Reklama

INTEGERPL (ITG): Powołanie członków Rady Nadzorczej IV kadencji.

Raport bieżący nr 21/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 30 czerwca 2016 r. podjęło uchwały w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IV kadencji na 5 osób oraz

Reklama

w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji w następującym składzie:

Wiesław Łatała,

Andrzej Szumański,

Krzysztof Kaczmarczyk,

Marek Przytulski oraz

Andrzej Soczek.

Wszyscy wyżej wskazani członkowie zostali powołani w skład Rady Nadzorczej IV kadencji ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta tj. na dzień 30 czerwca 2016 roku.

W załączeniu Emitent przekazuje wymagane prawem informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Wiesław Łatała

Andrzej Szumański,

Krzysztof Kaczmarczyk,

Pan Wiesław Łatała, Pan Andrzej Szumański oraz Pan Krzysztof Kaczmarczyk byli członkami Rady Nadzorczej III kadencji. Informacje o ich osobach zostały zawarte w raportach bieżących opublikowanych w związku z ich powołaniem w skład Rady Nadzorczej Emitenta III kadencji tj. odpowiednio w raporcie bieżącym 28/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku dla Pana Wiesława Łatały oraz Pana Andrzeja Szumańskiego a także w raporcie bieżącym 44/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku dla Pana Krzysztofa Kaczmarczyka i pozostają nadal aktualne w zakresie informacji wymaganych do publikacji przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marek Przytulski

Pan Marek Przytulski (wiek. 50 lat) posiada wykształcenie wyższe. W roku 1993 ukończył kierunek inżynieria środowiska na Akademii Rolniczej w Krakowie. Pan Marek Przytulski ukończył również studia MBA na Krakowskiej Szkole Biznesu UEK/Uniwersytet w Sztokholmie.

Podstawowe kwalifikacje:

Ogólne zarządzanie, optymalizacja organizacji, zarządzanie efektywnością i ryzykiem, zarządzanie majątkiem. Zarządzanie działalnością inwestycyjną oraz operacyjną. Koordynacja wymiany wiedzy technicznej z firmami zagranicznymi. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi, tworzenie struktur organizacyjnych, planowanie i realizacja inwestycji, działań marketingowych, znajomość norm i praktyk zamówień publicznych, tworzenie struktur realizacyjnych projektów.

Zatrudnienie

2002- PWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor ds. Inwestycji, Prokurent

2001-2002 Vivendi Water Systems Polska Sp. z o.o., Kraków, Kierownik ds. Ofert, Prokurent

1998-2001 Krüger Sp. z o.o., Kraków, Kierownik Działu Sprzedaży

1997-1998 Krüger Sp. z o.o., Kraków, Kierownik Projektu

1995-1997 Kruger Consult A/S, Kraków, Inżynier Projektu

1994-1995 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków, Asystent Prezesa Zarządu

1993-1994 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków, Specjalista ds. Technicznych

Doświadczenie:

Polska, 2002 do obecnie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor ds. Inwestycji, Prokurent

Wiodący udział w grupach projektowych na poziomie zarządu opracowujących analizy procesów, systemy zarządzania majątkiem, zarządzania ryzykiem oraz wdrażających BSC i zmiany organizacyjne. Koordynacja transferu wiedzy z firm udziałowca zagranicznego - RWE Aqua. Stworzenie ram organizacyjnych funkcjonowania działu inwestycji, planowanie strategicznych kierunków inwestycji oraz średnioterminowych programów inwestycyjnych. Nadzór nad funkcjonowaniem działów inwestycji, wsparcia technicznego, oczyszczania ścieków oraz centralnej dyspozytorni. Nadzór nad realizacją projektu modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości 10 mln. EUR.

Nabyte umiejętności: Zarządzanie majątkiem, analizy struktur organizacyjnych, optymalizacja zatrudnienia, zarządzanie zamianą, transfer wiedzy z firm zagranicznych.

Polska, 2001 do 2002: Vivendi Water Systems Polska Sp. z o.o., Kierownik ds. Ofert, Prokurent

Całościowa koordynacja opracowywania ofert dla Klientów komunalnych i przemysłowych, analiza dokumentów przetargowych i planowanie prac, umowy z podwykonawcami i poddostawcami, nadzór nad stroną techniczna i formalną ofert, tworzenie ceny ofertowej. Nabyte umiejętności: Tworzenie struktury realizacyjnej projektu (konsorcja i podwykonawstwo), negocjacje z partnerami.

Polska, 1998 to 2001: Krüger Sp. z o.o., Kierownik Działu Sprzedaży

Tworzenie programu sprzedaży na rynku polskim, tworzenie struktury działu sprzedaży i nadzorowanie codziennej pracy działu, budowa bazy danych rynkowych, komunikacja z Klientami, rozwój projektów, opracowanie ofert, przygotowanie prezentacji targowych i innych działań marketingowych.

Nabyte umiejętności: kierowanie grupą pracowników, określanie i realizacja celów, pomoc Klientom w przygotowaniu projektów do przetargu zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, ogólna znajomość systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Polska, 1997- 1997: Krüger Sp. z o.o., Kierownik Projektu

Oczyszczalnia ścieków Rybnik, projekt i realizacja w systemie pod klucz rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków (27 000 m3/d), Kierownik Projektu.

Polska, 1995 - 1997: Krüger Consult, Inżynier Projektu

Oczyszczalnia ścieków Kujawy (Kraków). Projekt wykonawczy i specyfikacja prac mechanicznych dla nitki osadowej oczyszczalni (110 000 m3/d).

Oczyszczalnia ścieków Sitkówka (Kielce). Projekt części osadowo gazowej oczyszczalni (60 000 m3/d). Dostawa i montaż urządzeń, wraz z rozruchem. Lokalny Inżynier i Koordynator Projektu.

System Wodociągowy Kołobrzegu. Badania systemu dystrybucji wody, zbieranie danych do kalibracji zainstalowanego modelu CYBERNET. Aktualizacja modelu komputerowego. Ocena wpływu istniejących zakładów uzdatniania wody na prace sieci dystrybucji. Asystent Nabyte umiejętności: Koordynacja projektu pomiędzy Klientem i firma zagraniczną.

Znajomość języków

Mowa Czytanie Pisanie

Angielski: B.dobra B.dobra B.dobra

Niemiecki: Podstawowa Podstawowa Podstawowa

Inne doświadczenia:

• LESAM 2011, Strategiczne Zarządzanie Majątkiem w Infrastrukturze Wodno - Sesja VI -prowadzenie sesji, Tworzenie środowiska do zarządzania majątkiem na poziomie przedsiębiorstw, Mülheim an der Ruhr, Niemcy, Wrzesień 2011.

• V Konferencja Zagrożeń Zatruciem Wody (WCEC%), "Water quality crisis at PWiK - case study", Mülheim an der Ruhr, Niemcy, Listopad 2012.

Publikacje:

• Eksploatacja kontenerowej stacji uzdatniania wody dostarczającej wodę dla mieszkańców Wrocławia podczas powodzi w roku 1997, referat przedstawiony podczas Międzynarodowej Konferencji Ochrony Jakości Wód i Zasobów Wodnych, Zakopane, Polska, Czerwiec 1998,

• Współczesne aspekty zarządzania aktywami w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych" D. Eustacchio, M. Semmemegg, M. Przytulski, - Międzynarodowa Konferencja "Praktyczne działanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w warunkach rosnących wymagań ekologicznych, ekonomicznych i społecznych", Szczyrk, 2013

Stowarzyszenia:

SIMEZA - Stowarzyszenie Inżynierów Menagerów i Ekspertów w Zarządzaniu Aktywami

Pan Marek Przytulski oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Soczek

Pan Andrzej Soczek (wiek. 54 lata) jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Małymi i Średnimi Firmami na Akademii Ekonomicznej

w Krakowie. Ponadto makler papierów wartościowych (licencja nr 694), doradca inwestycyjny (licencja nr 82). Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości. Związany z rynkiem kapitałowym, w latach 1995-2001 doradca inwestycyjny, zarządzający w Dom maklerski Penetrator SA, w latach 2005 -2012 doradca inwestycyjny w Dom Inwestycyjny Nehrebetius SA. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami spółek, zasiadając między innymi w zarządach spółek Krakowska Fabryka Armatur S.A., I Fundusz Mistral SA, Odratrans S.A. Od roku 2001 zasiadał w kilkunastu radach nadzorczych spółek, w tym notowanych na WGPW (PKM Duda, CP Energia, Elstar Oils, BBI Zeneris, Bloober Team). Aktualnie pełni funkcje dyrektora ds. monitoringu w Satus Venture oraz członka rad nadzorczych BIK Zarządzanie Sp. z o.o., Controling On-line sp. z o.o., Evatronix S.A., OK System Polska SA., Kredyt Inkaso SA.

Pan Andrzej Soczek oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-30Rafał BrzoskaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »