Reklama

TESGAS (TSG): Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 5 listopada 2019 roku, powziął informację, iż w okresie od 7 października 2019 roku do dnia 5 listopada 2019 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 8.781.006,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć złotych 00/100) netto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 31 października 2019 roku podpisana w trybie obiegowym, zawarta pomiędzy Emitentem a Zamawiającym, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla Zadania pn.: Budowa stacji regulacyjnej na terenie ZZU Kamminke wraz z budową gazociągu DN300.

Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej do dnia 30.10.2020 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 4.118.100 zł (słownie: cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sto złotych 00/100) netto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących istotnych kar umownych:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w dokonaniu odbioru technicznego w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, uprawnienie Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną powstaje w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;

- za opóźnienie w usunięciu wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu czynności serwisowych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za naruszenie postanowień umowy w zakresie zachowania poufności, w wysokości 20 000 zł za każdy przypadek takiego naruszenia,

- za naruszenie postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych, w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek takiego naruszenia,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto,

Umowa przewiduje inne zdarzenia skutkujące naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, których wysokość nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych na rynku, na którym działa Emitent.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 506.526,30 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 30/100).

Emitent udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 5 lat, liczony od daty odbioru końcowego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-06Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2019-11-06Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »