Reklama

TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 23

Raport bieżący nr 23/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 18 listopada 2015 roku, powziął informację, iż w okresie od 28 lipca 2015 roku do dnia 18 listopada 2015 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 11.421.143,04 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści trzy złote 04/100) brutto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 15 lipca 2015 roku, zawarta w trybie obiegowym pomiędzy Emitentem a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie prac budowlano – montażowych polegających na budowie dwóch stacji redukcyjnych średniego ciśnienia oraz stacji pomiarowych zasilających zakład Volkswagen w m. Białężyce, gm. Września oraz dostawa i montaż tymczasowej stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w m. Września.

Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 18 marca 2016 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 5.399.700 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) brutto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

- za opóźnienia w terminowym wykonaniu prac budowlano – montażowych – 0,3% wynagrodzenia umownego netto umowy za każdy dzień opóźniania, jednak nie więcej niż 25% wynagrodzenia umownego netto,

- za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji – 0,3% wynagrodzenia umownego netto umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednak nie więcej niż 25% wynagrodzenia umownego netto,

- za spowodowanie opóźnień w realizacji robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 0,3% wartości robót opóźnionych (wartość z podatkiem VAT) za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 25% wynagrodzenia umownego netto,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy przed rozpoczęciem robót – 25% wynagrodzenia umownego netto określonego w umowie,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na etapie realizacji – 25% wynagrodzenia umownego netto umowy.

Strony nie będą uprawnione do żądania od siebie zapłaty kar umownych w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane będzie siłą wyższą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym również w przypadku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w maksymalnej wysokości ustalonej.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-19Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2015-11-19Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »