management Board

Dariusz Rochman – Vice-president of the Management Board

Legal basis:

Article 56 Section 1 Item 1 of the Act dated 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (Journal of Laws 2013 item 1382, as amended)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-16Maciej WituckiPrezes Zarządu
2016-02-16Dariusz RochmanWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: service

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »