Reklama

GPW (GPW): Złożenie weksla zabezpieczającego wykonanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w zakresie budowy platformy transakcyjnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - raport 19

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do Raportów Bieżących nr 7/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. oraz nr 17/2019 z 3 lipca 2019 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda”, "Spółka”, "GPW”) informuje, że w dniu

Reklama

15 lipca 2019 r. złożyła do dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (NCBR) weksel własny in blanco jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu "Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji” o numerze POIR.01.01.01-00-0829/18 z dnia 3 lipca 2019 r. finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Zarówna forma zabezpieczenia jak i niżej wymienione warunki umowy oraz deklaracji wekslowej wynikają z ogólnych zasad finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z ww. umową i deklaracją wekslową NCBR ma prawo wypełnić weksel na kwotę przekazanego na dany dzień dofinansowania mogącego podlegać zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na konto GPW do dnia zwrotu. NCBR upoważnione jest też do wypełnienia weksla w zakresie daty płatności i opatrzenia go klauzulą "bez protestu”.

Przesłankę wypełnienia weksla stanowi spełnienie się warunków określonych w Umowie zawartej w dniu 3 lipca 2019 r. pomiędzy GPW i NCBR. Zgodnie z umową rozwiązanie umowy skutkujące zwrotem całości bądź części dofinansowania zachodzi w szczególności w przypadku, gdy:

• GPW rozpoczęła realizację Projektu wcześniej, niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. w przypadku gdy Projekt nie spełnia efektu zachęty, o którym mowa w przepisach dotyczących pomocy publicznej,

• w zakresie niewynikającym z działania siły wyższej i uprawnionego działania bądź zaniechania GPW nie rozpocznie realizacji projektu przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty określonej w umowie,

• NCBR negatywnie oceni raport z wykonania projektu lub poszczególnych jego etapów,

• z przyczyn niewynikających z działania siły wyższej i uprawnionego działania bądź zaniechania GPW dalsza realizacja projektu przez GPW będzie niemożliwa lub niecelowa, nie zostanie osiągnięty cel projektu, GPW zaprzestanie realizacji projektu albo będzie go realizować w sposób sprzeczny z umową lub z naruszeniem prawa m.in. w przypadku gdy:

- GPW, bez zgody NCBR, nie zrealizuje badań przemysłowych, prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie lub zrealizuje je w niepełnym zakresie,

- GPW, bez zgody NCBR, nie wdroży wyników badań przemysłowych albo prac rozwojowych lub wdroży je w innym zakresie, niż określonym we wniosku o dofinansowanie,

- GPW dokona zakupu towarów lub usług w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie,

- GPW wykorzysta dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, pobierze dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- GPW nie złoży informacji i wyjaśnień na temat realizacji projektu lub nie przedłoży odpowiednich dokumentów,

- GPW sprzeda lub udzieli licencji na wyniki badań przemysłowych albo prac rozwojowych na warunkach niezgodnych z umową,

- GPW dopuści się nieprawidłowości oraz nie usunie ich przyczyn i efektów w terminie wskazanym przez podmiot dokonujący kontroli,

• GPW odmówi poddania się kontroli lub utrudni jej przeprowadzanie lub nie wykona zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie bądź nie zapewni obowiązkowego audytu projektu, który powinien zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80 planowanych wydatków,

• GPW dokona zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji umowy lub nie poinformuje NCBR o zamiarze dokonania zmian prawnoorganizacyjnych w jego statusie, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu,

• w zakresie niewynikającym z działania siły wyższej i uprawnionego działania bądź zaniechania GPW brak będzie postępów w realizacji projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie, co sprawi, że zaistnieją przypuszczenia, że projekt nie zostanie zrealizowany w całości lub jego cel nie zostanie osiągnięty,

• w zakresie niewynikającym z działania siły wyższej i uprawnionego działania bądź zaniechania GPW nie wywiąże się z obowiązków dotyczących udzielania NCBR informacji na temat zrealizowanego projektu, przedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji projektu, udziału w ankietach, wywiadach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji projektu,

• na etapie realizacji projektu, lub w ciągu 5 lat od zakończenia projektu GPW przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty,

• w zakresie niewynikającym z działania siły wyższej i uprawnionego działania bądź zaniechania GPW zaprzestanie prowadzenia działalności, wszczęte zostanie wobec niej postępowanie likwidacyjne albo upadłościowe lub pozostawać będzie pod zarządem komisarycznym.

Weksel zostanie zwrócony GPW albo na pisemny wniosek GPW zniszczony po upływie terminu trwałości projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ("Rozporządzenie MAR”).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-15Jacek FotekWiceprezes Zarządu
2019-07-15Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 19+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »