Reklama

WORKSERV (WSE): Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta.

Raport bieżący nr 90/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: "Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu 13 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał, na podstawie postanowienia z dnia 13 listopada 2014 r. ("Postanowienie”), wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S i związanej z tym zmiany Statutu Spółki ("Postanowienie”)

Reklama

Zgodnie z Postanowieniem, kapitał zakładowy Emitenta, w wyniku emisji 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 10 gr każda ("Akcje Serii S”), został podwyższony z kwoty 6.003.950,70 zł o kwotę 500.000 zł do kwoty 6.503.950,70 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2014 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę 500.000 zł, poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji Spółki serii S oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po zarejestrowaniu zmiany Statutu, o której mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.503.950,70 zł i dzieli się na 65.039.507 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 każda, w tym:

a) 750.000 akcji serii A,

b) 5.115.000 akcji serii B,

c) 16.655.000 akcji serii C,

d) 100.000 akcji serii D,

e) 100.000 akcji serii E,

f) 7.406.860 akcji serii F,

g) 2.258.990 akcji serii G,

h) 9.316.000 akcji serii H,

i) 1.128.265 akcji serii K,

j) 5.117.881 akcji serii L,

k) 12.000.000 akcji serii N,

l) 91.511 akcji serii P,

ł) 5.000.000 akcji serii S.

W związku z ww. rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego uległ zmianie § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.503.950,70 zł (sześć milionów trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 70/100) i dzieli się na:

a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,

b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K owartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”

uzyskał brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.503.950,70 zł (sześć milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 70/100) oraz dzieli się na:

a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,

b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda

l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.

ł) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda..

Na chwilę obecną ogólna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji Spółki, wynosi 65.039.507 głosów.

W załączeniu – tekst jednolity Statutu w brzmieniu uwzględniającym zarejestrowaną przez Sąd zmianę w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 i § 15 pkt 2 oraz § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-13Tomasz HanczarekPrezes Zarządu
2014-11-13Dariusz RochmanWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: service

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »