VOXEL (VOX): Podpodpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta - raport 40

Raport bieżący nr 40/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji podpisaniu w dniu 16 listopada 2017 r. przez spółkę zależną od Emitenta tj. spółkę Alteris S. A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Alteris) ze spółką Vital Medic Education Sp. z o. o. z siedzibą w Kluczborku (dalej: Vital Medic Education) umowy o wykonanie zadania pn. "Dostawa robót budowlanych i wyposażenia w sprzęt, realizowanych w ramach projektu pt. Budowa ośrodka symulacji zabiegowej i monitorowania terapii w celu indywidualizacji oraz poprawy efektywności procesów terapeutycznych w medycynie pn. Centrum Edukacji i Rozwoju w Medycynie (CERM) w Kluczborku”. Przedmiotowa umowa została zawarta w związku z realizowanym przez Vital Medic Education projektem: "Budowa ośrodka symulacji zabiegowej i monitorowania terapii w celu indywidualizacji oraz poprawy efektywności procesów terapeutycznych w medycynie pn. Centrum Edukacji i Rozwoju w Medycynie (CERM) w Kluczborku” w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0124/15 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w zakresie Działania 2.1 - Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Ww. projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Reklama

Na podstawie zawartej umowy Vital Medic Education powierzyła Alteris realizację robót budowlanych, instalacyjnych oraz wyposażenie w sprzęt, a także opracowanie projektów wykonawczych, w oparciu o wytyczne wynikające z projektu budowlanego Vital Medic Education.

Realizacja tego projektu jest efektem aktywności Alteris na rynku usług związanych z kompleksową obsługą w zakresie realizacji projektów budowlanych obiektów medycznych oraz dostaw urządzeń aparatury diagnostycznej do placówek medycznych na terenie całego kraju.

W ocenie Zarządu Emitenta realizacja tego projektu będzie miała istotne znaczenie dla rozwoju i zwiększenia skali tej działalności w Grupie.

Za wykonanie przedmiotu umowy Alteris otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 36 264 000,00 zł netto powiększone zgodnie z obowiązującymi przepisami o należny podatek VAT. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie wystawianych faktur częściowych, zaliczkowych. Fakturowanie będzie realizowane na podstawie podpisanego protokołu odbiorowego, obejmującego odbiór całościowych etapów wykonawczych dyktowanych technologią należytego wykonania, wystawianego nie częściej, niż na koniec miesiąca kalendarzowego realizowanych robót. Protokoły odbiorowe będą wskazywały określony w procentach, szacunkowy udział zaawansowania odbieranych etapów wykonania przedmiotu umowy w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. Vital Medic Education ma obowiązek zapłaty faktury właściwie wystawionej w terminie do 70 dni licząc od daty jej wystawienia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Strony umowy ustaliły, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3 626 400,00 zł netto, które zostanie wniesione przez Alteris w formie: poręczenia bankowego lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na 100% kwoty zabezpieczenia i przedłożone Vital Medic Education w terminie do 10 dni od podpisania umowy.

Strony postanowiły, iż obowiązują je kary umowne, które niezależne od szkody, będą naliczane Alteris w następujących wypadkach i wysokościach: za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy- za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto; za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminu wskazanego w umowie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminu wskazanego w umowie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Alteris w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

W sytuacji gdy kara umowna nie pokryje szkody, stronom będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, z tym że strony wyłączyły wzajemną odpowiedzialność za utracone korzyści, utratę zysku, szkody pośrednie i następcze, a także ograniczyły wzajemną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do kwoty stanowiącej 30 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Termin zakończenia robót i dostaw wyposażenia ustalono na dzień: 31 grudnia 2018 r.

z możliwością jego wydłużenia.

Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fujak – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-16KRZYSZTOF FUJAK GRZEGORZ RUTKOWSKIPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDUKRZYSZTOF FUJAK GRZEGORZ RUTKOWSKI

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »