ELEMENTAL (EMT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Elemental Holding S.A z siedzibą w Grodzisku Mazowiecki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ----------------

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrany Pan Tomasz Grabarek. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.--------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ------------------------

§ 1

Odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 102 039 690 głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 15 400 000 głosach "PRZECIW”.------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 11 czerwca 2015 r. przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------------------------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----------------------------------------------------------

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, -----------------------------------------------------------------------

b. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, -----------------------------------------------------------------------

c. wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, ----------------------------------

d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku. -------------------------------------------------------------------

7. Podjęcie uchwał w sprawie:--------------------------------------------------------------a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,--------------------------------------------------------------------

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku,-----------------------------------c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,----------------------------------------------------------------d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,---------------------------------------------------------------------------------

e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, ----------------------------------

f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,-------g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku,---------h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.---------------------------------------------------------------------------------

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----------------

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.---------------------------------

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.------------------------------------------------------

11. Wolne głosy i wnioski. -----------------------------------------------------------------

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.--------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:-------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.--------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:-------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elemental Holding S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.--------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: -------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmujące:------------------------

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 308 275 tys. zł (trzysta osiem dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), --------------------

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 373 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),-----------------------------------------------------------------------

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity dodatni dochód w kwocie 373 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),----------------------------------------------------

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 300 tys. zł (trzysta tysięcy złotych),-------------------------------------------

5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wskazujące dodatnie przepływy finansowe netto w kwocie 71 867 tys. zł (siedemdziesiąt jeden osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),---------------------------------------------------

6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.--------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:----------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 373 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, na pokrycie strat z lat ubiegłych.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.--------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:-------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.--------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia:------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku obejmujące:-----------------------------------------------

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 453 777 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt trzy siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------------

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 30 940 tys. zł (trzydzieści dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych), z czego zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 31 143 tys. zł (trzydzieści jeden sto czterdzieści trzy tysiące złotych),--------------------------------------------

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dodatni dochód w kwocie 31 061 tys. zł (trzydzieści jeden sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 31 265 tys. zł (trzydzieści jeden dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------

4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 908 tys. zł (siedemnaście dziewięćset osiem tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------------

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w wysokości 82 791 tys. zł (osiemdziesiąt dwa siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). -----------------------------------

6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.--------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: ---------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.--------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: ---------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.--------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia panu Zbigniewowi Milkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: ---------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Zbigniewowi Milkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta większością: 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów "ZA”, przy 0 głosach "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach "PRZECIW”.--------------------------

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.---------

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia pani Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. ("Spółka”) postanawia: ---------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Ważne głosy oddano z 117 439 690 (sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)akcji, co stanowi 74,11% (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 117 439 690(sto siedemnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt).----------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »