Reklama

WORKSERV (WSE): Zmiana Statutu, rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 75/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: Emitent bądź Spółka) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd Rejestrowy) postanowienia z dnia 12 września 2013 r. w przedmiocie dokonania zmian w treści Statutu Work Service S.A. oraz rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Reklama

I. ZMIANY STATUTU

Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwał nr 3/2013, 4/2013 i 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 1 sierpnia 2013 r. opublikowanych raportem bieżącym nr 72/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Zarząd Work Service S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść dokonanych zmian:

1) zmiana § 6 ust. 1 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.794.799,60 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na:

a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,

b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”

Aktualne brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.994.799,60 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na:

a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,

b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”

2) zmiana § 10 ust. 1 lit e) Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

"e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3;”

Aktualne brzmienie:

"e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4;”

3) zmiana § 12 ust. 7 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

"7. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ustępie poprzedzającym”.

Aktualne brzmienie:

"7. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej”.

W związku ze sporządzeniem przez Emitenta tekstu jednolitego Statutu, Emitent przedstawia w załączeniu jego treść.

II. REJESTRACJA ZMIANY WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Jednocześnie Emitent informuje o rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynikającej z dokonania konwersji warrantów subskrypcyjnych serii A Work Service S.A. na akcje serii N Work Service S.A. oraz zapisania w dniu 30 kwietnia 2013 r. na rachunku papierów wartościowych WorkSource 12.000.000 akcji serii N a w konsekwencji, z dokonania w dniu 30 kwietnia 2013 r. na podstawie art. 452 § 1 w związku z art. 451 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych podwyższenia kapitału spółki o 12.000.000 akcji tj. z 47.947.996 akcji do 59.947.996 akcji, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2013 z dnia 9 maja 2013 r.

Mając na uwadze powyższe, Emitent informuje, że aktualna od dnia 30 kwietnia 2013 r. a zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy w dniu 12 września 2013 r. wysokość kapitału zakładowego wynosi 5.994.799,60 zł i dzieli się na 59.947.996 akcji. Kapitał zakładowy w wysokości 5.994.799,60 zł został w całości opłacony. Aktualna wysokość kapitału warunkowo podwyższonego wynosi 620.466,90 zł.

Załącznik nr 1 – tekst jednolity Statutu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. z późn. zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt. 2) i § 5 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółce handlowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-20Tomasz HanczarekPrezes Zarządu
2013-09-20Piotr AmbrozowiczWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Work Service | service

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »