GPW (GPW): Skonsolidowany Raport roczny 2021 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
2021202020212020
Przychody ze sprzedaży407 571,00403 959,0089 235,0090 884,00
Koszty działalności operacyjnej-229 367,00-206 150,00-50 218,00-46 380,00
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności/(strata) z tytułu utraty wartości należności1 746,00-950,00382,00-214,00
Pozostałe przychody3 007,004 212,00658,00948,00
Pozostałe koszty-3 016,00-11 691,00-660,00-2 630,00
Zysk z działalności operacyjnej179 941,00189 380,0039 397,0042 607,00
Przychody finansowe997,006 166,00218,001 387,00
Koszty finansowe-11 559,00-21 220,00-2 531,00-4 774,00
Udział w zyskach / (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności24 376,0015 748,005 337,003 543,00
Zysk przed opodatkowaniem193 755,00190 074,0042 421,0042 763,00
Podatek dochodowy-32 479,00-37 804,00-7 111,00-8 505,00
Zysk netto za okres161 276,00152 270,0035 310,0034 258,00
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję [2]3,843,630,840,82
EBITDA [3]215 186,00225 597,0047 113,0050 755,00
Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 12 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,5674 PLN w 2021 r. oraz 1 EUR = 4,4448 PLN w 2020 r.). "
[2] Obliczony na podstawie zysku netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane
Aktywa trwałe:603 573,00592 110,00131 229,00128 307,00
Rzeczowe aktywa trwałe91 887,0097 333,0019 978,0021 091,00
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania9 084,0013 984,001 975,003 030,00
Wartości niematerialne264 022,00253 200,0057 404,0054 867,00
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności230 825,00220 395,0050 186,0047 758,00
Pozostałe aktywa trwałe7 755,007 198,001 686,001 560,00
Aktywa obrotowe:807 115,00773 362,00175 483,00167 583,00
Należności handlowe oraz pozostałe należności177 077,0055 229,0038 500,0011 968,00
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu277 322,00305 131,0060 295,0066 120,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty349 324,00411 018,0075 950,0089 065,00
Pozostałe aktywa obrotowe3 392,001 984,00737,00430,00
AKTYWA RAZEM1 410 688,001 365 472,00306 711,00295 890,00
Kapitał własny967 857,00918 131,00210 431,00198 954,00
Zobowiązania długoterminowe:44 206,00288 947,009 611,0062 613,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji0,00244 738,000,0053 033,00
Zobowiązania z tytułu leasingu4 170,009 493,00907,002 057,00
Inne zobowiązania40 036,0034 716,008 705,007 523,00
Zobowiązania krótkoterminowe:398 625,00158 394,0086 669,0034 323,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji246 278,001 167,0053 546,00253,00
Zobowiązania z tytułu leasingu5 393,005 396,001 173,001 169,00
Inne zobowiązania146 954,00151 831,0031 951,0032 901,00
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM1 410 688,001 365 472,00306 711,00295 890,00
Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2021 r. (1 EUR = 4,5994 PLN) oraz 31.12.2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)0,530,56
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)0,440,47
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)0,170,17
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania z tytułu leasingu i emisji obligacji/ Kapitał własny)0,260,28
Cost / income (koszty działalności operacyjnej Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 12 miesięcy))0,560,51
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »