Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 25 października 2018 r. otrzymał podpisaną umowę, zawartą w trybie obiegowym, ze spółką Polska Spółka Gazownictwa (Zamawiający) na "wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o długości około 17,79 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski".

Reklama

O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 21/2018 z dnia 12 września 2018 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 30.600.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) netto tj. 37.638.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złoych 00/100) brutto.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 22 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, z przyczyn leżacych po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10% tej kwoty,

- z tytułu opóźnienia w dostarczeniu harmonogramu taktycznego, planu zarzadzania jakością, harmonogramu operacyjnego, cyklicznych raportów, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokości 2.000 zł za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 5% wynagrodzenia umownego netto,

- z tytulu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmii i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10% tej kwoty,

- z tytułu opóźnienia w bezzwłocznym poinformowaniu Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji umowy w terminie i zakresie w niej wskazanym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie wiecej niż 10% tej kwoty,

- z tytułu naruszenia postanowień dotyczących poufności, w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie,

- w zakresie nie spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz, w przypadku nie przedstawienia do wglądu w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie

dłuższym niż 3 dni zanonimizowanych kopii umów o pracę wskazanych osób, zatrudnionych na umowę o pracę,

przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy taki

przypadek,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek niedokonania zapłaty,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, a także nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każdy taki przypadek,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z postanowieniami umownymi, w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek niedokonania zmiany,

- w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżacych po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej), w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto,

- z tytułu przygotowania przez Wykonawcę terenu na przeprowadzenie przez Zamawiającego prac niebezpieczych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami określonymi w umowie, skutkującego niemożnością podjęcia przez Zamawiającego tych prac, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek, w którym Zamawiający przybył na miejsce prowadzenia prac, ale nie mógł ich przeprowadzić, jednakże nie więcej niż 1% tej kwoty,

- z tytułu wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców, na których Zamawiający nie wyraził zgody, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy potwierdzony przypadek posługiwania się niezgłoszonymi podwykonawcami.

Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa powyżej nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia umownego netto.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3.763.800,00 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100)

Emitent udzieli gwarancji na okres 72 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

Pozostale warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-25Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2018-10-25Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »