TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) z siedzibą w Dąbrowie informuje, iż w dniu 21 września 2018 roku, powziął informację, o zawarciu w trybie obiegowym ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa stacji regulacyjnej na terenie Węzła Koło oraz zabudowa ZZU kątowego DN200/DN150 w miejscu istniejącego zaworu włączeniowego 503e1 na terenie Węzła Koło (w ramach inwestycji: Przebudowa gazociągu DN500 Adamów (Turek) – Nowiny Brdowskie).

Reklama

O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 18/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 3.520.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) netto, tj. 4.329.600,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej do dnia 21.10.2019 roku.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w przekazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie składek ubezpieczeniowych lub polisy (innego dokumentu ubezpieczenia) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w przekazaniu projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w wykonaniu innych czynności poza wymienionymi powyżej, a ustalonymi w umowie lub uzgodnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w przedłożeniu cyklicznego raportu z postępu prac w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- naruszenie postanowień umowy dotyczących obowiązku zachowaniu poufności, bądź przetwarzania danych osobowych, w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde z naruszeń,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

- powierzenie wykonania robót budowlanych stanowiących część inwestycji innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek,

- opóźnienie w przekazaniu podpisanego przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego wystawionego na zasadach i terminach określonych w umowie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego brutto.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 432.960,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Emitent udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 5 lat, liczony od dnia odbioru końcowego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-21Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2018-09-21Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »