Reklama

MOJ (MOJ): rejestracja zmian Statutu Spółki MOJ Spółka Akcyjna - raport 34

Raport bieżący nr 34/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MOJ S.A. informuje, iż w dniu 1 października 2013 r. powziął informację, że sąd rejestrowy właściwy dla Emitenta tj. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 października 2013 r. dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu, wynikających z treści uchwał nr 4/2013 oraz 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia 10 września 2013 r.

Reklama

Sąd rejestrowy dokonał rejestracji w zakresie: zmiany § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 oraz dodania § 6 ust. 1 lit. f, § 6 ust. 54.

Emitent poniżej podaje treść dotychczasowych oraz zmienionych postanowień Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1:

"1.Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1.Odlewnictwo metali lekkich (PKD-24.53.Z),

2.Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-25.62.Z),

3.Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD-25.61.Z),

4.Produkcja narzędzi (PKD-25.73.Z),

5.Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD-27.11.Z),

6.Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD-28.12.Z).

7.Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD-28.13.Z),

8.Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD-28.15.Z),

9.Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD-28.92.Z),

10.Naprawa i konserwacja maszyn (PKD-33.12.Z),

11.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD-33.14.Z),

12.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD-33.20.Z),

13.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD- 35.30.Z),

14.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD-46.71.Z),

15.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD-46.77.Z),

16.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD-46.90.Z),

17.Transport drogowy towarów (PKD-49.41.Z),

18.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD-52.10.B),

19.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD-68.10. Z),

20.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD-68.20.Z),

21.Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD-64.92.Z).

22.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD-64.99. Z),

23.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-77.39.Z),

24.Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD-35.11.Z),

25.Przesyłanie energii elektrycznej (PKD-35.12.Z),

26.Dystrybucja energii elektrycznej (PKD-35.13.Z),

27.Handel energią elektryczną (PKD-35.14.Z),

28.Wytwarzanie paliw gazowych (PKD-35.21.Z),

29.Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD-35.22.Z),

30.Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD-35.23),

31.Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD-41.10),

32.Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

(PKD -42.21.Z),

33.Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

(PKD-42.22.Z),

34.Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD-42.91.Z),

35.Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-42.99.Z),

36.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysło¬wych, statków i samolotów (PKD-46.14.Z),

37.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD-46.18.Z),

38.Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD-52.10.A ),

39.Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD-20.15.Z),

40.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD-38.11.Z),

41. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD-38.21.Z).”

Zmieniona treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),

2. Produkcja azotów i związków azotowych (PKD 20.15.Z),

3. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),

4. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),

5. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z),

6. Produkcja prętów ciągnionych na zimno (PKD 24.31.Z),

7. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),

8. Produkcja drutu (PKD 24.34.Z),

9. Odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z),

10. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),

11. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),

12. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),

13. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),

14. Produkcja narzędzi ( PKD 25.73.Z),

15. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),

16. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z),

17. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),

18. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),

19. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),

20. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych

i motocyklowych (PKD 28.11.Z),

21. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),

22. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),

23. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),

24. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z),

25. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

(PKD 28.92.Z),

26. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),

27. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,

z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),

28. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),

29. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

30. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),

31. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),

32. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

33. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),

34. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),

35. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),

36. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),

37. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),

38. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),

39. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),

40. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),

41. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),

42. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

43. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),

44. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),

45. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),

46. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),

47. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),

48. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),

49. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

50. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

51. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

52. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

53. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),

54. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

55. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),

56. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),

57. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),

58. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),

59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

60. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),

61. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

i targowiskami (PKD 47.99.Z),

62. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

63. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),

64. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

(PKD 55.20.Z),

65. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),

66. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

67. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

68. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

69. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

70. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

71. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),

72. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 77.39.Z),

73. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)”.

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

"§ 6 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.559.000,00 zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:”

Zmieniona treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

" § 6 ust. 1 Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.827.114,00 zł (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto czternaście złotych) i dzieli się na:”

Dodana treść § 6 ust. 1 lit. f:

" § 6 ust. 1 lit. f) 1.268.114 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście) akcji serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

Dodana treść § 6 ust. 5 4 :

" § 6 ust. 54 Akcje serii F są akcjami zwykłymi imiennymi.”

Tekst jednolity Statutu zostanie opublikowany i zamieszczony na stronie internetowej Spółki po sporządzeniu przez Radę Nadzorczą zgodnie z uchwałą nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia 10 września 2013 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-01Henryk KołodziejWiceprezes Zarządu
2013-10-01Katarzyna MazurProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »