Reklama

TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 11

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 17 maja 2016 roku, powziął informację, iż w okresie od 19 listopada 2015 roku do dnia 17 maja 2016 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 8 602 493,88 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 88/100) brutto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 1 grudnia 2015 roku, zawarta pomiędzy Emitentem a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie prac projektowych i budowlano – montażowych związanych z modernizacją stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia gazu ziemnego w miejscowości Pyrzyce.

Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30 czerwca 2017 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 1.487.900 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) netto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

- za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto umowy za każdy dzień opóźniania, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego netto,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji – 0,5% wynagrodzenia umownego netto umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego netto,

- za niewykonanie prac w całości lub części - 20% wynagrodzenia umownego netto,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 20% wynagrodzenia umownego netto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-05Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2016-05-05Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »