Reklama

TESGAS (TSG): Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 18 listopada 2016 roku, powziął informację, iż w okresie od 14 lipca 2016 roku do dnia 18 listopada 2016 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 12 388 499,61 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 61/100) netto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym w dniu 27 października 2016 roku, pomiędzy Emitentem a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu (Zamawiający), której przedmiotem jest przebudowa i oddanie do użytkowania gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Poznań, Osiedle Kosmonautów.

Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30 września 2017 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 3.482.700 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) netto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

- z tytułu opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego netto,

- z tytułu opóźnienia w dostarczeniu harmonogramu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia umownego netto,

- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego netto,

- z tytułu opóźnienia w bezzwłocznym poinformowaniu Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego netto,

- z tytułu naruszenia postanowień dotyczących poufności w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za każde naruszenie,

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia umownego netto.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 214.186,05 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 05/100).

Emitent udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tych podmiotów w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-18Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2016-11-18Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »