Reklama

HAWE (HWE): Powołanie Rady Nadzorczej - uzupełnienie. (RB-86/2015)

Raport bieżący nr 86/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 82/2015 z dnia 12 października 2015 r. dotyczącego powołania Rady Nadzorczej Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, jako załącznik do niniejszego raportu, życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w dniu 12 października 2015 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Reklama

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż każdy z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Wojciech Łaszkiewicz, Andrzej Podsiadło, Maciej Szwejda, Grzegorz Leszczuk oraz Piotr Matuszczyk złożył oświadczenie, iż:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie jest ani w okresie 5 lat poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (to jest przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego, art. 585, art. 587 oraz art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych) oraz nie orzeczono o pozbawieniu go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze;

- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki;

- nie jest ani nie został w przeszłości wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;

- w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie pełnił funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;

- są mu znane postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie jakim dotyczy to rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej i członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie, w jakim dotyczy to członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

Każdy z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki zobowiązał się ponadto do informowania Spółki o wszelkich zmianach w zakresie objętym złożonym przez siebie oświadczeniem.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.)

§ 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, Nr 133)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-21Paweł SobkówPrezes Zarządu
2015-10-21Paweł PaluchowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: powołany

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »