Reklama

Główny Urząd Statystyczny podał dane o wzroście cen

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 r. wzrosły rdr o 2,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,6 proc. (w tym usług - o 3,9 proc. i towarów - o 2,2 proc.). W czerwcu br. wskaźnik cen znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 p. proc.). Tym samym inflacja przekroczyła cel inflacyjny NBP i osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2012 r.

Reklama

Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w czerwcu ceny rdr wzrosły o 2,6 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.

Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Reklama

W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,3 proc.), żywności (o 0,3 proc.) oraz transportu (o 0,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc. i po 0,07 p. proc.

Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,2 proc.) obniżyły ten wskaź-nik o 0,06 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 6,2 proc.), mieszkania (o 1,5 proc.), restauracji i hoteli (o 4,1 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 3,4 proc.) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 1,39 p. proc., 0,37 p. proc., 0,26 p. proc i 0,22 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,6 proc.) oraz w zakresie łączności (o 1,5 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc. i 0,06 p. proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2019 r.:

waga czerwiec czerwiec maj maj
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 2,6 0,3 2,4 0,2
Inflacja towarów 2,2 0,0 2 0,6
Inflacja usług 3,9 1,0 3,3 -0,9
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,89 5,7 0,3 5 1,4
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,37 1,5 0,1 1,4 0,5
Odzież i obuwie 4,94 -1,6 -1,2 -1,9 -0,1
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,17 1,7 0,2 1,6 0,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,7 0,7 -0,3 1,1 0,2
Zdrowie 5,12 3,1 0,2 3,1 0,5
Transport 10,34 1,4 0,6 1,7 -1,6
Łączność 4,18 -1,5 1,1 -2,6 -0,4
Rekreacja i kultura 6,44 3,4 1,3 2,9 -0,5
Edukacja 1,07 3,1 0,1 3 0
Restauracja i hotele 6,2 4,1 0,4 4,1 0,7
Inne towary i usługi 5,58 1,4 0,3 1,2 -0,9

Zdaniem analityków PKO BP - finalne dane potwierdziły wstępny szacunek - inflacja CPI w czerwcu wzrosła do 2,6 proc. r/r (z 2,4 proc. r/r w maju) i była najwyższa od listopada 2012. Dynamika cen usług zwiększyła się do 3,9 proc. r/r (vs 3,3 proc. r/r w maju), a towarów do 2,2 proc. r/r (z 2,0 proc. r/r w maju).

Wzrost cen usług przełożył się na odbicie inflacji bazowej, która według naszych szacunków wzrosła do 1,9 proc. r/r, najwyżej od października 2012. Wzrosty cen usług objęły różnorodne kategorie. Podobnie jak w Niemczech i strefie euro wyraźnie drożały usługi transportowe i turystyka zorganizowana (w tym głównie wyjazdy zagraniczne).

W ślad za komunikatami firm telekomunikacyjnych zdrożały także ceny ich usług (1,2 proc. m/m) i można zakładać, że istnieje potencjał do dalszych wzrostów cen w tej kategorii w kolejnych miesiącach. Wyraźnie wzrosły ceny usług związanych z użytkowaniem mieszkania, w tym głównie koszty wywozu śmieci (20 proc. r/r).

Utrzymuje się stabilny wzrost cen kategorii mocno powiązanych z kosztami pracy (restauracje i hotele, usługi fryzjerskie itp., lekarskie). Wzrostów cen kategorii bazowych ma wg nas trwały charakter w przypadku wielu towarów i usług, odzwierciedlając nasilenie fundamentalnej presji inflacyjnej.

Wkład cen żywności do wzrostu inflacji był nieznacznie silniejszy niż inflacji bazowej. Nadal wyraźnie powyżej sezonowego wzorca kształtują się ceny warzyw (w efekcie ich roczna dynamika to ponad 27 proc.), drożeje także cukier. Spadek cen wieprzowiny może sugerować, że minął już szczytowy efekt wybuchu epidemii ASF w Chinach.

Przewidujemy, że w kolejnych miesiącach ceny żywności będą się stabilizowały, co przy dalszym spadku dynamiki cen paliw będzie neutralizowało dalszy wzrost inflacji bazowej. Nadal jednak prognozujemy, że na przełomie 2019/2020 inflacja CPI ponownie przyspieszy, a jej szczyt prawdopodobnie przekroczy pasmo odchyleń od celu NBP (3,5 proc.).

Ponieważ wzrost inflacji będzie odzwierciedlał nagromadzenie czynników regulacyjnych (energia, wywóz śmieci, prawo wodne, wzrost akcyzy od alkoholu i wyrobów tytoniowych), prawdopodobnie nie wywoła reakcji RPP, zwłaszcza w obliczu luzowania polityki pieniężnej głównych światowych banków centralnych.

PKO Bank Polski

Departament Analiz Ekonomicznych

...............

Inflacja przekroczyła cel inflacyjny NBP

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w czerwcu do 2,6 proc. wobec 2,4 proc. w maju, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS równym naszej prognozie i powyżej oczekiwań rynku (2,4 proc.). Tym samym inflacja przekroczyła cel inflacyjny NBP (2,5 proc. ± 1 pkt. proc.) i osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2012 r.

Drożejące warzywa podbiły dynamikę cen żywności

Do wzrostu inflacji ogółem przyczyniła się wyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, która zwiększyła się w czerwcu do 5,7 proc. wobec 5,0 proc. w maju. Tym samym ukształtowała się ona na najwyższym poziomie od listopada 2017 r.

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen żywności była wyższa dynamika cen warzyw (27,3 proc. r/r w czerwcu wobec 22,6 proc. w maju - efekt ubiegłorocznej i tegorocznej suszy). Spadek odnotowała natomiast dynamika cen mięsa (6,0 proc. m/m w czerwcu wobec 6,2 proc. w maju), w tym mięsa wieprzowego (10,6 proc. r/r w czerwcu wobec 12,1 proc. w maju). W naszej ocenie obniżenie tempa wzrostu cen w tej kategorii jest przejściowe i w znacznym stopniu wynika z nieznacznej korekty cen na unijnym rynku wieprzowiny po ich silnym wzroście odnotowanym w kwietniu.

W kolejnych miesiącach oczekujemy wzrostu rocznej dynamiki cen wieprzowiny ze względu na pogłębiający się spadek produkcji wieprzowiny w Chinach ze względu na ASF.

Coraz silniejsza presja kosztowa w polskiej gospodarce

W kierunku wzrostu inflacji ogółem oddziaływała również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła 1,9 proc. r/r w czerwcu wobec 1,7 proc. w maju. Jej wzrost wynikał z wyższej dynamiki cen w kategoriach: "łączność" (m.in. efekt wzrostu cen usług telekomunikacyjnych), "rekreacja i kultura" (m.in. efekt wzrostu cen turystyki zorganizowanej), "użytkowanie mieszkania (bez nośników energii)" (m.in. efekt rosnących opłat za wywóz śmieci), "odzież i obuwie", "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe", "inne wydatki na towary i usługi".

Inflacja bazowa utrzymuje się w ostatnich miesiącach w trendzie wzrostowym, co w połączeniu z szerokim zakresem produktowym jej wzrostu, wskazuje na stopniowo narastającą presję kosztową w polskiej gospodarce.

W warunkach utrzymującej się dobrej koniunktury konsumenckiej firmy mają większe możliwości przerzucenia wyższych kosztów na konsumentów. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu inflacji bazowej w związku z zapowiedzianymi zmianami cenników przez liczne, wiodące firmy usługowe.

W kierunku spadku inflacji ogółem oddziaływały natomiast niższe dynamiki cen paliw (3,0 proc. r/r w czerwcu wobec 4,1 proc. w maju) oraz nośników energii (-0,9 proc. r/r w czerwcu wobec -0,8 proc. w maju).

Tempo wzrostu cen zwiększy się w kolejnych miesiącach

Zgodnie z naszą zrewidowaną prognozą, w kolejnych kwartałach obserwowany będzie dalszy stopniowy wzrost inflacji wspierany przez wyższą dynamikę cen żywności oraz zwiększenie inflacji bazowej (por. MAKROmapa z 10.06.2019). Uważamy, że w I kw. 2020 r. inflacja osiągnie swoje maksimum lokalne na poziomie 3,0 proc. r/r.

W konsekwencji oczekujemy, że w całym 2019 r. dynamika cen wzrośnie do 2,2 proc. r/r wobec 1,6 proc. w 2018 r., a w 2020 r. obniży się nieznacznie do 2,0 proc. Jest to spójne z naszym scenariuszem zakładającym stabilizację stóp procentowych w Polsce przynajmniej do końca 2020 r.

Jakub Olipra

Ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

........................

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, w lipcu obniżył się o 0,8 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie autorów raportu, wzrost cen może być krótkotrwały.

"Dotychczasowe dane oraz poszczególne składowe wskaźnika wskazują, że obecny wzrost inflacji, spowodowany głównie drożejącą żywnością może mieć charakter krótkookresowy. Ceny surowców na światowych rynkach ustabilizowały się, a niektóre, jak w przypadku ropy naftowej, która jest jednym z najważniejszych surowców kształtujących poziom inflacji, uległy w ostatnim czasie obniżeniu" - napisano w komentarzu do danych.

"Wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zarówno tych związanych z koniecznością systematycznego podnoszenia wynagrodzeń jak i ze zwiększonymi obciążeniami firm na rzecz systemu ubezpieczenia społecznego (PPK) zostały prawdopodobnie już wkalkulowane w koszty prowadzenia działalności gospodarczej" - dodano.

BIEC ocenia, że w obecnej sytuacji zagrożenie spowolnieniem gospodarczym jest silniejszym bodźcem działającym w kierunku stabilizacji cen, niż czynniki kosztowe działające w kierunku jej ewentualnego wzrostu.

Ministerstwo przedsiębiorczości: przed nami niższe wzrosty cen żywności

Dane są zgodne z opublikowanym 28 czerwca szybkim szacunkiem wskaźnika.

Trzeba pamiętać, że inflacja w Polsce jest nadal pod wpływem zjawisk globalnych, w tym cen żywności i paliw, które dynamicznie rosną także na świecie. Na ten wynik wpłynął przede wszystkim wzrost cen paliw (3,0 proc. r/r), sezonowy spadek cen odzieży i obuwia (-1,6 proc. r/r), oraz wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (5,7 proc. r/r).

Wysoki wzrost odnotowały ceny mięsa wieprzowego (10,6 proc. r/r), co wpisuje się w trend światowy spowodowany ASF w Chinach, jednak tempo wzrostu spowalnia. Natomiast wzrost cen warzyw, który wyniósł 27,3 proc. r/r, spowodowany był tegoroczną suszą.

Zachowanie stabilności cen w gospodarce przyczynia się do utrzymania wzrostu gospodarczego. Co ważne, ogólny wzrost cen pozostaje wolniejszy od wzrostu wynagrodzeń, a jednocześnie utrzymuje się w granicach celu inflacyjnego polityki monetarnej (2,5 proc.).

W lipcu 2019 r. oczekujemy dalszego sezonowego spadku cen odzieży i obuwia, a także spadku cen w transporcie (w wyniku spadku cen paliw). Tempo wzrostu cen żywności powinno być nieco wolniejsze od czerwcowego. Miesięczny wskaźnik cen powinien wynieść -0,1 proc., natomiast roczny 2,6 proc.

........................................

Jakie prognozy na 2019 r?

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2019 r. wyniesie 2,0 proc., zaś inflacja bazowa ukształtuje się na poziomie 1,7 proc. - wynika z lipcowej projekcji NBP. W porównaniu do marcowego raportu, podniesiono zarówno szacunki inflacji na lata 2019-2021, jak i prognozy dynamiki PKB w latach 2019-2020.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada wzrost PKB w 2019 r. na poziomie 4,5 proc., w 2020 r. na poziomie 4,0 proc., a w 2021 r. na poziomie 3,5 proc. Ścieżka dla inflacji kształtuje się odpowiednio na poziomie: 2,0 proc., 2,9 proc. oraz 2,6 proc. Inflacja bazowa ma zaś wynieść 1,7 proc. w 2019 r., 2,4 proc. w 2020 r. oraz 2,3 proc. w 2021 r.

W całym horyzoncie projekcji lipcowej inflacja cen konsumenta ukształtuje się powyżej ścieżki z marcowej rundy prognostycznej. Autorzy raportu zaznaczyli, że na korektę w 2019 r. złożą się głównie czynniki podażowe, wpływające na wyższe ceny żywności, a w latach 2020-2021 silniejszy popyt oddziałujący na dynamikę wszystkich komponentów CPI.

"Rewizja w górę inflacji cen żywności w 2019 r. jest w największym stopniu konsekwencją wyższych cen mięsa. Od kwietnia br. nastąpił dynamiczny wzrost cen wieprzowiny na rynkach światowych związany z wystąpieniem epidemii ASF w Chinach, wymuszającej największą od kilkudziesięciu lat redukcję pogłowia trzody chlewnej w tym kraju, będącym głównym producentem wieprzowiny na świecie" - napisano.

"W sytuacji ograniczonej podaży za granicą i korzystnych dla producentów cen, eksport polskiej wieprzowiny w br. zwiększy się, przyczyniając się do wzrostu jej cen również w kraju. Droższa wieprzowina przekłada się na wyższe ceny wędlin, jak również może skłonić część konsumentów do zmiany preferencji w kierunku spożycia innych rodzajów mięsa, wpływając na podniesienie również i ich cen. Na korektę inflacji cen żywności w br. wpłynęło także silniejsze ograniczenie podaży warzyw wynikające z niedoszacowania efektów zeszłorocznej suszy oraz strat w przechowalnictwie" - dodano.

NBP prognozuje, że - biorąc pod uwagę skalę epidemii ASF w Chinach - w 2020 r. uwarunkowania podażowe na rynku mięsa prawdopodobnie nie powrócą do wieloletniej średniej (oraz założeń projekcji marcowej), przyczyniając się do rewizji w górę inflacji cen żywności również w tym okresie.

"W latach 2020-2021 głównym czynnikiem odpowiadającym w projekcji lipcowej za szybszy wzrost inflacji CPI będzie jednak - oddziałująca na ceny z opóźnieniem - silniejsza niż oczekiwano w rundzie marcowej presja popytowa powiązana z rewizją prognozy wzrostu gospodarczego. Wpływ silniejszej presji popytowej będzie łagodzony przez oddziaływanie na krajowe ceny niższej inflacji za granicą oraz silniejszej aprecjacji złotego odzwierciedlonej w niższej ścieżce cen importu" - napisano.

W najnowszej projekcji NBP podniesiono też ścieżkę dynamiki PKB w latach 2019-2020.

"Na korektę w górę w 2019 r. krajowego tempa wzrostu gospodarczego wpłynął wyższy od oczekiwań odczyt tej kategorii za I kw. br. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, dynamika nakładów brutto na środki trwałe przyśpieszyła w I kw. br. do 12,6 proc. rdr wobec założonego w projekcji marcowej wzrostu o 5,9 proc. Wyraźne ożywienie inwestycji nastąpiło zwłaszcza w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw niefinansowych, które w I kw. br. były wyższe aż o 21,7 proc. niż przed rokiem" - napisano.

"Kolejne odczyty produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej świadczą o utrzymaniu się wysokiej dynamiki nakładów brutto na środki trwałe w II kw. br. i stanowią przesłankę dla korekty tej kategorii w górę również w kolejnych kwartałach" - dodano.

W 2020 r., zgodnie z wynikami projekcji lipcowej, nastąpi spowolnienie dynamiki PKB, ale nadal będzie się ona kształtować powyżej ścieżki z rundy marcowej.

"Podobnie jak w 2019 r., zrewidowano w górę tempo wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, choć skala różnic pomiędzy projekcjami będzie się już w przyszłym roku obniżać. Wyższa niż w poprzedniej projekcji jest również dynamika spożycia publicznego, co wiąże się w największym stopniu z założonym obecnie wzrostem wydatków na wynagrodzenia w sferze budżetowej o 6 proc. w 2020 r. wynikającym z decyzji rządu z 11 czerwca br." - napisano.

"Zmiany te w części będzie kompensować korekta w dół wkładu eksportu netto do dynamiki PKB, na co złoży się szybsze tempo wzrostu popytu krajowego, nieco słabsza koniunktura w krajach głównych partnerów handlowych Polski oraz mocniejszy efektywny kurs złotego" - dodano.

NBP podał, że w raporcie zostały uwzględnione dane dostępne do 19 czerwca 2019 r. oraz dane o produkcji sprzedanej przemysłu w maju br. opublikowane 21 czerwca br. i dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w maju br. opublikowane 24 czerwca br.

Poniżej centralne ścieżki prognoz z lipcowej projekcji i porównanie do marcowej:

projekcja lipcowa I projekcja marcowa
2019 2020 2021 I 2019 2020 2021
Wskaźnik cen konsumenta CPI ( proc., r/r) 2 2,9 2,6 I 1,7 2,7 2,5
Wskaźnik cen inflacji bazowej bez żywności i energii ( proc., r/r) 1,7 2,4 2,3 I 1,6 2,2 2,1
Ceny żywności ( proc., r/r) 3,8 3,3 2,7 I 2,2 2,7 2,8
Ceny energii ( proc., r/r) 0,5 4,1 3,3 I 1,2 4,3 3,3
PKB ( proc., r/r) 4,5 4 3,5 I 4 3,7 3,5
Popyt krajowy ( proc., r/r) 4,9 4,4 3,7 I 4,4 3,9 3,4
Spożycie gospodarstw domowych ( proc., r/r) 4,4 4,4 3,8 I 4,4 4,3 3,6
Spożycie publiczne ( proc., r/r) 5,4 4,4 3,4 I 5,1 3,3 3,1
Nakłady inwestycyjne ( proc., r/r) 8,6 4,8 2,6 I 5,4 3,7 2,6
Wkład eksportu netto (pkt proc., r/r) 0,2 -0,3 -0,1 I -0,3 -0,1 0,1
Eksport ( proc., r/r) 5,4 4,9 5 I 3,8 4,5 4,8
Import ( proc., r/r) 6,1 5,6 5,4 I 4,5 4,8 4,8
Wynagrodzenia ( proc., r/r) 7,2 7 6,4 I 6,8 6,5 6,3
Pracujący ( proc., r/r) 0,1 0,1 0,1 I 0,7 0,6 0,3
Stopa bezrobocia ( proc.) 3,7 3,6 3,6 I 3,4 3,2 3
NAWRU ( proc.) 4,1 4 4 I 3,9 3,7 3,6
Stopa aktywności zawodowej ( proc.) 56,4 56,5 56,5 I 56,7 56,9 56,9
Wydajność pracy ( proc., r/r) 4,7 3,9 3,5 I 3,4 3,1 3,2
Jednostkowe koszty pracy ( proc., r/r) 2,5 3,1 2,9 I 3,3 3,3 3,1
Produkt potencjalny ( proc., r/r) 3,7 3,7 3,7 I 3,4 3,6 3,6
Luka popytowa ( proc. PKB potencjalnego) 1,4 1,7 1,5 I 1,4 1,5 1,4
Indeks cen surowców rolnych (EUR; 2011=1,0) 0,92 0,94 0,96 I 0,89 0,86 0,86
Indeks cen surowców energetycznych (USD; 2011=1,0) 0,58 0,59 0,6 I 0,65 0,65 0,64
Inflacja za granicą ( proc., r/r) 1,8 1,8 1,8 I 1,9 1,9 1,9
PKB za granicą ( proc., r/r) 1,2 1,4 1,4 I 1,3 1,5 1,4
Saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego ( proc. PKB) 1,4 1,4 1,2 I 1 1 0,7
WIBOR 3M (%) 1,72 1,72 1,72 I 1,72 1,72 1,72

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »