Reklama

TESGAS (TSG): Zawarcie przez spółkę TESGAS S.A. szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 3

Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 30 stycznia 2018 roku, powziął informację, iż w okresie od 04 stycznia 2018 roku do dnia 30 stycznia 2018 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 3.617.200,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy dwieście 00/100) netto.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym w dniu 24 stycznia 2018 roku, pomiędzy Emitentem a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład gazowniczy w Łodzi (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wybudowanie/ przebudowanie i oddanie do użytkowania stacji gazowej w miejscowości Sulejów.

Reklama

Emitent zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 1.990.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

- tytułu opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 30% tej kwoty,

- z tytułu opóźnienia w dostarczenia harmonogramu realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10% tej kwoty,

- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia , licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20% tej kwoty,

- z tytułu opóźnienia w wykonaniu działań mających na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia , jednakże nie więcej niż 10% tej kwoty,

- z tytułu naruszenia postanowień dotyczących poufności – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każde naruszenia,

W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia netto.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie umowy nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia netto.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości netto umowy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tych podmiotów w zamówieniach otrzymywanych przez spółkę TESGAS.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-31Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2018-01-31Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »