Reklama

REINHOLD (RHD): Informacja poufna o zawarciu porozumienia w sprawie spłaty należności przez Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. skutkujący możliwością zwolnienia emitenta z gwarancji udzielonej 26 października 2009 roku / Confidential information of conclusion of Agreement on repayment of amounts due by Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. resulting in the possibility to exempt the issuer of the guarantee granted October 26, 2009 - raport 21

Raport bieżący nr 21/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Reinhold Europe AB informuje o powzięciu informacji, że dnia 10 lipca 2014 roku spółka – Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Bank") porozumienie dotyczące spłaty należności (dalej "Porozumienie").

Porozumienie dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny wraz z późniejszymi zmianami, które na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą łącznie 61.335.993,77 PLN oraz z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny na uwolnienie kapitału z zakupu nieruchomości wraz z późniejszymi zmianami, które na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 9.764.824,30 PLN i ustala zasady spłaty tych wierzytelności przez Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o.

Reklama

Strony uzgodniły, że Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. dołoży należytej staranności, aby rozliczenie wierzytelności nastąpiło do dnia 31 stycznia 2015 roku w ramach środków uzyskanych z dobrowolnej sprzedaży, na warunkach uzgodnionych z Bankiem, nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów.

Strony oświadczyły, że wszelkie zabezpieczenia ustanowione przez Reinhold Polska Project 4 sp. z o.o. na zabezpieczenie spłaty kredytów udzielnych przez Bank pozostają w mocy.

W okresie obowiązywania Porozumienia Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. zobowiązała się do:

- kontynuowania działań wymaganych dla utrzymania nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie kredytów, w stanie niepogorszonym;

- podpisania umowy z renomowaną agencją nieruchomości w zakresie poszukiwania nabywców nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów;

- podpisania umowy z renomowaną agencją nieruchomości w zakresie poszukiwania najemców na powierzchnię w budynku Reinhold Center w Katowicach, przy ul. Wojciecha Korfantego 138, stanowiącej zabezpieczenie kredytu;

- wykonania, w ramach własnych środków, do dnia 30 września 2014 roku zjazdu z ul. Korfantego w Katowicach na teren nieruchomości położonej przy ul. Wojciecha Korfantego 138, a także informowania Banku o przebiegu prac związanych z budową tego zjazdu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych prawem zgód lub pozwoleń wymaganych dla korzystania z wybudowanego zjazdu;

- cesji na rzecz Banku praw z tytułu gwarancji dobrego wykonania wystawionej przez wykonawcę zjazdu z ul. Korfantego na teren nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 138;

- aktywnego poszukiwania nabywców na nieruchomość położoną w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 68 stanowiące zabezpieczenie kredytu;

- pozyskania nabywcy i sprzedaży nieruchomości przy ul. Zakopiańskiej 68 w Krakowie, stanowiącej zabezpieczenie kredytu;

- informowania Banku o działaniach podejmowanych w celu pozyskania nabywców i najemców dla nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 138 oraz nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 68;

- zapewnienia utrzymania w dobrym stanie technicznym majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia Banku;

- udzielenia Bankowi oraz wskazanym jego pracownikom nowego pełnomocnictwa do oferowania i sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 138 oraz do dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych wymaganych przez przepisy prawa lub strony;

- podpisania umowy o zarządzanie nieruchomością położoną w Katowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 138 z niezależną firmą zewnętrzną;

- uzyskania zgody Banku na dokonywanie wydatków, które nie zostały ujęte w prognozie Cash-flow Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o.

Bank zapewnił ponadto, że w przypadku spełnienia przez Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. powyższych warunków, a ponadto, w razie:

- skutecznego cofnięcia przez Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, który to warunek strony uznały za spełniony w chwili podpisania porozumienia;

- uzyskania przez Bank środków ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zakopiańskiej 68 w Krakowie;

- udzielenia bankowi oraz wskazanym jego pracownikom nowego pełnomocnictwa do oferowania i sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 138 oraz nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 68 do dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych wymaganych przez przepisy prawa lub strony;

- otrzymania przez Bank pełnego sprawozdania finansowego Reinhold Europe AB wraz z opinią i raportem audytora, który to warunek strony uznały za spełniony w chwili podpisania porozumienia;

Bank ograniczy kwotę gwarancji udzielonej w dniu 26 października 2009 roku przez Reinhold Europe AB do wysokości 2 mln PLN.

W przypadku zaś łącznego spełnienia przez Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. warunków uprawniających Bank do obniżenia kwoty gwarancji udzielonej w dniu 26 października 2009 roku przez Reinhold Europe AB do wysokości 2 mln PLN, przy jednoczesnym uzyskaniu przez Bank całości środków ze sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 138, z wyłączeniem prowizji pośrednika, Bank zapewnił, że wyrazi zgodę na całkowite zwolnienie Reinhold Europe AB z gwarancji udzielonej w dniu 26 października 2009 roku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Reinhold Europe AB ("Reinhold") hereby informs about obtaining information that on 10 July 2014 - Reinhold Polska Project 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o.) with its seat in Warsaw - signed the Agreement on Repayment of Amounts Due ("Agreement") with Bank Zachodni WBK S.A. with its seat in Wrocław ("Bank").

Agreement is related to claims resulting from investment credit agreement along with further amendments, which on the day of June 30th 2014, estimate 61,335,993.77 PLN as well as from the investment credit agreement for equity release of purchasing real estate with the subsequent amendments, which on the date of conclusion of the Agreement amount to PLN 9,764,824.30 PLN and established the conditions of repayment of these liabilities by Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o.

Parties agreed to apply due care in order to settle claims before January 31st 2015 within funds received from voluntary sale, on conditions agreed with Bank, of real estate remaining credit collaterals.

The Parties agreed that all collaterals established by Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. in order to secure the credits granted by the Bank remain valid.

During the term of the Agreement, Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. committed to:

- The continuation of activities required to maintain real estate, remaining credit collaterals, in undeteriorated state;

- Sign an agreement with a reputable real estate agency in the range of seeking for buyers of real estates remaining credit collaterals;

- Sign an agreement with a reputable real estate agency in the range of seeking for tenant of surface located in Reinhold Center building in Katowice, ul. Wojciecha Korfantego 138 remaining credit collateral;

- Build, within its funds, until September 20th 2014 exit from ul. Korfantego in Katowice to the property located at ul. Wojciecha Korfantego 138, as well as to inform Bank on progress of building the exit as well as delivering all required by law approvals and permissions required to use built exit;

- Assign on behalf of Bank, rights related to performance guarantee issued by the contractor of the exit from ul. Korfantego in Katowice to the property placed on ul. Wojciecha Korfantego 138;

- Actively seek buyers for real estate located in Kraków, ul. Zakopiańska 68 remaining credit collateral;

- Find buyer and sell real estate located in Kraków, ul. Zakopiańska 68 remaining credit collateral;

- Inform Bank of efforts undertook to obtain buyers and tenants for the real estate located in Katowice, ul. Wojciecha Korfantego 138, and real estate located in Kraków, ul. Zakopiańska 68;

- Ensure Bank of the maintenance in good condition properties, remaining credit collateral;

- Granting Bank and its employees new authorizations to offer and sell real estate placed in Katowice, ul. WOjciecha Korfantego 138 and to perform all other actions including legal actions required by law or parties;

- Sign agreement for the maintenance of property placed in Katowice, ul. Wojciecha Korfantego 138 with external company;

- Receive permission of Bank to spend funds, which were not presented in Cash-flow forecast of Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o.

Additionaly Bank assured, that in case of compliance by Reinhold Poland Project 4 Sp. z o.o. with these conditions, and furthermore, in case of:

- effective withdrawal by Reinhold Poland Project 4 Sp. z o.o. of the bankruptcy petition open to composition agreements, a condition witch parties deemed fulfilled at the time of signing the agreement

- acquiring by Bank of funds from sale of the real estate located at ul. Zakopiańskiej 68 in Cracow;

- granting Bank and employees indicated power of attorney to offer and sell the property located in Katowice at ul. Wojciech Korfantego 138, and property located in Kraków, ul. Zakopiańska 68 to perform all other acts and facts required by law or the parties;

- receipt by Bank of full financial statements of Reinhold Europe AB, together with the auditor's opinion and report, a condition which parties deemed satisfied at the time of signing the agreement

Bank limits the amount of the guarantee granted on 26 October 2009 by Reinhold Europe AB to the amount of PLN 2 million.

In case of the cumulative fulfillment by Reinhold Poland Project 4 Sp. o.o. of conditions entitling the Bank to reduce the amount of the guarantee granted on 26 October 2009 by Reinhold Europe AB to the amount of PLN 2 million, while obtaining the Bank's total funds from the sale of real estate located in Katowice at ul. Wojciech Korfantego 138, excluding commission agent, the Bank assured to grant permission of fully release Reinhold Europe AB from the guarantee granted on 26 October 2009.

W przypadku zaś łącznego spełnienia przez Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. warunków uprawniających Bank do obniżenia kwoty gwarancji udzielonej w dniu 26 października 2009 roku przez Reinhold Europe AB do wysokości 2 mln PLN, przy jednoczesnym uzyskaniu przez Bank całości środków ze sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wojciecha Korfantego 138, z wyłączeniem prowizji pośrednika, Bank zapewnił, że wyrazi zgodę na całkowite zwolnienie Reinhold Europe AB z gwarancji udzielonej w dniu 26 października 2009 roku.

The remaining terms and conditions do not differ from the market standards applied in such

contracts.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-16Padraic Coll Grzegorz Golec członek rady dyrektorów/Member of the Board of Directors członek rady dyrektorów/Member of the Board of Directors

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »