Reklama

FEERUM (FEE): Zawarcie znaczącej umowy - raport 10

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FEERUM S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku zostały zawarte pomiędzy Emitentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank”) następujące umowy:

1) umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym ("Umowa Kredytu Obrotowego I”)

Na podstawie Umowy Kredytu Obrotowego I Bank udzielił Emitentowi kredytu odnawialnego w kwocie nie przekraczającej 10.000.000 zł ("Kredyt Obrotowy I”). Kredyt Obrotowy I został udzielony w celu finansowania bieżącej działalności Emitenta, przy czym pierwsza wypłata środków z Kredytu Obrotowego I zostanie wykorzystana na spłatę całkowitego zadłużenia Emitenta z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2017 roku, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Reklama

Kredyt Obrotowy I został udzielony Emitentowi do dnia 31 marca 2020 roku.

Od wykorzystanego Kredytu Obrotowego I Bank pobiera odsetki płatne w okresach miesięcznych, obliczane według stopy procentowej określonej jako suma stopy procentowej WIBOR 1M dla odpowiedniego okresu odsetkowego oraz marży Banku.

Zabezpieczeniem Kredytu Obrotowego I są:

a) hipoteka umowna łączna do wysokości 75.800.000 zł na nieruchomościach Emitenta położonych w Chojnowie,

b) zastaw rejestrowy z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 101.000.000 zł na wybranych produkcyjnych maszynach i urządzeniach Emitenta,

c) zastaw rejestrowy z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 101.000.000 zł na zapasach Emitenta,

d) przelew praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących majątku Emitenta obciążonego ww. zabezpieczeniami.

Powyższe zabezpieczenia stanowią także zabezpieczenie spłaty, opisanych w niniejszym raporcie bieżącym, Kredytu Obrotowego II, Kredytu Obrotowego III oraz Kredytu Inwestycyjnego.

Ponadto Bank otrzymał:

a) weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

b) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,

c) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta prowadzonymi w Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu Obrotowego I nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

2) umowa kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej ("Umowa Kredytu Obrotowego II”)

Na podstawie Umowy Kredytu Obrotowego II Bank udzielił Emitentowi odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie nie przekraczającej 11.000.000 zł ("Kredyt Obrotowy II”). Kredyt Obrotowy II został udzielony Emitentowi z przeznaczeniem na:

a) finansowania oraz refinansowanie wydatków Emitenta związanych z realizacją umowy zawartej przez Emitenta z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii) z dnia 22 grudnia 2016 roku (z późniejszymi zmianami) ("Kontrakt NFRA”), o której Emitent informował w raportach bieżących nr 19/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku oraz nr 16/2017 z dnia 18 maja 2017 roku,

b) spłatę całkowitego zadłużenia Emitenta z tytułu kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2017 roku, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Korzystanie z Kredytu Obrotowego II jest dopuszczalne, jeśli saldo należności wynikających z Kontraktu NFRA będzie wyższe od kwoty stanowiącej równowartość 150% sumy aktualnego zadłużenia z tytułu Kredytu Obrotowego II oraz Kredytu Obrotowego III (opisanego poniżej w niniejszym raporcie bieżącym).

Kredyt Obrotowy II będzie spłacany z bieżących wpływów z Kontraktu NFRA. Całkowita spłata Kredytu Obrotowego II nastąpi do dnia 31 marca 2020 roku.

Od wykorzystanego Kredytu Obrotowego II Bank pobiera odsetki płatne w okresach miesięcznych, obliczane według stopy procentowej określonej jako suma stopy procentowej WIBOR 1M dla odpowiedniego okresu odsetkowego oraz marży Banku.

Zabezpieczeniem Kredytu Obrotowego II są:

a) hipoteka umowna łączna do wysokości 75.800.000 zł na nieruchomościach Emitenta położonych w Chojnowie,

b) zastaw rejestrowy z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 101.000.000 zł na wybranych produkcyjnych maszynach i urządzeniach Emitenta,

c) zastaw rejestrowy z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 101.000.000 zł na zapasach Emitenta,

d) przelew praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących majątku Emitenta obciążonego ww. zabezpieczeniami.

Powyższe zabezpieczenia stanowią także zabezpieczenie spłaty opisanych w niniejszym raporcie bieżącym Kredytu Obrotowego I, Kredytu Obrotowego III oraz Kredytu Inwestycyjnego.

Ponadto Bank otrzymał:

a) weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

b) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,

c) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta prowadzonymi w Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu Obrotowego II nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

3) umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym ("Umowa Kredytu Obrotowego III”)

Na podstawie Umowy Kredytu Obrotowego III Bank udzielił Emitentowi nieodnawialnego kredytu w kwocie 6.500.000 zł ("Kredyt Obrotowy III”). Kredyt Obrotowy III został udzielony Emitentowi z przeznaczeniem na spłatę całkowitego zadłużenia Emitenta z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2017 roku, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Kredyt Obrotowy III zostanie spłacony przez Emitenta w następujących ratach kapitałowych:

a) pierwsza rata w wysokości 500.000 zł płatna w dniu 31 stycznia 2020 roku,

b) druga rata w wysokości 500.000 zł płatna w dniu 28 lutego 2020 roku,

c) trzecia rata w wysokości 5.500.000 zł płatna w dniu 31 marca 2020 roku.

Jeśli saldo należności wynikających z Kontraktu NFRA będzie niższe od kwoty stanowiącej równowartość 150% aktualnego zadłużenia z tytułu Kredytu Obrotowego III, wówczas wpływy z Kontraktu NFRA będą przeznaczane na wcześniejszą spłatę Kredytu Obrotowego III.

Od wykorzystanego Kredytu Obrotowego III Bank pobiera odsetki płatne w okresach miesięcznych, obliczane według stopy procentowej określonej jako suma stopy procentowej WIBOR 1M dla odpowiedniego okresu odsetkowego oraz marży Banku.

Zabezpieczeniem Kredytu Obrotowego III są:

a) hipoteka umowna łączna do wysokości 75.800.000 zł na nieruchomościach Emitenta położonych w Chojnowie,

b) zastaw rejestrowy z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 101.000.000 zł na wybranych produkcyjnych maszynach i urządzeniach Emitenta,

c) zastaw rejestrowy z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 101.000.000 zł na zapasach Emitenta,

d) przelew praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących majątku Emitenta obciążonego ww. zabezpieczeniami.

Powyższe zabezpieczenia stanowią także zabezpieczenie spłaty opisanych w niniejszym raporcie bieżącym Kredytu Obrotowego I, Kredytu Obrotowego II oraz Kredytu Inwestycyjnego.

Ponadto Bank otrzymał:

a) weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

b) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,

c) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta prowadzonymi w Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu Obrotowego III nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

4) Umowa kredytu inwestycyjnego ("Umowa Kredytu Inwestycyjnego”)

Na podstawie Umowy Kredytu Inwestycyjnego Bank udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 6.846.781,30 zł ("Kredyt Inwestycyjny”). Kredyt Inwestycyjny został udzielony na spłatę całkowitego zadłużenia Emitenta z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2017 roku, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Kredyt Inwestycyjny zostanie spłacony przez Emitenta do dnia 30 kwietnia 2022 roku w kwartalnych ratach kapitałowych płatnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Od wykorzystanego Kredytu Inwestycyjnego Bank pobiera odsetki płatne w okresach miesięcznych, obliczane według stopy procentowej określonej jako suma stopy procentowej WIBOR 1M dla odpowiedniego okresu odsetkowego oraz marży Banku.

Zabezpieczeniem Kredytu Inwestycyjnego są:

a) hipoteka umowna łączna do wysokości 75.800.000 zł na nieruchomościach Emitenta położonych w Chojnowie,

b) zastaw rejestrowy z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 101.000.000 zł na wybranych produkcyjnych maszynach i urządzeniach Emitenta,

c) zastaw rejestrowy z najwyższą sumą zabezpieczenia w wysokości 101.000.000 zł na zapasach Emitenta,

d) przelew praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących majątku Emitenta obciążonego ww. zabezpieczeniami.

Powyższe zabezpieczenia stanowią także zabezpieczenie spłaty opisanych w niniejszym raporcie bieżącym Kredytu Obrotowego I, Kredytu Obrotowego II oraz Kredytu Obrotowego III.

Ponadto Bank otrzymał:

a) weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

b) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,

c) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta prowadzonymi w Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu Inwestycyjnego nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zawarcie powyższych umów kredytowych jest elementem strategii Emitenta w zakresie finansowania działalności, która przewiduje, między innymi, zrefinansowanie kredytów udzielonych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A oraz dalszy rozwój i umacnianie relacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Emitent z powodzeniem współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu” realizując projekty na Ukrainie i w Tanzanii, a powyżej opisane umowy kredytowe jedynie umacniają tę współpracę. Realizacja strategii w zakresie finansowania wpisuje się w kompleksową i długofalową strategię rozwoju Grupy Feerum, której głównym filarem jest eksport na rynek europejski i afrykański.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30PIOTR WIELESIKCZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-30IRENA DWORZAKGŁÓWNY KSIĘGOWY/PROKURENT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »