Reklama

GPW (GPW): Raport półroczny GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport półroczny PSr - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody ze sprzedaży 209 437 198 643 46 123 44 997
Koszty działalności operacyjnej (116 787) (100 214) (25 719) (22 700)
(Strata) z tytułu utraty wartości należności 1 302 (278) 287 (63)
Pozostałe przychody 679 1 795 150 407
Pozostałe koszty (601) (5 468) (132) (1 239)
Zysk z działalności operacyjnej 94 030 94 478 20 708 21 401
Przychody finansowe 369 5 425 81 1 229
Koszty finansowe (6 647) (14 748) (1 464) (3 341)
Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 13 217 6 385 2 911 1 446
Zysk przed opodatkowaniem 100 969 91 541 22 236 20 736
Podatek dochodowy (17 052) (18 784) (3 755) (4 255)
Zysk netto za okres 83 917 72 757 18 481 16 481
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję [2] (w PLN, EUR) 2,00 1,73 0,44 0,39
EBITDA [3] 111 422 113 220 24 538 25 647
[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 6 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,5408 PLN w 2021 r. oraz 1 EUR = 4,4146 PLN w 2020 r.).
[2] Obliczony na podstawie zysku netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30 czerwca 202131 grudnia 202030 czerwca 202131 grudnia 2020
Aktywa trwałe: 599 527 592 110 132 615 132 582
Rzeczowe aktywa trwałe 92 809 97 333 20 529 21 794
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 11 533 13 984 2 551 3 131
Wartości niematerialne 256 209 253 200 56 673 56 695
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 226 586 220 395 50 121 49 350
Pozostałe aktywa trwałe 12 390 7 198 2 741 1 612
Aktywa obrotowe: 844 358 773 362 186 772 173 167
Należności handlowe oraz pozostałe należności 65 754 55 229 14 545 12 367
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 499 229 305 131 110 429 68 323
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 275 922 411 018 61 034 92 033
Pozostałe aktywa obrotowe 3 453 1 984 764 444
AKTYWA RAZEM 1 443 885 1 365 472 319 387 305 748
Kapitał własny 897 158 918 129 198 451 205 582
Zobowiązania długoterminowe: 167 150 288 947 36 974 64 699
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 124 937 244 738 27 636 54 800
Zobowiązania z tytułu leasingu 6 846 9 493 1 514 2 126
Inne zobowiązania 35 367 34 716 7 823 7 773
Zobowiązania krótkoterminowe: 379 577 158 396 83 962 35 467
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 121 127 1 167 26 793 261
Zobowiązania z tytułu leasingu 5 411 5 396 1 197 1 208
Inne zobowiązania 253 039 151 833 55 972 33 998
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 443 885 1 365 472 319 387 305 748
Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.06.2021 r. (1 EUR = 4,5208 PLN) oraz 30.06.2020 r. (1 EUR = 4,4660 PLN).
Stan na dzieńStan na dzień
30 czerwca 202130 czerwca 2020
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 53,2%57,0%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 44,9%47,6%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)18,8%15,2%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania z tytułu leasingu i emisji obligacji/ Kapitał włąsny28,8%31,4%
Cost / income (koszty działalności operacyjnej Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za Okres 6 miesięcy))55,8%50,4%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »