CDPROJEKT (CDR): Zmiany w treści prospektu emisyjnego - raport 1

Zarząd OPTIMUS TECHNOLOGIE S.A. informuje, że niniejszym dokonuje

zmian w treści Prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w dniu 28

września 2001 roku, a opublikowanego w dniu 21 grudnia 2001 roku,

zawierającego informacje aktualizujące zamieszczone na dzień 17

grudnia 2001 roku.

W związku z dążeniem Zarządu Spółki do przekazywania przyszłym

akcjonariuszom OPTIMUS TECHNOLOGIE S.A., czyli obecnym

akcjonariuszom Optimus S.A., pełnej i zaktualizowanej informacji

dotyczącej podejmowanych w ostatnim okresie działań związanych z 

Reklama

przejęciem przez Spółkę wszelkich praw i obowiązków Optimus S.A.,

które na mocy podziału tej spółki przejdą na OPTIMUS TECHNOLOGIE

S.A., Zarząd Spółki dokonuje aktualizacji informacji

zamieszczonych w Prospekcie na podstawie informacji przekazywanych

w raportach bieżących przez Optimus S.A. Pozostałe zmiany

zamieszczone w niniejszym raporcie bieżącym wynikają z dążenia do

doprecyzowania uprzednio przekazanych istotnych informacji.

Na stronie 14-15 oraz na stronie 124 fragment o treści:

W chwili obecnej przygotowywane są zmiany Regulaminu obejmowania

akcji serii G i H w ten sposób, że Osoby uprawnione otrzymywać

będą jednocześnie z obejmowaniem akcji serii G i/lub H akcje serii

C Emitenta. W tym celu przygotowane jest Porozumienie pomiędzy

Subemitentem tj. Bankiem Pekao S.A, a Spółką Dzieloną i 

Emitentem, przedmiotem którego jest ustalenie zasad dotyczących

realizacji opcji zakupu przez Pracowników akcji serii H i G Spółki

Dzielonej, które to obowiązki będą realizowane po podziale przez

Emitenta oraz uregulowanie zasad obejmowania, w zakresie

wyznaczonym przez ilość i rodzaj akcji serii G i H, przez osoby

uprawnione, akcji serii C Emitenta, które to akcje nie zostały do

czasu podziału objęte przez osoby uprawnione tj. według naszej

wiedzy w ilości 394.945 sztuk na dzień sporządzania Prospektu.

Zgodnie z przepisami prawa o publicznym obrocie papierami

wartościowymi akcje obejmowane przez subemitenta usługowego nie

mogą znajdować się w obrocie giełdowym, a objęcie akcji serii G i 

H przez Osoby Uprawnione nastąpi w sposób pierwotny, w związku z 

tym do czasu ich przydzielenia Osobom Uprawnionym akcje te nie

mogą uczestniczyć w obrocie giełdowym.

Jednocześnie przygotowana została Umowa pomiędzy Spółką Dzieloną i 

Emitentem w zakresie zakupu przez Spółkę Dzieloną akcji serii G i 

H od Emitenta. Nadmienić należy, że obecnie obowiązujące zapisy

KSH zawierają szerszy katalog nabycia własnych akcji przez spółkę,

i nie wymagane jest automatyczne umorzenie własnych akcji.

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, zostaną podpisane do

dnia 20 grudnia 2001 roku.

Zostaje zastąpiony następującym fragmentem:

Przygotowany został zmieniony Regulamin obejmowania akcji serii G

i H w ten sposób, że Osoby uprawnione otrzymywać będą jednocześnie

z obejmowaniem akcji serii G i/lub H akcje serii C Emitenta.

Zmienioną treść regulaminu Spółka Dzielona przekazała w raporcie

bieżącym nr 140/2001. W dniu 20 grudnia 2001 roku podpisane

zostało Porozumienie pomiędzy Subemitentem tj. Bankiem Pekao

S.A, Spółką Dzieloną, Emitentem i CDM Pekao S.A., przedmiotem

którego było ustalenie zasad dotyczących realizacji opcji zakupu

przez Pracowników akcji serii H i G Spółki Dzielonej, które to

obowiązki będą realizowane po podziale przez Emitenta oraz

uregulowanie zasad obejmowania, w zakresie wyznaczonym przez

ilość i rodzaj akcji serii G i H, przez osoby uprawnione, akcji

serii C Emitenta, które to akcje nie zostały do czasu podziału

objęte przez osoby uprawnione tj. według wiedzy Spółki Dzielonej w 

ilości 394.945 sztuk na dzień sporządzania Prospektu. O 

podpisaniu tego porozumienia Spółka Dzielona poinformowała w 

raporcie bieżącym nr 135/2001. Zgodnie z przepisami prawa o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi akcje obejmowane przez

subemitenta usługowego nie mogą znajdować się w obrocie giełdowym,

a objęcie akcji serii G i H przez Osoby Uprawnione nastąpi w 

sposób pierwotny, w związku z tym do czasu ich przydzielenia

Osobom Uprawnionym akcje te nie mogą uczestniczyć w obrocie

giełdowym.

W dniu 20 grudnia 2001 roku podpisana została umowa pomiędzy

Spółką Dzieloną i Emitentem w zakresie zakupu przez Spółkę

Dzieloną od Emitenta akcji serii G i H, do których nabycia Spółka

Dzielona może zostać wezwana przez Emitenta w celu ich

późniejszego umorzenia. O podpisaniu tej umowy Spółka Dzielona

informowała w raporcie bieżącym nr 139/2001.

Na stronie 42 w drugim akapicie punktu 3.8. ostatnie dwa zdania o 

treści:

Ponieważ zdaniem zarówno przedstawicieli GPW, jak i Emitenta

objęcie akcji serii G i H przez osoby uprawnione nastąpi w sposób

pierwotny, w związku z tym do czasu ich objęcia przez te osoby

akcje te, ale również akcje serii C, w liczbie odpowiadającej

ilości akcji serii G i H posiadanych przez Subemitenta, nie mogą

uczestniczyć w obrocie publicznym. W chwili sporządzania Prospektu

Emitent jest w trakcie ustalania ostatecznej wersji porozumienia

dotyczącego objęciem usługą o subemisję Akcji Serii C.

zostają zastąpione tekstem o następującej treści:

Zgodnie z przepisami prawa o publicznym obrocie papierami

wartościowymi akcje obejmowane przez subemitenta usługowego nie

mogą znajdować się w obrocie giełdowym, a objęcie akcji serii G i 

H przez Osoby Uprawnione nastąpi w sposób pierwotny w związku z 

tym do czasu ich przydzielenia Osobom Uprawnionym akcje te, ale

również Akcje Serii C w liczbie odpowiadającej ilości akcji serii

G i H posiadanych przez Subemitenta, nie mogą uczestniczyć w 

obrocie giełdowym. W dniu 20 grudnia 2001 roku podpisane zostało

porozumienie dotyczące objęciem usługą o subemisję również Akcji

Serii C.

Na stronie 137 jako ostatni akapit podpunktu Umowy dotyczące opcji

pracowniczych dodaje się tekst o treści:

W dniu 20 grudnia 2001 roku zostało podpisane porozumienie

pomiędzy Spółką Dzieloną, Bankiem Pekao S.A., CDM Pekao S.A. oraz

Emitentem dotyczące przeniesienia na Emitenta wszelkich praw i 

obowiązków wynikających z umowy dotyczącej subemisji usługowej

akcji serii G i H Spółki Dzielonej, która zawarta została w dniu 1

września 2000 roku pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem Pekao S.A.

oraz rozszerzenia zakresu tej umowy o objęcie opcją oraz

przydzielanie Osobom Uprawnionym przez Bank Pekao S.A., jako

Subemitenta Usługowego, Akcji Serii C Emitenta. Porozumienie

wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania podziału Spółki

Dzielonej. O podpisaniu powyższego porozumienia Spółka Dzielona

informowała w raporcie bieżącym nr 135/2001.

W dniu 20 grudnia 2001 r. podpisana została pomiędzy Spółką

Dzieloną a Emitentem umowa dotycząca zobowiązania się Spółki

Dzielonej do nabycia, na zasadach określonych w Umowie o subemisję

usługową zawartej pomiędzy Spółką Dzieloną i Bankiem Pekao S.A. w 

dniu 1 września 2000 roku, akcji serii G i/lub H Spółki Dzielonej,

które w wyniku realizacji zobowiązań wynikających z powyższej

Umowy, na podstawie podpisanego w dniu 20 grudnia 2001 roku

porozumienia, znajdą się w posiadaniu Emitenta. Po wykorzystaniu

przez Emitenta prawa do wezwania Spółki Dzielonej do nabycia

akcji, akcje te zostaną nabyte w celu ich umorzenia. O podpisaniu

powyższej umowy Spółka Dzielona informowała w raporcie bieżącym nr

139/2001.

Fragmenty tekstu ze strony 15 oraz 124 powyższego prospektu

emisyjnego o treści:

Ryzyko związane z prowadzeniem postępowania wobec Spółki Dzielonej

przez Urząd Kontroli Skarbowej

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej kontroli

dotyczącej rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz

prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód

budżetu państwa i gminy oraz funduszy celowych za rok 1999 r.,

podatku dochodowego od osób prawnych i podateku VAT za rok 1998,

prawidłowości obrotu dewizowego za rok 1998 i 1999 oraz

wywiązywania się z obowiązków płatnika ZUS za okres 01.01.2000 -

29.02.2000 r., istnieje duże prawdopodobieństwo sporu co do

konieczności zapłaty naliczonych podatków VAT i dochodowego za

okres objęty kontrolą. Do dnia 12 grudnia 2001 roku Spółka

Dzielona nie otrzymała decyzji dotyczącej zapłaty wyżej

wymienionych podatków.

zostają zastąpione tekstem o poniższej treści:

Ryzyko związane z prowadzeniem postępowania wobec Spółki Dzielonej

przez Urząd Kontroli Skarbowej

Na podstawie upoważnienia nr 12001110 z dnia 20.03.2000 roku

Inspektor Kontroli Skarbowej z Krakowa prowadził kontrolę skarbową

dotyczącą rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz

prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód

budżetu państwa i gminy oraz fundusz celowych z tytułu: podatku

dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok, podatku od

nieruchomości za 1999 rok, podatku od środków transportowych za

1999 rok, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych za 1999 rok, opłaty skarbowej za 1999 rok,

podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 i 1999 rok, podatku

od towarów i usług za 1998 i 1999 rok, oraz kontroli dewizowej za

lata 1998 i 1999, przestrzegania zasady obrotu bezgotówkowego w 

latach 1998 i 1999, rozliczeń z ZUS - wywiązywania się z 

obowiązków płatnika za okres 01.01.2000 r. do 29.02.2000 r. W 

wyniku kontroli skarbowej sporządzono protokół. Spółka skorzystała

z przysługujących jej prawnych środków odwoławczych określonych

przepisami ustawy o kontroli skarbowej. Istnieje duże

prawdopodobieństwo sporu co do konieczności zapłaty naliczonych

podatków VAT i dochodowego za okres objęty kontrolą. Do dnia 17

stycznia 2002 roku Spółka Dzielona nie otrzymała decyzji

dotyczącej zapłaty wyżej wymienionych podatków.

Na stronie 159 w podpunkcie c) istniejący fragment o treści:

Nadmieniamy, że przeciwko Spółce Dzielonej jest prowadzone przez

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie postępowanie dotyczące

rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości

obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu

państwa i gminy oraz funduszy celowych za rok 1999 r., podatku

dochodowego od osób prawnych i podateku VAT za rok 1998,

prawidłowości obrotu dewizowego za rok 1998 i 1999 oraz

wywiązywania się z obowiązków płatnika ZUS za okres 01.01.2000 -

29.02.2000 r., istnieje duże prawdopodobieństwo sporu co do

konieczności zapłaty naliczonych podatków VAT i dochodowego za

okres objęty kontrolą. Do dnia 12 grudnia 2001 roku Spółka

Dzielona nie otrzymała decyzji dotyczącej zapłaty wyżej

wymienionych podatków.

Zostaje zastąpiony tekstem o treści:

Nadmieniamy, że przeciwko Spółce Dzielonej, na podstawie

upoważnienia nr 12001110 z dnia 20.03.2000 roku Inspektor Kontroli

Skarbowej z Krakowa prowadził kontrolę skarbową dotyczącą

rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości

obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu

państwa i gminy oraz fundusz celowych z tytułu: podatku

dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok, podatku od

nieruchomości za 1999 rok, podatku od środków transportowych za

1999 rok, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych za 1999 rok, opłaty skarbowej za 1999 rok,

podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 i 1999 rok, podatku

od towarów i usług za 1998 i 1999 rok, oraz kontroli dewizowej za

lata 1998 i 1999, przestrzegania zasady obrotu bezgotówkowego w 

latach 1998 i 1999, rozliczeń z ZUS - wywiązywania się z 

obowiązków płatnika za okres 01.01.2000 r. do 29.02.2000 r. W 

wyniku kontroli skarbowej sporządzono protokół. Spółka skorzystała

z przysługujących jej prawnych środków odwoławczych określonych

przepisami ustawy o kontroli skarbowej. Istnieje duże

prawdopodobieństwo sporu co do konieczności zapłaty naliczonych

podatków VAT i dochodowego za okres objęty kontrolą. Do dnia 17

stycznia 2002 roku Spółka Dzielona nie otrzymała decyzji

dotyczącej zapłaty wyżej wymienionych podatków.

Na stronie 59 punkt 6.2.1., ostatni podpunkt w piątym akapicie o 

treści:

* Optimus Enterprise S.A. - ze środków będących w dyspozycji

Spółki Dzielonej w IV kwartale 2001 r. za kwotę 3 950 tysięcy zł

zostanie opłacony pakiet kontrolny tej spółki. Optimus Enterprise

S.A. przejmie kontrakty będące w realizacji i w stosunkowo krótkim

czasie spółka powinna osiągnąć zadawalający poziom zysku, nie

wymagając dalszego inwestowania.

zostaje zastąpiony podpunktem o następującej treści:

* Optimus Enterprise S.A. - ze środków będących w dyspozycji

Spółki Dzielonej w dniu 27 grudnia 2001 roku za kwotę 3 950

tysięcy zł został opłacony pakiet kontrolny tej spółki. Optimus

Enterprise S.A. przejmie kontrakty będące w realizacji i w

stosunkowo krótkim czasie spółka powinna osiągnąć zadawalający

poziom zysku, nie wymagając dalszego inwestowania.

Na stronie 57 punkt 6.1.1., ostatnie zdanie w pierwszym akapicie o 

treści:

Ponadto od Optimus Enterprise S.A. zostanie zakupiona spółka

świadcząca usługi doradcze, która funkcjonuje pod nazwą Optimus

Consulting Sp. z o.o.

zostaje zastąpione zdaniem:

Ponadto od Optimus Enterprise S.A. w dniu 28 grudnia 2001 roku

zostały zakupione udziały w spółce świadczącej usługi doradcze,

która funkcjonuje pod nazwą Optimus Consulting Sp. z o.o. O 

wydarzeniu tym Spółka Dzielona poinformowała w raporcie bieżącym

nr 141/2001.

Na stronie 88 w punkcie 7.17. zdanie o treści:

Istnieje przedwstępna umowa podpisana przez BRE Bank S.A. z firmą

International Trading Investments Holding S.A., na mocy której BRE

Bank S.A. ma prawo odkupu akcji Emitenta. Na mocy zapisów tej

umowy również International Trading Investments Holding S.A. ma

prawo wezwać BRE Bank S.A. do odkupienia akcji Emitenta.

zastępuje się zdaniem:

Istnieje przedwstępna umowa podpisana przez BRE Bank S.A. z firmą

International Trading and Investments Holdings S.A., na mocy

której BRE Bank S.A. ma prawo odkupu akcji Emitenta. Na mocy

zapisów tej umowy również International Trading and Investments

Holdings S.A. ma prawo wezwać BRE Bank S.A. do odkupienia akcji

Emitenta.

Na stronie 88 w punkcie 7.17. dodaje się jako drugi akapit tekst o 

treści:

W dniu 24 grudnia 2001 roku została podpisana pomiędzy Spółką

Dzieloną a BRE Bank S.A. umowa dotycząca prawa Spółki Dzielonej do

wezwania BRE Bank S.A. do kupna 750.000 akcji Emitenta posiadanych

przez Spółkę Dzieloną oraz wskazania przez BRE Bank S.A. nabywcy

pozostałych 1.750.000 akcji Emitenta, które znajdują się w 

posiadaniu Spółki Dzielonej. O podpisaniu i szczegółach związanych

z tą umową Spółka Dzielona informowała w raportach bieżących nr

137/2001 oraz 3/2002.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: gminy | technologie | bank | dochód | Optimus | ZUS | VAT | International | pekao | prawdopodobieństwo
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »