Reklama

BOS (BOS): Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) przekazuje do wiadomości, że w wyniku monitoringu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego dostępną pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna powziął informację, iż dnia 15 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie (sygn. akt WA XII Ns- Rej. KRS 67819/19/305) dokonał rejestracji zmiany § 5 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki.

Reklama

Zmiana Statutu Spółki zarejestrowana przez Sąd przyjęta została Uchwałą nr 38/2019, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r.

Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 8/2019 r. z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku

"9) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a na rachunek dającego zlecenie,

c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

d) oferowaniu instrumentów finansowych,

e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności, o których mowa w lit. a -d mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności wymienionych w lit. c także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne niż określone powyżej, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta, ”

Treść § 5 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku po zmianach

"9) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że przedmiotem tych czynności mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne niż wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta”.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 1 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-16 Bogusław Białowąs Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »