Reklama

TESGAS (TSG): Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 4 października 2019 roku, powziął informację, iż w okresie od 14 czerwca 2019 roku do dnia 4 października 2019 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 7.341.800,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych 00/100) netto.

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 2 października 2019 roku podpisana w trybie obiegowym, zawarta pomiędzy Emitentem a Zamawiającym, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania "Budowa stacji gazowej Boników".

Reklama

Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej do dnia 31.03.2021 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 2.553.300 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 00/100) netto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących istotnych kar umownych:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

Umowa przewiduje inne zdarzenia skutkujące naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, których wysokość nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych na rynku, na którym działa Emitent.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 157.027,95 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych 95/100).

Emitent udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 5 lat, liczony od daty odbioru końcowego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-04Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2019-10-04Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »