Reklama

Dochód rozporządzalny na osobę w 2016 r. wzrósł o 7 proc.

Dochód rozporządzalny na osobę w 2016 wzrósł o 7 proc. w porównaniu do 2015 roku i wyniósł 1.475 zł. Jak podał GUS uruchomione od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie Rodzina 500+ stanowiło przeciętnie w gospodarstwach domowych otrzymujących to świadczenie 16,8 proc. dochodów rozporządzalnych na 1 osobę.

Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 roku osiągnęły wartość 1.132 zł i były realnie wyższe o 4,3 proc. od wydatków z roku 2015. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1.083 zł i były realnie wyższe o 4,5 proc. w stosunku do 2015 roku. Jak podał GUS uruchomione od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie Rodzina 500+ stanowiło przeciętnie w gospodarstwach domowych otrzymujących to świadczenie 16,8 proc. dochodów rozporządzalnych na 1 osobę.

W 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej wszystkich grup społecznoekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i ponosiły większe wydatki. Wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami, co dało gospodarstwom domowym większe możliwości oszczędzania.

Reklama

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2016 r. 1475 zł i był realnie wyższy o 7,0 proc. od dochodu z roku 2015 (w 2015 r. wzrost realny wyniósł 4,3 proc.). Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 r.1 osiągnęły wartość 1132 zł i były realnie wyższe o 4,3 proc. od wydatków z roku 2015, stanowiły 76,7 proc. dochodów (w 2015 r. - 78,7 proc.).

Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1083 zł i były realnie wyższe o 4,5 proc. w stosunku do 2015 r. (w 2015 r. wzrost realny wydatków i wydatków na towary i usługi konsumpcyjne wyniósł 2,0 proc.).

Uruchomione od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) stanowiło przeciętnie w gospodarstwach domowych otrzymujących to świadczenie 16,8 proc. dochodów rozporządzalnych na 1 osobę (na podstawie wyników za II-IV kwartał).

Małżeństwa z 3 lub większą liczbą dzieci nadal znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, jednak w 2016 r. wystąpiła wyraźna poprawa ich sytuacji dochodowej. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w tych gospodarstwach aż o 25,2 proc..

Różnice w sytuacji materialnej pomiędzy miastem a wsią zmniejszają się z roku na rok w wyniku szybszego bogacenia się mieszkańców wsi niż miast, jednak nadal pozostają dosyć istotne. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w miastach wzrósł w 2016 r. w stosunku do 2015 r. o 4,9 proc., a na wsi o 9,8 proc..

Utrzymała się tendencja spadkowa w ilościowym spożyciu większości podstawowych artykułów żywnościowych. Poprawiło się wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, w tym nowej generacji - zwłaszcza w smartfon, telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny z MPEG-4, zmywarkę do naczyń oraz komputer z dostępem do Internetu i samochód osobowy.

Nieco wzrosła średnia powierzchnia użytkowa mieszkania. Przeciętne gospodarstwo domowe w 2016 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 77,2 m2, składające się z 3 pokoi (w 2015 r. 76,7 m2 i 2,9 pokoi).

Podobnie jak w roku poprzednim, ponad połowa badanych w 2016 r. gospodarstw domowych oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną. Wzrósł odsetek gospodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako raczej dobrą albo bardzo dobrą (33,5 proc. gospodarstw domowych ogółem wobec 28,5 proc. w 2015 r.) oraz obniżył się odsetek gospodarstw postrzegających ją jako raczej złą albo złą (13,0 proc. wobec 15,7 proc. w 2015 r.).

............................

Dochody i wydatki

W porównaniu do 2015 roku utrzymało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy poszczególnymi grupami społecznoekonomicznymi.

Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny oraz przeciętne miesięczne wydatki na osobę (podobnie jak w latach poprzednich) odnotowano w 2016 r. w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym - wynosiły one odpowiednio: 1792 zł i 1315 zł.

Dochód w tej grupie gospodarstw domowych był o 21,6 proc. wyższy od średniego dochodu w gospodarstwach ogółem, a wydatki o 16,2 proc. wyższe od średnich wydatków ogółem (w 2015 r. odpowiednio 25,5 proc. i 20,1 proc.).

Podobnie jak w roku poprzednim, najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę w 2016 r. dysponowały gospodarstwa domowe rolników (1151 zł) i był on o 21,9 proc. niższy od średniej w gospodarstwach ogółem (w 2015 r. niższy o 24,5 proc.).

W gospodarstwach rolników odnotowano również najniższe wydatki (815 zł), które były o 28,0 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2015 r. - niższe o 28,6 proc.).

Wartość środkowa (mediana) miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2016 r. wynosiła 1283 zł, a przeciętnych miesięcznych wydatków 933 zł (wykres 5). Mediana dochodu rozporządzalnego na 1 osobę stanowiła 87,0 proc. wartości przeciętnego dochodu rozporządzalnego, zaś mediana wydatków 82,4 proc. wartości przeciętnych wydatków na 1 osobę.

W 2016 roku, tak jak i w 2015 roku, iloraz mediany do wartości przeciętnej miesięcznej na 1 osobę był najwyższy zarówno w przypadku dochodu rozporządzalnego, jak i wydatków w grupie gospodarstw domowych emerytów (wartości przeciętne i mediany były do siebie najbardziej zbliżone). Iloraz mediany do przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (tak jak i w 2015 roku) osiągnął najniższą wartość w gospodarstwach domowych rolników, a w przypadku wydatków - w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek poza rolnictwem (wartości przeciętne i mediany były najbardziej zróżnicowane).

W konsekwencji rozpiętość pomiędzy grupami społeczno-ekonomicznymi w przypadku dochodów wyniosła 43,5 p. proc. (o 6,6 p. proc. mniej niż w 2015 roku) i 44,2 p. proc. dla wydatków (mniej o 4,5 p. proc.).''

Wartość środkowa (mediana) miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2016 r. wynosiła 1283 zł, a przeciętnych miesięcznych wydatków 933 zł (wykres 5).

Mediana dochodu rozporządzalnego na 1 osobę stanowiła 87,0 proc. wartości przeciętnego dochodu rozporządzalnego, zaś mediana wydatków 82,4 proc. wartości przeciętnych wydatków na 1 osobę. W 2016 roku, tak jak i w 2015 roku, iloraz mediany do wartości przeciętnej miesięcznej na 1 osobę był najwyższy zarówno w przypadku dochodu rozporządzalnego, jak i wydatków w grupie gospodarstw domowych emerytów (wartości przeciętne i mediany były do siebie najbardziej zbliżone). Iloraz mediany do przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (tak jak i w 2015 roku) osiągnął najniższą wartość w gospodarstwach domowych rolników, a w przypadku wydatków - w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek poza rolnictwem (wartości przeciętne i mediany były najbardziej zróżnicowane).

................................

Rok 2016 był kolejnym rokiem, w którym wystąpił wzrost realnego poziomu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem - o 7,0 proc. (w 2015 r. wzrost o 4,3 proc.).

Dotyczyło to wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych. Najwyższy wzrost realnego dochodu rozporządzalnego zanotowano w gospodarstwach domowych rolników (o 11,0 proc.) a najniższy wzrost - w grupie gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek (o 3,7 proc.), co było relacją odwrotną do roku 2015 (gospodarstwa rolników - 1,2 proc., a gospodarstwa pracujących na własny rachunek - 7,6 proc.).

W gospodarstwach rolników realny poziom przeciętnego dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego na osobę wzrósł o 6,0 proc. w porównaniu z rokiem 2015, a więc był znacznie niższy niż wzrost dochodu rozporządzalnego ogółem w tej grupie społeczno-ekonomicznej.

Na realny wzrost dochodu rozporządzalnego w grupie gospodarstw domowych rolników miał wpływ nie tylko realny wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego o 6,0 proc. oraz dochodów z pracy najemnej o 6,2 proc., ale także ze świadczeń społecznych2 - aż o 38,7 proc. (w kategorii tej mieści się m. in. uruchomione od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie wychowawcze - Rodzina 500+).

Ponownie najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania notowały gospodarstwa domowe pracowników (81,5 proc.), a najniższy gospodarstwa domowe rolników (62,2 proc.). W grupach społeczno-ekonomicznych różnice w strukturze dochodu rozporządzalnego pomiędzy 2016 a 2015 rokiem wahały się w granicach -3,1 do +4,3 p. proc.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych pobierających świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) w 2016 r. (II-IV kwartał) wyniósł 1171 zł i stanowił 79,4 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporzadzalnego na 1 osobę ogółem dla Polski.

Udział dochodów z tego świadczenia w przeciętnym miesięcznym dochodzie rozporządzalnym na osobę w przypadku gospodarstw domowych, które pobierały je w 2016 r. (dane za II-IV kwartał) wyniósł 16,8 proc..

źródło dane GUS

opr MZB

Polska polityka prorodzinna wyróżnia się na tle krajów UE

Polska polityka prorodzinna pozytywnie wyróżnia się na tle krajów UE, gdzie średnia kwota ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi ok. 9,8 tys. zł rocznie, w Polsce to 8,2 tys. zł. W porównaniu z ub.r. awansowaliśmy o 11 pozycji - wynika z raportu analityków PwC.

Autorzy wskazują, że jeszcze lepiej wygląda sytuacja Polski, jeśli porównamy poziom wsparcia rodzin do przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych krajach. "Polska zajmuje wysoką 4. lokatę - to awans aż o 16 miejsc w porównaniu z poprzednim rokiem. Przed nami znajdują się jedynie Francja, Węgry i Austria. Jest to efekt m.in. wprowadzenia programu 500+" - czytamy.

żródło raport PwC:

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »