KCI (KCI): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 30.06.2018 r. do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia - raport 24

Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd KCI S.A. ("Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ”) w dniu 30 czerwca 2018 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia.

Pełnomocnik akcjonariusza - działającego w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Spółki: spółki pod firmą: Gremi Inwestycje Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bolechowicach oraz spółki pod firmą: Gremi International Societe a Responsabilite Limitee z siedzibą w Luksemburgu, zaproponowała zmianę porządku obrad poprzez przesunięcie dotychczasowego pkt. 10 porządku obrad "Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.” i pkt. 11 porządku obrad "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.” i umieszczenie ich po pkt 4 porządku obrad oraz odpowiednią zmianę numeracji kolejnych punktów porządku obrad.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję w osobach:

1. Michał Cader

2. Dorota Hajdarowicz

3. Kazimierz Hajdarowicz

4. Kacper Hajdarowicz

5. Andrzej Zdebski

6. Agata Kalińska

7. Alessandr Nogueira (Beda)

Michał Cader

Absolwent politologii Uniwersytetu Wesleyan w Middletown, Connecticut w USA. W latach 1993-1994 pracował w Departamencie Zagranicznym Ministerstwa Finansów. W 1995 roku rozpoczął pracę w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku ING. W latach 1997-2002 był zastępcą, a później dyrektorem Departamentu Finansowania Strukturalnego w banku Societe Generale. W latach 2003-2007 związany z Bankiem BPH, gdzie w ramach Obszaru Dużych Firm odpowiadał za sektor budowlany, motoryzacyjny, transportowy oraz petrochemiczny na stanowisku dyrektora departamentu a później dyrektora zarządzającego. W latach 2007-2008 był dyrektorem wykonawczym w Banku Millennium odpowiedzialnym za Departament Klientów Strategicznych. Od 2008 roku prowadzi własną firmę konsultingową. Doradzał oraz prowadził projekty w firmach: Ciech SA, PLL LOT, oraz InPost SA. Współpracował z Grupą Gremi, gdzie odpowiadał za negocjacje zakupu pakietu kontrolnego w firmie Presspublica, wydawcy dziennika "Rzeczpospolita”, oraz pełnił funkcje Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w spółce ITI Cinema. W latach 2013-2016 związany z holdingiem Investors SA (później DM Vestor), gdzie odpowiadał za projekty pozyskiwania długu bankowego, projekty restrukturyzacyjne oraz doradztwo przy fuzjach i przejęciach. Obecnie zarządza własną firmą, Vantage Consulting Sp. z o.o.

Pan Michał Cader oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Cader spełnia kryteria niezależności, w zakresie dotyczącym niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Dorota Hajdarowicz

Wykształcenie wyższe filologiczne.Od 1998 roku do roku 2013 prowadziła własną działalność gospodarczą pod firmą "DE ORO". W ciągu ostatnich lat, jak i obecnie, jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek z grupy kapitałowej Gremi.

Pani Dorota Hajdarowicz oświadczyła, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kazimierz Hajdarowicz

Wykształcenie: wyższe Politechnika Szczecińska – Wydział Inż. – Ekon. Transportu – 1964 r. Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych przy AE w Krakowie, spec. Metody Zarządzania Doświadczenie zawodowe:
1.08.64 – 31.03.72 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Opolu, Kierownik Sekcji, Działu, St. Ekonomista,
1.04.72 – 4.11.90 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Krakowie, Z-ca Dyrektora i I- Z-ca Dyrektora
5.11.90 – 31.12.95 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Kraków, Dyrektor
1.02.96 – 31.08.98 Polbus – PKS Sp. z o.o. w Warszawie, Prezes Zarządu
 od 1.05.1997 Euro – Trans – Sped PPiS Sp. J. w Krakowie, współwłaściciel
.

Pan Kazimierz Hajdarowicz oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta Nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kacper Hajdarowicz

Absolwent International School of Krakow

Pan Kacper Hajdarowicz oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Andrzej Zdebski

Wykształcenie wyższe prawnicze. Adwokat. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. W latach 1984-1992 był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zajmował stanowisko Dyrektora: Polskiej Izby Handlu Zagranicznego O/Kraków w latach 1992-1994 oraz Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie w latach 1994-1997. W latach 1997–2001 był Dyrektorem oddziałów i departamentów central takich banków jak BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2001- 2003. W latach 2003-2006 był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a od 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. W przeszłości członek Rad Nadzorczych m. in.: Unimil S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BGŻ S.A. JUPITER NFI S.A. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II – Kraków Balice oraz Członek Rad Nadzorczych, Zelmer S.A., Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Konsul Honorowy Chile w Krakowie. Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności KCI S.A., nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Zdebski spełnia kryteria niezależności, w zakresie dotyczącym niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Agata Kalińska

Menedżer. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.  Od października 1998 r. do marca 2005 r. pracowała w spółce Nadwiślański Węgiel S.A. z siedzibą w Tychach jako kierownik zespołu, a następnie kierownik działu finansowego. Od 2005 r. związana była ze Spółką Eurofaktor S.A. (odw majua 2016 roku przyłączona do KCI S.A.), gdzie od października 2009r. kilkakrotnie pełniła fukcje w Zarządzie. Od listopada 2007 roku do nadal współpracuje z Grupą Gremi pełniąc funkcję menedżerskie oraz realizując projekty restrukturyzacyjne, sprzedażowe i inwestycyjne. Od maja 2010r. do listopada 2010 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Relpol S.A. Od 25 maja 2013r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Jupiter NFI S.A. do momentu przyłączeni spółki do KCI S.A. w kwietniu 2015 roku. Od maja 2013 roku do stycznia 2016 roku roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce KCI S.A.  Od lutego 2016 do października 2017 pełniła funkcję w Radzie Nadzorczej KCI S.A. od sierpnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Gremi Park Sp. z o.o. W trakcie współpracy z Grupą Gremi odpowiedzialna za koordynację i współpracę spółek wchodzących w skład Grupy z firmami zewnętrznymi świadczącymi obsługę prawną i księgową oraz z audytorami spółek. Uczestniczka wielu szkoleń i seminariów organizowanych między innymi przez SEG, GPW, KNF i firmy audytorskie.

Pani Agata Kalińska oświadczyła, nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Alessandro Nogueira

O brazylijsko-portugalskich korzeniach, jest absolwentem MBA w Berlin School of Creative Leadership, na Steinbeis-Hochschule Berlin, posiada ponad 20-letnie doświadczenie obejmujące Marketing, Reklamę, Media, Design i Technologie, zdobyte w takich krajach jak Brazylia, Portugalia, Polska i Chiny.

Doświadczenie zawodowe uzyskiwał i rozwijał w takich firmach jak PwC Warsaw (PricewaterhouseCoopers),- na stanowisku Dyrektora do Spraw Doradztwa Strategicznego na Europę Centralną i Wschodnią, będąc odpowiedzialnym za projekty przekształceń cyfrowych na rynku sprzedaży detalicznej i towarów konsumpcyjnych; Vershold International (wiodący chiński operator w łańcuchu dostaw i usług zaopatrzeniowych na rynku dóbr konsumpcyjnych w sektorze małego sprzętu elektronicznego, urządzeń kuchennych, DIY i tekstyliów z siedzibą w Hong Kongu, obecny na rynkach w ponad 15 krajach) - na stanowisku Członka Zarządu i Chief Design Officer. W mediach i reklamie zdobywał doświadczenie w firmach takich jak Duda ADS, agencji reklamy specjalizującej się w rynkach sprzedaży detalicznej, działającej w Brazylii, Portugalii i Polsce, gdzie był Wspólnikiem oraz Zarządzającym Dyrektorem Kreatywnym. Alessandro Nogueira pracował także dla międzynarodowych sieci reklamy i mediów, takich jak WPP i IPG, poprzez ich spółki zależne, takie jak NewComm Bates i Young & Rubicam w Sao Paulo oraz McCann Erickson i FCB - Foote, Cone & Belding w Lizbonie. 

Jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), członkiem jury w wielu międzynarodowych konkursach w dziedzinie mediów, kreatywności i digital excellence i często bierze udział jako prelegent w wielu konferencjach i seminariach dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest także wolontariuszem Fundacji Świat Ludzkich (S)praw, Teens Matter Program, doradzając oraz udzielając lekcji języka angielskiego i projektowania dla nastolatków oraz młodych dorosłych.

Pan Alessandro Nogueira oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Alessandro Nogueira spełnia kryteria niezależności, w zakresie dotyczącym niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wejdą w życie z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 20 lipca 2018 roku do godz. 8:00, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2018.

Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca

2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-02Grzegorz HajdarowiczPrezes Zarządu
2018-07-02Dariusz BąkWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »