FMG (FMG): Zamierzone zmiany Statutu Financial Assets Management Group S.A. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z raportem bieżącym nr 2/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku, dotyczącym zwołania na dzień 6 marca 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Financial Assets Management Group S.A. (dalej "Spółka”) informuję, że w porządku obrad ww. Zgromadzenia przewidziano podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

1. Wykreślenie niektórych postanowień Statutu Spółki

Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad zakładają wykreślenie następujących postanowień statutu Spółki: w całości oraz oznaczenie ich jako skreślonych:

Reklama

1) § 20 pkt 4/ Statutu Spółki;

2) § 22 ust. 4 Statutu Spółki;

3) § 24 ust. 2 Statutu Spółki;

4) § 33 Statutu Spółki.

Poniżej przytoczono aktualne brzmienie postanowień Statutu Spółki, które mają zostać wykreślone:

§ 20 pkt 4/ Statutu Spółki:

"udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.”

§ 22 ust. 4 Statutu Spółki:

"W przypadku, gdy Rada Nadzorcza Spółki danej kadencji składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 7 maja 2009 r. biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 r. Nr 77, poz. 649).”

§ 24 ust. 2 Statutu Spółki:

"Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.”

§ 33 Statutu Spółki:

"1. Wszelkie sprawy przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, jak również sprawy porządkowe i formalne.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, wszelkie sprawy przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Rada Nadzorcza nie przedstawi pisemnej opinii w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wyrażenie.

3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2., sprawy umieszczane w porządku obrad na podstawie żądania, o którym mowa w art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także uchwały podejmowane na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w trybie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych.

4. W przypadku żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze składający żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad mogą, zamiast pisemnego uzasadnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przedstawić projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

5. Ustęp 3 powyżej stosuje się odpowiednio do uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w trybie art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych.”

2. Zmiana dotychczasowych postanowień Statutu Spółki poprzez nadanie im nowego brzmienia.

2.1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują zmianę § 16 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

Dotychczasowe brzmienie:

"1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

2.2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują zmianę § 17 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"§ 17

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”

Dotychczasowe brzmienie:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”

2.3. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują zmianę § 21 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

4. Jeżeli na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, bądź delegowania do czasowego pełnienia wykonywania czynności członka Zarządu liczba członków Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej upoważnieni są do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, aż do uzyskania wymaganego minimalnego składu Rady Nadzorczej umożliwiającego jej funkcjonowanie.

5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej następuje w wyniku zgodnego oświadczenia na piśmie wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, przy czym w razie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu – także członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.

6. Osoba dokooptowana do Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4 powyżej, może wykonywać wszelkie czynności nadzorcze oraz pozostałe prawa i obowiązki zastępowanego członka Rady Nadzorczej:

1/ w przypadku dokooptowana do Rady Nadzorczej na miejsce członka delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu – jedynie przez okres w jakim delegowany członek Rady Nadzorczej będzie wykonywał czynności Członka Zarządu;

2/ w pozostałych przypadkach – jedynie do najbliższego walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad mogła – z zachowaniem wymogów prawa – zostać umieszczona sprawa powołania członka Rady Nadzorczej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej, który zmarł lub złożył rezygnację.

7. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy zostali dokooptowani do składu Rady Nadzorczej w celu zastąpienia członka Rady Nadzorczej, który zmarł lub złożył rezygnację, podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad mogła – z zachowaniem wymogów prawa – zostać umieszczona sprawa powołania członka Rady Nadzorczej. W przypadku braku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, jego mandat wygasa z chwilą braku zatwierdzenia, a Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o powołaniu innej osoby do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tak aby skład Rady Nadzorczej został uzupełniony do niezbędnego minimum, przy czym wszelkie czynności dokonane przez dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, który nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, są ważne i wiążące oraz pozostają w mocy.

8. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna, a mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym dokooptowanego członka Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”

Dotychczasowe brzmienie:

"§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

4. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego (w terminie nie później niż 10 dni o powzięciu informacji o rezygnacji lub śmierci) dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowanie następuję poprzez podjęcie jednogłośnej uchwały pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 4 powyżej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

2.4. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują zmianę § 211 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"§ 211

1. W przypadku, gdy Spółka będzie posiadała status jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089) w Spółce będzie powoływany Komitet Audytu.

2. W przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą na to zezwalały pełnienie funkcji Komitetu Audytu będzie powierzane Radzie Nadzorczej, o czym decydować będzie Rada Nadzorcza.

3. W przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą obligowały Spółkę do powołania Komitetu Audytu, to jest, gdy powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej nie będzie możliwe lub dopuszczalne, wyboru członków Komitetu Audytu dokona Rada Nadzorcza spośród swoich członków.

4. Komitet Audytu oraz jego członkowie będą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, za zapewnienie czego odpowiada Rada Nadzorcza.

5. Co najmniej 1 (jeden) z członków Komitetu Audytu będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

6. Członkowie Komitetu Audytu będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli co najmniej 1 (jeden) z członków Rady Nadzorczej będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu branży lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

7. Większość członków Komitetu Audytu w tym jego przewodniczący, będzie niezależnych w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089).”

Dotychczasowe brzmienie:

"§ 211.

1. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych.

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie będzie mogła być uważana osoba, która:

1/ jest osobą zarządzającą Spółką, podmiotem zależnym od Spółki, podmiotem powiązanym ze Spółką lub osobą najbliższą takiej osoby zarządzającej,

2/ ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki stosunki handlowe lub zawodowe, które miałyby istotne znaczenie dla Spółki lub takiej osoby,

3/ ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki bieżące stosunki handlowe lub zawodowe, które wiązałyby się z utrzymywaniem stałych stosunków z kierownictwem Spółki, nawet jeżeli nie są istotne gospodarczo,

4/ jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego od Spółki, podmiotu powiązanego ze Spółką lub osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą,

5/ jest pracownikiem akcjonariusza lub podmiotu powiązanego z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub jest osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą,

6/ dokonuje transakcji lub pozostaje w stosunkach gospodarczych z akcjonariuszem lub podmiotem powiązanym z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki, a które mogłyby mieć znaczący wpływ na podejmowanie przez tę osobę niezależnych decyzji.

3. Mając powyższe na uwadze:

1/ za podmiot powiązany będzie uważana jakakolwiek spółka lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki;

2/ za podmiot zależny będzie uważany podmiot, w którym Spółka posiada więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % głosów na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 (pięćdziesięciu) % członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego lub nadzorującego) takiego podmiotu;

3/ za osobę zarządzającą będą uważani: członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy, główny księgowy Spółki, wewnętrzni doradcy prawni oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie Spółką i bezpośrednio podlegające Zarządowi Spółki.”

2.5. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują zmianę § 22 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"3. Oprócz Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu inne komitety, gdy uzna to za konieczne lub będzie to wymagane.”

Dotychczasowe brzmienie:

"3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Komitet Audytu, z zastrzeżeniem ust. 4. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego składu także inne komitety.”

2.6. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują zmianę § 23 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące.”

Dotychczasowe brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące.”

2.7. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują zmianę § 24 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. W nagłych przypadkach zaproszenie może być przekazane nie później niż na 2 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.”

Dotychczasowe brzmienie:

"3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.”

2.8. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują zmianę § 26 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"§ 26

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach osobowych, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

Dotychczasowe brzmienie:

"§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

2.9. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują zmianę § 29 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"§ 29

1. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

2. Szczegółową organizację i sposób działania Komitetu Audytu lub innego komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą może określać odpowiedni regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowe brzmienie:

"§ 29.

1. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.

2. Szczegółową organizację i sposób działania Komitetu Audytu lub innego komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą określa odpowiedni regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.”

3. Dodanie nowych postanowień Statut Spółki

Projekty uchwał nie przewidują uzupełnienia Statutu Spółki poprzez dodanie nowych postanowień.

4. Cofnięcie zmian Statutu Spółki dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 października 2017 r.:

Projekty uchwał przewidują uchylenie niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. z dnia 25 października 2017 r., w szczególności uchwały nr 4 o zmianie Statutu Spółki w całości. W związku tym nie będzie ona wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.

Uchwała nr 4 o zmianie Statutu Spółki przewidywała zmianę firmy Spółki na TWO-M Spółka akcyjna oraz przeniesienie siedziby Spółki do Gdyni. W związku z uchyleniem tej uchwały Spółka będzie prowadzić w dalszym ciągu działalność pod firmą: Financial Assets Management Group S.A., a siedzibą Spółki pozostanie Warszawa.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-07Bartłomiej Sergiusz GajeckiPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »