Reklama

WORKSERV (WSE): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał - raport 40

Raport bieżący nr 40/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
"Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 6.509.482,30 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych”) oraz § 10 ust. 3 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r., o godz. 12:00, w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66.

Reklama

I. Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki, obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 4 listopada 2015 r. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądania należy przesyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne@workservice.pl lub faksem, na numer: (71) 371-09-38.

Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia takiego żądania, a mianowicie świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Do żądania powinny być dołączone również:

a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzenie uprawnienia do działania w imieniu tego podmiotu tj. aktualny odpis z rejestru właściwego dla tej osoby/jednostki,

b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Formularz zawierający wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.workservice.pl ), w sekcji "Relacje Inwestorskie” w zakładce Walne Zgromadzenie.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 listopada 2015 r. ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądania zgłaszane w formie pisemnej powinny być złożone osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki tj. ul. Gwiaździsta 66, 53 – 413 Wrocław.

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad powinno zostać dokonane do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia tj. 24 listopada 2015 r. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować powyższe zdarzenie w dniu walnego zgromadzenia.

Formularz zawierający wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.workservice.pl ), w sekcji "Relacje Inwestorskie” w zakładce Walne Zgromadzenie.

Spółka niezwłocznie ogłosi zgłoszone projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Do projektów uchwał należy dołączyć, określone w pkt 1. powyżej, dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania tj. świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki oraz pozwalające na identyfikację akcjonariusza, tj.

a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzenie uprawnienia do działania w imieniu tego podmiotu tj. aktualny odpis z rejestru właściwego dla tej osoby/jednostki,

b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski. Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem walnego zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz Spółki inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.

Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonania prawa głosu oraz wzór oświadczenia o odwołaniu w/w pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.workservice.pl ), w sekcji "Relacje Inwestorskie” w zakładce Walne Zgromadzenie.

W odniesieniu do pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pełnomocnik zobowiązany jest do wylegitymowania się nim przy otwarciu walnego zgromadzenia oraz do przekazania go Spółce celem dołączenia do protokołu walnego zgromadzenia.

O udzieleniu lub o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie w formacie PDF, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego odbycie Walnego Zgromadzenia, na adres poczty elektronicznej Spółki: walne@workservice.pl wypełnionego formularza pełnomocnictwa lub odwołania pełnomocnictwa.

Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym udzieleniem pełnomocnictwa lub jego odwołaniem oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 4063 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Na potrzeby umożliwienia Spółce kontaktu z akcjonariuszem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła, wraz z ww. formularzem, numer swojego telefonu.

Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Akcjonariusz Spółki może również odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone zarówno na piśmie jak i w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

W odniesieniu do sposobu głosowania przez pełnomocnika spółka podaje co następuje.

Akcjonariusze Spółki zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa (lub ciągu pełnomocnictw) udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadający osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 4023 §3 Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.workservice.pl ), w sekcji "Relacje Inwestorskie” w zakładce Walne Zgromadzenie.

Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do treści art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 listopada 2015 r. zwany dalej "Dniem rejestracji”.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 30 października 2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 listopada 2015r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w walnym zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 listopada 2015 r.

oraz

b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 30 października 2015 r. i nie później niż w dniu 10 listopada 2015 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki tj. w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66 w godz. 10.00-16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 22 listopada 2015 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy przesłać na adres walne@workservice.pl lub złożyć w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 , a ponadto w przypadku:

a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza załączając aktualny odpis z właściwego dla akcjonariusza rejestru,

b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru,

potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

Akcjonariusz powinien również wykazać swój status akcjonariusza Spółki w sposób wskazany w pkt II. 1. niniejszego Ogłoszenia.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu walnego zgromadzenia czyli w dniu 25 listopada 2015 r. w sali obrad, od godziny 12:00.

V. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących walnego zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w walnym zgromadzeniu prosimy o kontakt na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walne@workservice.pl

VI. Wskazanie adresu strony internetowej

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie w zakładce Walne Zgromadzenie.”

Załączniki:

1. pełna treść ogłoszenia o NWZA

2. treść projektów uchwał na NWZA

Podstawna prawna:

1. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. z późn. zmianami)

2. § 38 ust. 1 pkt. 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółce handlowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-29 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu

2015-10-29 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-29Tomasz HanczarekPrezes Zarządu
2015-10-29Dariusz RochmanWiceprezes Hanczarek

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »