Reklama

IALBGR (IAG): Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta w zakresie kapitału docelowego

Raport bieżący nr 34/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy postanowienia z dnia 5 listopada 2020 r., zmiany Statutu Emitenta ("Statut”), dokonanej uchwałą nr 5 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2020 roku.

Reklama

Zmiana Statutu Emitenta polegała na dodaniu po § 4 Statutu § 4a Statutu o następującym brzmieniu:

"§ 4a

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego upoważniony jest Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, przez okres 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 29 września 2020 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 (trzy) lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu Spółki.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 872.646 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) złotych.

4. W ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej Zarząd Spółki:

a) może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń,

b) może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne,

c) nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki,

d) nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępach 2 - 3 powyżej.

6. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, przy czym nie będzie ona niższa od średniej ceny rynkowej w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w ramach upoważnienia określonego w niniejszym paragrafie,

b) określenia wielkości emisji,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

7. Uchwała Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-13Andrzej WronaPrezes ZarząduAndrzej Wrona

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »