Reklama

Finansowanie informatyzacji w służbie zdrowia - co, gdzie, kiedy - raport

Informatyzacja placówek ochrony zdrowia, w tym wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, to obecnie jedno z trudniejszych zagadnień inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Z jednej strony wszyscy dostrzegają zalety informatyzacji i rozumieją jej nieuchronność, z drugiej - wysoki koszt tego typu przedsięwzięć, zwłaszcza w opiece zdrowotnej, gdzie mamy do czynienia z danymi wrażliwymi, powoduje, że na ich zrealizowanie we własnym zakresie stać tylko nielicznych. Skorzystanie ze środków unijnych wydaje się często jedynym możliwym rozwiązaniem.

Informatyzacja placówek ochrony zdrowia, w tym wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, to obecnie jedno z trudniejszych zagadnień inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Z jednej strony wszyscy dostrzegają zalety informatyzacji i rozumieją jej nieuchronność, z drugiej - wysoki koszt tego typu przedsięwzięć, zwłaszcza w opiece zdrowotnej, gdzie mamy do czynienia z danymi wrażliwymi, powoduje, że na ich zrealizowanie we własnym zakresie stać tylko nielicznych. Skorzystanie ze środków unijnych wydaje się często jedynym możliwym rozwiązaniem.

Centralny projekt z zakresu informatyki medycznej - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych - realizowana przez resort zdrowia, obejmuje stworzenie ogólnopolskiej platformy umożliwiającej przesyłanie danych medycznych, ale nie przewiduje finansowania przedsięwzięć informatycznych w samych zakładach opieki zdrowotnej. Brak resortowej strategii w obszarze e-zdrowia, spowodowało, że przedsięwzięcia ukierunkowane na informatyzację placówek ochrony zdrowia, realizowane zwłaszcza w ramach regionalnych programów operacyjnych są nieskoordynowane, a nacisk w nich położony jest często na różne aspekty informatyczne, takie jak usługi on-line, telemedycyna, elektroniczna dokumentacja medyczna, teleradiologia, sprawozdawczość medyczna, sprawozdawczość w zakresie rozliczeń finansowych, elektroniczna karta zdrowia, e-recepty, e-obieg dokumentów, medyczne bazy danych, portale. Bardzo częstym zjawiskiem jest również dublowanie na poziomie regionalnym fragmentów rozwiązań informatycznych, których realizacja jest przewidziana w ramach projektów centralnych. Odnosi się to przede wszystkim do takich aspektów jak archiwizacja danych (data medical center), przesyłanie danych (platformy informatyczne) oraz warstwy prezentacji danych (portale e-zdrowie).

Reklama

Modele finansowania

Brak strategii w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia spowodował również ukształtowanie się trzech modeli finansowania ze środków UE informatyzacji placówek ochrony zdrowia. Wybór każdego z nich wpływa na zróżnicowanie poziomu koordynacji procesów zarządzania informatyzacją. Pierwszy zakłada finansowanie systemowe, czyli za pośrednictwem zintegrowanego projektu dla najważniejszych zakładów opieki zdrowotnej w regionie, obejmującego kompleksową ich informatyzację w ramach ściśle określonych zasad i kierunków. Model taki występuje w łódzkim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim oraz prawdopodobnie zostanie wykorzystany w małopolskim, podlaskim oraz zachodniopomorskim. Drugi model zakłada finansowanie indywidualne, które polega na indywidualnym opracowywaniu projektów przez zakłady opieki zdrowotnej i zgłaszanie ich w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje wdrażające, w tym urzędy marszałkowskie. W przypadku braku regionalnej strategii e-zdrowie zastosowanie takiego modelu może znacząco utrudnić wzajemną integrację powstających systemów. Taki model występuje w mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim oraz w ramach priorytetów zarządzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Trzeci model - hybrydowy - polega na objęciu systemowym finansowaniem wybranego zagadnienia informatycznego, np. teleradiologii. Taki model występuje m.in. w lubuskim.

Kujawsko-pomorskie

Informatyzacja ochrony zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim odbywa się w ramach osi priorytetowej "Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego". O dofinansowanie w ramach działań: "Rozwój infrastruktury ICT'', "Rozwój usług i aplikacji dla ludności'', mogą starać się zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej, czyli mające kontrakt z NFZ. Najbliższy termin naboru wniosków to drugi kwartał 2010 r. (działanie: ,,Rozwój usług i aplikacji dla ludności''). Kompleksowa informatyzacja opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim odbywać się będzie jednak przede wszystkim w ramach zintegrowanego projektu pod nazwą "E-usługi i e-organizacja - Pakiet Rozwiązań Informatycznych dla Jednostek Organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego'', którego wnioskodawcą jest urząd marszałkowski (wartość projektu 12 mln euro). Informatyzacja dotyczyć będzie łącznie 19 szpitali powiatowych i miejskich oraz 9 wojewódzkich i obejmie: modernizację i rozbudowę już istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, wdrożenie nowych szpitalnych systemów informatycznych obsługujących elektroniczną dokumentację medyczną (tzw. elektroniczny rekord pacjenta), budowę regionalnej bazy danych medycznych, w której gromadzone będą informacje medyczne o pacjentach, budowę portalu internetowego e-zdrowie oraz udostępnienie usług z zakresu telemedycyny.

Mazowieckie

Na informatyzację Mazowsza (Priorytet: "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza'') przeznaczono w ramach regionalnego programu operacyjnego środki unijne w rekordowej kwocie. Większość środków przeznaczona będzie jednak na tzw. projekty kluczowe, które nie przewidują bezpośredniego wsparcia informatyzacji ochrony zdrowia. Wnioski dotyczące informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej można składać w ramach otwartych naborów uruchamianych w ramach działań: 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu'' oraz 2.2 ,,Rozwój e-usług''. Do chwili obecnej dofinansowaniem w ramach działania 2.1 (tzw. lista podstawowa i rezerwowa) objęto 7 projektów informatycznych z zakresu ochrony zdrowia, w tym 6 złożonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Na liście podstawowej znalazły się projekty złożone przez Warszawski Szpital dla Dzieci oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny a na rezerwowej projekty złożone m.in. przez Instytut Matki i Dziecka, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu oraz Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach działania 2.2 informatyzacją objęto łącznie 15 zakładów opieki zdrowotnej, w tym Instytut ,,Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka'', Wojewódzki Szpital Bródnowski SPOZZ, SPZOZ Warszawa-Bródno, Szpital Bielański, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Łączna kwota dofinansowania projektów informatycznych z ochrony zdrowia wyniosła do tej pory ponad 78 mln zł. Największe projekty realizują: Szpital Bródnowski za prawie 13 mln zł, Instytut ,,Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka'' oraz SPZOZ Warszawa-Wawer i SPZOZ Praga Południe - projekty powyżej 9 mln zł. Zakłady opieki zdrowotnej oraz praktyki: lekarzy i pielęgniarek, w tym te, które nie posiadają kontraktu z NFZ, będą mogły starać się o dofinansowanie projektów informatycznych również w ramach działania 2.3 "Technologie komunikacyjne i informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw'', z tym że minimalny wkład własny to 40 proc. wartości projektu. Łączna kwota dofinansowania ze środków UE w tym działaniu to 7,9 mln euro.

Wielkopolskie

Zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi w publicznym systemie opieki zdrowotnej (tj. mające zawarte kontrakty z NFZ) będą mogły starać się o dofinansowanie w ramach działania "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego''. Procedury naborów wniosków do chwili obecnej nie zostały jednak uruchomione. Nie są również znane terminy naborów wniosków na 2010 r. Projekty informatyczne z zakresu zdrowia nie znalazły się również na liście tzw. projektów kluczowych RPO. Większą inicjatywę w tym zakresie przejawiło konsorcjum w skład którego weszły: Uniwersytet Medyczny, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej. Ze środków norweskiego mechanizmu finansowego pozyskało ono ponad 2 mln euro na projekt wielkopolskiego centrum telemedycyny. System ma połączyć 26 szpitali w regionie. W ramach projektu przewiduje się udostępnienie następujących usług: telekonsultacje medyczne, teleedukacja medyczna, wspomaganie decyzji klinicznych, raportowanie dla nadzoru specjalistycznego. Uruchomienie infrastruktury Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny zaplanowano na kwiecień 2011 roku. Wkrótce ma rozpocząć się pilotażowe wdrażanie tego rozwiązania.

Lubuskie

Większość środków przeznaczonych na rozwój społeczeństwa informacyjnego zostanie przeznaczona na projekty kluczowe. Wśród nich jest jeden projekt z zakresu e - zdrowia: "Lubuska Sieć Teleradiologii - e-zdrowie w diagnostyce obrazowej'' za 9,3 mln zł. Instytucją odpowiedzialną za projekt jest Lubuskie Konsorcjum Teleradiologiczne, w skład którego weszły najważniejsze szpitale z województwa. W ramach projektu wybrane placówki ochrony zdrowia zostaną wyposażone w sprzęt do diagnostyki cyfrowej. Wdrożona także zostanie technologia umożliwiająca przesyłanie zdjęć. Urząd marszałkowski planuje ogłoszenie otwartego naboru wniosków na projekty indywidualne, po zakończeniu pierwszych przetargów na projekty informatyczne z listy projektów kluczowych, czyli wtedy kiedy będzie znana ostatecznie kwota jaką jeszcze może dysponować urząd.

Podkarpackie

Finansowanie informatyzacji odbywa się w ramach priorytetu 3 "Społeczeństwo informacyjne'', przede wszystkim w ramach zintegrowanego projektu pod nazwą Podkarpacki System Informacji Medycznej zarządzanego bezpośrednio przez urząd marszałkowski. Projekt został umieszczony na liście projektów kluczowych a jego realizacja już się rozpoczęła. W ramach projektu kompleksową informatyzacją zostanie objęte 22 zakłady opieki zdrowotnej, w tym 114 Szpital Wojskowy, SPZOZ w Rzeszowie, szpital specjalistyczny w Jaśle oraz Stalowej Woli oraz szpital powiatowy w Mielcu. Łączna wartość projektu to 127 mln zł, z czego regionalna platforma wymiany danych medycznych oraz Regionalna Baza Danych Medycznych ma kosztować 65 mln zł. Urząd marszałkowski ogłosił niedawno nabór wniosków o dofinansowanie projektów informatycznych, w którym będą mogły uczestniczyć również inne zakłady opieki zdrowotnej uczestniczące w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Zachodniopomorskie

Informatyzacja ochrony zdrowia odbywa się w ramach priorytetu 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego''. Zgodnie z planami urzędu marszałkowskiego w ramach priorytetu ma zostać uruchomiony projekt, który połączy placówki zdrowia w sieć teleinformatyczną umożliwiającą wymianę danych medycznych. Beneficjentem projektu będzie konsorcjum szpitali z terenu województwa. Komplementarnymi projektami będą: "Platforma informatyczna umożliwiająca udzielanie porad na temat usług medycznych dla mieszkańców regionu'' oraz "System analiz statystycznych''. Ich beneficjentem będzie oddział NFZ Szczecin oraz Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Innym projektem komplementarnym będzie rozwój Regionalnego Systemu Telemedycyny w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, którego beneficjentem jest Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. Dodatkowo w ramach priorytetu 1 "Gospodarka, innowacja, technologie'' mają zostać uruchomione konkursy dedykowane dla projektów informatycznych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne praktyki lekarskie. Obecnie urząd pracuje nad opracowaniem założeń do projektu oraz przygotowuje się do przeprowadzenia audytu w zakładach opieki zdrowotnej, który odpowie na pytanie o poziom informatyzacji. W drugim etapie zostanie opracowanie studium wykonalności, a w trzecim zgłoszenie projektu przez urząd marszałkowski.

Dolnośląskie

Proces informatyzacji ochrony zdrowia odbywa się w ramach dwóch działań priorytetu 2 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku'': działania 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego'' i 2.2 "Rozwój usług elektronicznych'' oraz dodatkowo w ramach działania 8.1 "Poprawa jakości opieki zdrowotnej''. O dofinansowanie projektów mogą starać się zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej, a w działaniu 8.1 dodatkowo ich organy założycielskie. W ramach działania 8.1. odbył się już nabór na dwa typy projektów dotyczących informatyzacji ochrony zdrowia (projekty dotyczące zakupu i wdrożenia technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz projekty wdrożenia usług elektronicznych). Łącznie złożono 29 wniosków na kwotę ponad 25 mln zł, z których zatwierdzono 23 na kwotę 19 mln zł. Beneficjentem największego projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, który na projekt utworzenia Dolnośląskiego Centrum Teleradiologii pozyskał prawie 2,6 mln zł. Projekty teleradiologiczne będą ponadto realizować: SPZOZ w Świdnicy, ZOZ w Oławie, Centrum Pulmonologii w Chemioterapii w Szklarskiej Porębie, ZOZ w Złotoryi, Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "Medicus", Jaworskie Centrum Medyczne, NZOZ-y w Kamiennej Górze oraz Strzelinie oraz Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Nabór wniosków do działania 2.2 odbył się w lutym i marcu 2009 r. W wyniku tego naboru dofinansowanie otrzymał Zintegrowany projekt "Dolnoślaskie e-zdrowie". Projekt realizowany będzie przez konsorcjum w skład, którego weszło 19 Zakładów Opieki Zdrowotnej. Liderem konsorcjum jest Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Wartość projektu to prawie 30 mln zł. Projekt zakłada wdrożenie e-usług związanych z elektronicznym rekordem pacjenta oraz wspomaganiem zarządzania zakładem opieki zdrowotnej na odległość.

Nabór do działania 2.1 decyzją marszałka został przesunięty na pierwszy kwartał 2010 r.

Pomorskie

Działanie wspierające informatyzację placówek ochrony zdrowia to działanie 2.2.2 "Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego''. W ramach dotychczas przeprowadzonego naboru nie było wniosków dotyczących informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Kolejny nabór przygotowywany jest pod koniec pierwszego kwartału 2010 r. Wysokość wsparcia unijnego to ponad 12 mln euro. W konkursie będą mogły uczestniczyć zakłady funkcjonujące w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Na liście kluczowych projektów brak jest projektów z zakresu e-zdrowia.

Warmińsko-mazurskie

Informatyzacja ochrony zdrowia wsparta zostanie przede wszystkim za pośrednictwem Działania 7.2.1 "Usługi i aplikacje dla obywateli''. Na projekty ze środków unijnych w tym działaniu przeznaczono kwotę 13 mln euro. Wnioski będą mogły składać zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Inne źródło dofinansowania projektów to działanie 7.1 "Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego'' oraz 7.2.2 "Usługi i aplikacje dla MŚP''. W tych działaniach o dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy (NZOZ-y), z tym że minimalny wkład własny to 50 proc. wartości projektu. Pierwsze nabory odbyły się w marcu 2009 r. NZOZ-y mogą teraz oczekiwać kolejnego naboru w drugim półroczu 2010 r. a zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w publicznym systemie opieki zdrowotnej, w tym NZOZ-y mające kontrakty z NFZ - w pierwszym półroczu 2010 r. Do chwili obecnej dofinansowanie otrzymało 10 zakładów opieki zdrowotnej, w tym Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, SPZOZ-y w Piszu, Giżycku, Rybnie, ZOZ w Lidzbarku Warmińskim oraz Wojewódzki Szpital Dziecięcy i Wojewódzki Szpital Zespolony. Beneficjentem największego projektu jest Wojewódzki Szpital Dziecięcy, któremu udało pozyskać się ze środków UE 3,4 mln zł. Finansowania informatyzacji ochrony zdrowia nie przewidziano natomiast w ramach projektów kluczowych.

Lubelskie

Informatyzacja ochrony zdrowia odbywać się będzie głównie w ramach działania 8.3 "Ochrona zdrowia''. Działanie podzielono na bloki tematyczne. Jednym z nich jest wdrażanie systemów informatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Do chwili obecnej ogłoszono dwa nabory. W wyniku pierwszego dofinansowanie uzyskało 8 projektów, na łączną kwotę 18,7 mln zł. Dofinansowanie uzyskały m.in. szpitale wojewódzkie w Białej Podlaskiej i Chełmie oraz SPZOZ-y w Tomaszowie Lubelskim, Międzyrzeczu Podlaskim, Hrubieszowie, Radzyniu Podlaskim oraz Kraśniku. Dofinansowanie otrzymał również Zamojski Szpital Niepubliczny. Największy projekt realizować będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, którego wartość wynosi 5,5 mln zł. W drugim naborze dofinansowanie uzyskało 22 zakłady opieki zdrowotnej na łączna kwotę 97 mln zł. Kolejny nabór przewidywany jest na kwiecień i maj 2010 z alokacją 6,65 mln euro. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 5 mln zł na projekt. Finansowania informatyzacji ochrony zdrowia nie przewiduje się w ramach projektów kluczowych. Dodatkowym źródłem finansowania mogłoby być działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. W tym działaniu wnioski mogłyby składać jednak tylko organy założycielskie SPZOZ oraz jednostki naukowe np. instytuty i kliniki medyczne. Do chwili obecnej odbyły się dwa nabory, lecz w żadnym nie złożono projektu dotyczącego e-zdrowia. W 2010 nie przewiduje się organizowania dodatkowych naborów w tym działaniu.

Świętokrzyskie

Środki na informatyzację będą udostępnione przede wszystkim w ramach działania 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego''. O dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia będą mogły starać się publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadające kontrakt z NFZ. Dodatkowym źródłem dofinansowania dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność naukowo-badawczą (np. instytuty) będzie działanie 2.1 "Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych i placówek sektora badania i rozwój''. W przypadku działania 2.1 nabór skończył się 19 lutego, a nabór wniosków w ramach działania 2.2 trwał będzie od 4 maja 14 czerwca br. Urząd nie przewidział finansowania informatyzacji ochrony zdrowia w ramach zintegrowanych systemów realizowanych jako projekt kluczowy.

Podlaskie

Zgodnie z RPO Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektów informatycznych mogą starać się placówki medyczne funkcjonujące w publicznym systemie ochrony zdrowia w ramach osi priorytetowej IV "Społeczeństwo informacyjne''. W najbliższym czasie urząd nie przewiduje jednak uruchomienia naboru w tym zakresie. Informatyzacja ochrony zdrowia ma odbywać się przede wszystkim w ramach zintegrowanego projektu "Podlaski system informacyjny e-Zdrowie", za który odpowiadać ma urząd marszałkowski. Projekt został umieszczony na liście projektów kluczowych i zakłada budowę zintegrowanego systemu informacyjnego, który docelowo obejmie wszystkie szpitale wojewódzkie i powiatowe w regionie. W ramach projektu powstanie też portal e-zdrowie. Do udziału w projekcie zgłosiły się już 22, spośród 30, wojewódzkich i powiatowych szpitali działających w regionie. Obecnie trwa etap konsultacji projektu oraz audyt istniejących systemów informatycznych w tych szpitalach. Kolejny etap to przygotowanie studium wykonalności. Dofinansowanie projektu ze środków UE ma wynieść 52, 7 mln zł.

Małopolskie

Główne źródło finansowania informatyzacji to działanie 1.2 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego''. Pierwszy nabór zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2010 (alokacja 20 mln euro), drugi w pierwszym kwartale 2011 (alokacja 14 mln euro). Wnioski będą mogły składać m.in. zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w publicznym systemie opieki zdrowotnej. W ramach tego działania ma być również realizowany zintegrowany projekt informatyczny dla szpitali - Małopolski System Informacji Medycznej. Inicjatorem i koordynatorem projektu jest urząd marszałkowski. Koszt projektu to 30 mln zł. Projekt MSIM zakłada ujednolicenie medycznych baz danych w szpitalach województwa małopolskiego oraz uporządkowanie, aktualizację i zintegrowanie istniejących systemów informatycznych. W ramach projektu powstanie zintegrowana platforma danych medycznych. Zakup sprzętu informatycznego będzie można sfinansować również w ramach działania 6.3 ,,Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego''. Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony w drugim kwartale 2010 r. (alokacja 2 mln euro). W konkursie będą mogły wziąć udział wojewódzkie szpitale specjalistyczne oraz szpitale powiatowe położone poza obszarem Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.

Opolskie

Wsparcie projektów informatycznych może być udzielone w ramach działań: 2.1 "Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT'' oraz 2.2 "Moduły informacyjne platformy e-usług i bazy danych''. W konkursach mogą brać udział zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Nabory do działania 2.1 mają odbyć się w kwietniu 2010 r. oraz w sierpniu 2012 r. Dofinansowanie ze środków UE tego działania to 17 mln euro. Nabór do działania 2.2 odbywał się w listopadzie 2009 r. Nie przewiduje się ogłoszenia drugiego naboru. Zakłady opieki zdrowotnej oraz praktyki: lekarskie oraz pielęgniarek i położnych mogą starać się o dofinansowanie projektów informatycznych również w ramach działań skierowanych do mikro i małych przedsiębiorców. Są to: 1.1.2 "Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach'', 1.3.2 "Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach''. W dotychczasowych naborach nie zgłoszono projektów informatycznych. Kolejne nabory spodziewane są w marcu i maju 2010 (działanie 1.1.2) oraz w czerwcu 2010. Na liście projektów kluczowych nie ma projektów z zakresu e-zdrowia.

Śląskie

Projekty informatyczne mogą być finansowane w ramach kilku działań. W tym obszarze dedykowane dla zakładów opieki zdrowotnej są przede wszystkim: 9.1 "Infrastruktura lecznictwa zamkniętego'' oraz 9.2 "Infrastruktura lecznictwa otwartego''. Działania te przeznaczone są dla zakładów funkcjonujących w publicznym systemie ochrony zdrowia. Do chwili obecnej odbyły się 3 nabory. Jeden do działania 9.2 (nie zgłoszono żadnych projektów informatycznych) oraz dwa do działania 9.1 ( w drugim naborze zgłoszono 10 projektów informatycznych, na łączną kwotę 20 mln zł). Wnioski zgłosiły m.in. Beskidzkie Centrum Onkologii, Szpital Miejski w Częstochowie i Piekarach Śląskich, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Wniosek o największe dofinansowanie zgłosił Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (wnioskowana kwota: 5,3 mln zł) oraz Szpital Miejski w Częstochowie (wnioskowana kwota: 5 mln zł). Ostateczna lista beneficjentów nie jest jeszcze znana. We wrześniu planuje się ogłoszenie dodatkowego naboru w zakresie działania 9.1 dla jednostek lecznictwa uzdrowiskowego.

Innymi działaniami, z których mogą skorzystać zakłady opieki zdrowotnej są: 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego'' oraz 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych''. Działania skierowane są m.in. do jednostek sektora finansów publicznych, a wiec mogą z nich skorzystać tylko publiczne zakłady lub jednostki samorządu terytorialnego jako ich organy założycielskie. Do chwili obecnej odbył y się dwa nabory do działania 2.2. W ramach pierwszego dofinansowanie uzyskał m.in. projekt informatyczny zgłoszony przez Centrum Pediatrii z Sosnowca. W ramach drugiego, który odbył się pod koniec 2009 r. wnioski o dofinansowanie złożyły trzy szpitale, w tym Centrum Onkologii w Gliwicach. Nabory do działania 2.1 przewidziane są na kwiecień 2010 oraz wrzesień 2011. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz praktyki: lekarskie, pielęgniarek i położnych mogą starać się o dofinansowanie projektów informatycznych w ramach priorytetu I "Badania i rozwój technologiczny''. Jako źródła dofinansowania można wykorzystać działanie 1.2 "Mikro przedsiębiorstwa i małe- średnie przedsiębiorstwa''. Minimalny wkład własny to 40 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pierwsze nabory już się odbyły. Kolejne przewidziane są na lipiec 2010, 2011 oraz 2012. Na liście projektów kluczowych nie ma projektów dotyczących informatyzacji ochrony zdrowia.

Łódzkie

Głównym źródłem finansowania informatyzacji ochrony zdrowia w województwie łódzkim jest Regionalny System Informacji Medycznej, realizowany w ramach IV osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne''. Projekt posiada status projektu kluczowego, za którego realizację odpowiada urząd marszałkowski. Poziom dofinansowania unijnego to 30 mln zł. Projekt zakłada stworzenie regionalnej hurtowni danych z funkcjami analityczno-raportującymi oraz modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych i infrastruktury teleinformatycznej w 18 placówkach ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa łódzkiego ( w tym 9 szpitali wojewódzkich). Dodatkowo w wyniku osobnego naboru do działania IV.2 E-usługi publiczne, dofinansowanie uzyskały 4 kolejne zakłady opieki zdrowotnej na łączną sumę 5,6 mln zł., w tym Uniwersytecki Szpital Kliniczny na kwotę 3,5 mln zł. Niepubliczne zakłady oraz praktyki mogą starać się o dofinansowanie w ramach działania IV.3 e - technologie dla przedsiębiorstw jako mali i średni przedsiębiorcy. Nabory planowane są w lutym oraz sierpniu 2010 r.

Dotacje z Innowacyjnej Gospodarki

Fundusze na informatyzację ochrony zdrowia znajdują się również w gestii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach działania 2.3 "Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki'' dofinansowanie mogą uzyskać jednostki naukowe (w tym kliniki i instytuty medyczne). W jego ramach mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające m.in. na utworzeniu i prowadzeniu baz danych, zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych oraz projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego. Odbyły się już dwa nabory, w których dofinansowanie otrzymały: dwukrotnie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (łącznie ponad 15 mln zł ), Państwowy Zakład Higieny (10,5 mln zł ), Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (5,7 mln zl), Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum (3,3 mln zł) oraz Wojskowy Instytut Medyczny (22,5 mln zł). Kolejny i ostatni nabór ma zostać ogłoszony w lutym 2010. Łączna alokacja finansowa w tym naborze to 300 mln zł.

Priorytet umożliwiający dofinansowanie informatyzacji to również Priorytet VII - "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji''. W jego ramach mają być finansowane indywidualne projekty z zakresu informatyzacji rejestrów oraz wdrożeń elektronicznego obiegu spraw i dokumentów. Priorytet przeznaczono m.in. dla jednostek podległych administracji państwowej. Zarządza nim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które co pewien czas organizuje nabór na tzw. listę rezerwową projektów. Z priorytetu mogą korzystać również samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, gdyż są to jednostki podległe administracji państwowej a elektroniczną dokumentację medyczną, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, formalnie uznaje się za rejestr publiczny.

Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz praktyki: lekarskie, pielęgniarek i położnych w celu sfinansowania przedsięwzięć informatycznych, mogą skorzystać z priorytetu VIII - ,,Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki'', którym zarządza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundusze te przeznaczone są m.in. na wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (działanie 8.1), np. na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług oraz na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B (działanie 8.2), przykładowo przedsięwzięcia, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujące trzy lub więcej przedsiębiorstw. Działania skierowane są do mikro i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności (działanie 8.1) oraz do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, współpracujących na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami (działanie 8.2). Najbliższe nabory do działania 8.1. przeprowadzone będą w lutym i czerwcu 2010 r. a do działania 8.2 - w marcu, czerwcu oraz październiku 2010. W ramach działania 8.1 praktyki lekarskie oraz NZOZ-y pozyskały do chwili obecnej 4,5 mln zł, a w ramach działania 8.2 - 3,5 mln zł. Wśród nich są centra medyczne Luxmed i Enelmed. Ograniczenie negatywnych skutków związanych z powstawaniem powielających się rozwiązań informatycznych na poziomie centralnym i regionalnym to w chwili obecnej jedno z najważniejszych wyzwań przed którymi stanęło MSWiA - resort odpowiedzialny za informatyzację kraju. Służyć temu ma opracowywany przez ten resort dokument pod nazwą "Linia współpracy". Dokument ma zwrócić uwagę na konieczność odniesienia regionalnych projektów informatycznych, zwłaszcza tych finansowanych ze środków unijnych w ramach RPO i których beneficjentem są jednostki samorządu terytorialnego do projektów centralnych poprzez wskazanie zakresu zadań z zakresu e-administracji, których realizacja jest pożądana na poziomie regionalnym a która na poziomie centralnym. "Linia Współpracy" skupia się obecnie na takich aspektach jak: udostępnianie danych z rejestrów centralnych oraz metody uwierzytelniania. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu dokumentu również o sprawy związane z informatyką zdrowia (e-zdrowie).

Krzysztof Nyczaj

Konsultant w Głównym Urzędzie Statycznym, dyrektor projektu "Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej - e-RZOZ" sfinansowanego w ramach SPO WKP 2004-2006

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »