Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 18 października 2018 r. zawarł w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa (Zamawiający) umowy na "Budowę gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej m. Zbludza do m. Szczwnica oraz sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Szczawnica" w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych".

Reklama

O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 20/2018 z dnia 5 września 2018 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wyagrodzenie w kwocie 34.940.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) netto tj. 42.976.200,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście 00/100) brutto.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 31 stycznia 2020 r.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonych w harmonogramie, chyba, że Wykonawca nie ponosi winy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,

- z tytułu opóźnienia w dostarczeniu harmonogramu taktycznego, planu zarządzania jakością oraz cyklicznych raportów, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15% tej kwoty,

- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, chyba że Wykonawca nie ponosi winy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,

- z tytułu opóźnienie w bezzwłocznym poinformowaniu Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,

- z tytułu naruszenia postanowień dotyczących poufności, w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie,

- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (niezaleznie od podstawy prawnej), w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,

- z tytułu wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców, na których Zamawiający nie wyraził zgody, wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,

- z tytułu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z postanowieniami umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,

- w zakresie nie spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, w przypadku nie przedstawienia do wglądu w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni zanonimizowanych kopii umów o pracę wskazanych osób, zatrudnionych na umowę o pracę, przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy taki przypadek,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonwcom, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek,

- z tytułu przygotowania przez Wykonawcę terenu na przeprowadzenie przez Zamawiającego prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami określonymi w umowie, skutkującego niemożnością podjęcia przez Zamawiającego tych prac, wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2.148.810,00 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100)

Emitent udzieli gwarancji na okres 72 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego..

Pozostale warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stostowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-19Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2018-10-19Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »