Reklama

TESGAS (TSG): Powołanie członków Rady Nadzorczej - raport 14

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 20, 21, 22, 23, 24 w sprawie wyboru Radu Nadzorczej Spółki. W skład Rady Nadzorczej powołano:

1. Pana Zygmunta Bączyka,

2. Pana Piotra Stobieckiego,

3. Pana Tomasza Skoczyńskiego,

4. Pana Mariusza Mirka,

5. Panią Elżbietę Kocik.

Reklama

Poniżej przedstawiamy życiorysy ww. członków Rady Nadzorczej.

Pan Zygmunt Bączyk posiada wykształcenie wyższe, tytuł inżyniera, jest Absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Wiertniczy. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów w zakresie Transportu i użytkowania paliw gazowych oraz na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania w zakresie Marketingu i Zarządzania.

Pan Zygmunt Bączyk pracował w latach 1961-1966 w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Poznaniu na stanowisku Monter Instalacji. Następnie, w latach 1966-2007 pracował w Wielkopolskim Zakładzie Gazownictwa w Poznaniu kolejno: na stanowisku Inspektora Sieci, Mistrz sieci, specjalista ds. sieci gazowej, zastępca kierownika rejonu gazowniczego Poznań, kierownik rejonu gazowniczego Poznań.

Od 2007 roku do dnia dzisiejszego pracuje w spółce Mora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na stanowisku Dyrektor Techniczny. Od 2010 roku jest zatrudniony w Spółce Avrio Media Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. technicznych. Od roku 2003 do chwili obecnej zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki TESGAS Sp. z o.o. (poprzednik prawny Spółki), a następnie TESGAS S.A. jako członek Rady Nadzorczej. Pan Zygmunt Bączyk nie spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Pan Zygmunt Bączyk nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Zygmunt Bączyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Stobiecki posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od dwudziestu pięciu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował jako asystent i adiunkt w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Obecnie pełni rolę wykładowcy.

W latach 2001- 2005 pracował w Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. w departamencie Audytu w Poznaniu.

W roku 2003 objął funkcję Dyrektora Audytu Biura w Warszawie, za którego rozwój był odpowiedzialny. Od września 2005 do marca 2011 roku pracował na stanowisku partnera zarządzającego w HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. odpowiadając za rozwój i strategię firmy.

Od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce CMT Advisory Sp. z o.o., wyspecjalizowanej w doradztwie transakcyjnym.

Oprócz wsparcia w realizacji procesów fuzji i przejęć, CMT Advisory świadczy usługi związane z rynkiem kapitałowym, restrukturyzacjami i przekształceniami, wycenami, pozyskiwaniem finansowania oraz cenami transferowymi.

Od 2014 roku do chwili obecnej sprawuje funkcję Członka Zarządu w spółce Katharsis Zarządzanie Sp. z o.o., zarządzającej aktywami funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. W ramach prowadzonej działalności fundusz inwestuje w małe i średnie polskie spółki oraz nieruchomości komercyjne, wspierając je w zakresie strategii i planów rozwojowych. Pan Piotr Stobiecki posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z doradztwem transakcyjnym, audytem oraz rynkiem kapitałowym. Przez kilkanaście był wykładowcą Szkoły Giełdowej przy GPW w Warszawie S.A. Podczas pracy zawodowej prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów z zakresu fuzji i przejęć. Jest Ekspertem w Instytucie Biznesu Rodzinnego, który wspiera polskie firmy rodzinne. Pan Piotr Stobiecki historycznie zasiadał w radach nadzorczych kilku dużych podmiotów notowanych na GPW S.A. w Warszawie. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Masspol Sp. z o.o. oraz PKS Olsztyn S.A.

Od roku 2012 do chwili obecnej zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki jako członek Rady Nadzorczej. Pan Piotr Stobiecki spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Pan Piotr Stobiecki nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Piotr Stobiecki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Tomasz Skoczyński jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziału Prawa i Administracji Kierunek Prawo. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Tomasz Skoczyński posiada wieloletnie doświadczenie jako radca prawny, aktualnie będąc partnerem zarządzającym w Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych. Pełni funkcję arbitra w Sądzie Polubownym przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, kompleksowej obsłudze kontraktów budowlanych oraz inwestycji infrastrukturalnych, a także obsłudze sporów sądowych jak i arbitrażowanych. Ponadto zawodowo zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym, posiadając tytuł doradcy restrukturyzacyjnego.

Tomasz Skoczyński był członkiem wielu rad nadzorczych, w tym także z branży budowlanej.

Od 2017 roku do chwili obecnej zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki jako członek Rady Nadzorczej.

Tomasz Skoczyński spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym stopniu powiązaniu ze spółką.

Pan Tomasz Skoczyński nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Tomasz Skoczyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Mirek posiada wykształcenie wyższe, tytuł magistra inżyniera budownictwa, uzyskany na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska, uzyskany na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska w zakresie inżynierii gazownictwa.

W roku 2013 ukończył studia menedżerskie Executive MBA organizowane prze Gdańską Fundację Menedżerów, Uniwersytet Gdański i IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management, jako instytucję walidującą, i uzyskał dyplom Master of Business Administration.

Ukończył kurs organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego III stopnia.

Pan Mariusz Mirek w latach 1994-2016 pracował w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. i jej poprzednikach prawnych, pokonując całą ścieżkę zawodową od Pracownika Technicznego, przez Specjalistę ds. Sieci Gazowej, Kierownika Technicznego, Kierownika Działu Rozwoju i Inwestycji, Dyrektora Biura Transportu Gazu, Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, do Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy.

Od roku 2016 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą TEHO Biuro Inwestycyjne, specjalizującą się w doradztwie technicznym w zakresie inżynierii.

Pan Mariusz Mirek spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Pan Mariusz Mirek nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Mariusz Mirek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Elżbieta Kocik jest absolwentką Liceum Ekonomicznego im. St. Staszica w Poznaniu. Posiada tytuł Technika Ekonomisty o specjalności: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw.

W latach 1988-1989 pracowała jako stażystka oraz referent w Dziale Organizacji i Sprzedaży Usług Socjalnych w Okręgowej Handlowo-Usługowej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM” w Poznaniu.

Od roku 1989 do 1994 była zatrudniona w Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) - na stanowisku księgowej. Następnie do sierpnia 2002 roku zajmowała się rozliczeniami międzybankowymi oraz sprawozdawczością jako inspektor w dziale Informatycznym BGŻ.

Od 2002 roku jest zatrudniona w firmie Stal Warsztat Sp. jawna (poprzednik prawny Stal Warsztat Sp. z o.o.) a następnie Stal Warsztat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na stanowisku księgowej. Pani Elżbieta Kocik zajmuje się kompleksową obsługą księgową spółki od ponad 15 lat. W jej zakres obowiązków wchodzi również koordynacja działań administracyjnych Stal Warsztat.

Elżbieta Kocik nie spełnia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.

Pani Elżbieta Kocik nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pani Elżbieta Kocik nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-26Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2019-06-26Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »