GUS: Klimat koniunktury w przemyśle w marcu poprawił się wobec lutego

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu jest oceniany korzystnie, lepiej niż przed miesiącem, ale gorzej niż w marcu ub. r. - wynika z opublikowanych w środę badań Głównego Urzędu Statystycznego.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu jest oceniany korzystnie, lepiej niż przed miesiącem, ale gorzej niż w marcu ub. r. - wynika z opublikowanych w środę badań Głównego Urzędu Statystycznego.

Na poprawę koniunktury mają wpływ bardziej optymistyczne niż przed miesiącem przewidywania portfela zamówień i produkcji, a także poprawa ocen bieżących w tym zakresie.

"W marcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wynosi plus 4 (przed miesiącem plus 2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badań.

Eksperci GUS wskazują także, że przedsiębiorcy sygnalizują niewielkie zwiększenie krajowego bieżącego portfela zamówień, przy mniejszym niż w lutym ograniczeniu portfela zagranicznego.

Reklama

"Bieżąca produkcja jest rozszerzana w niewielkim stopniu, ale odpowiednie prognozy wskazują jednak na możliwość dalszej poprawy" - wynika z badań.

"Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza zapotrzebowanie" - dodają eksperci.

Badania GUS wskazują także, że poziom należności raportowany przez respondentów zwiększa się, ale utrzymują się trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych.

"Przewidywania w tym zakresie wskazują na możliwość niewielkiej poprawy" - napisano.

GUS podaje także, że skala planowanych redukcji zatrudnienia może być nieco większa niż przewidywano w lutym oraz, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć.

- - - - -

GUS: Lekka poprawa koniunktury w handlu

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w marcu oceniany mniej pesymistycznie niż w lutym, ale gorzej niż w marcu przed rokiem. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w marcu na poziomie minus 1 (w lutym minus 3) - podał GUS.

"Mimo iż przedsiębiorcy oceniają bieżącą sprzedaż negatywnie, podobnie jak w lutym, to prognozy w tym zakresie są już optymistyczne. Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, natomiast przewidywania wskazują na możliwość ich zmniejszenia" - napisano w komentarzu.

Z badań wynika, że poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18 proc. i 21 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mimo iż przedsiębiorcy odnotowują spadek bieżącej sprzedaży, podobnie jak w lutym, to prognozy w tym zakresie są już optymistyczne. Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, natomiast prognozy wskazują na możliwość zmniejszenia trudności w tym zakresie. Poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny. Mimo to ilość towarów zamawianych u dostawców może być nieznacznie zwiększana. Planowane redukcje zatrudnienia są nieco wyższe od przewidywanych w lutym. Przedsiębiorcy sygnalizują dalszy wzrost bieżących i przyszłych cen towarów" - napisano w raporcie.

Zdaniem autorów raportu, najbardziej negatywnie koniunkturę oceniają jednostki mikro i małe. Jedynie przedsiębiorstwa duże oceniają koniunkturę pozytywnie.

"Spośród badanych w marcu jednostek 5,1 proc. nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (4,6 proc. przed rokiem). Największe trudności napotykane przez respondentów zgłaszających występowanie barier związane są z: konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje 58 proc. przedsiębiorstw - tak w marcu br. jak i w ub. r.), kosztami zatrudnienia (54 proc. w marcu br., 52 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), niedostatecznym popytem (48 proc. w marcu br., 49 proc. przed rokiem), a także wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (44 proc. w marcu br. i przed rokiem)" - napisano.

- - - - -

GUS: Koniunktura w budownictwie wciąż negatywna

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w marcu oceniany jest negatywnie, ale lepiej niż w poprzednim miesiącu, a podobnie jak w marcu ub. r. - podał GUS w środę w komunikacie.

Wpływ na poprawę ocen koniunktury mają korzystne, lepsze niż przed miesiącem prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej, a także mniej niekorzystne niż w lutym bieżące oceny portfela zamówień i produkcji. budowlano-montażowej - podał GUS. Utrzymują się negatywne oceny bieżącej sytuacji finansowej.

"W marcu bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 5 (w lutym minus 9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 24 proc. (w lutym odpowiednio 16 proc. i 25 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - komentują badanie eksperci GUS.

Badania wskazują, że bieżący portfel zamówień oraz produkcja budowlano-montażowa są oceniane mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu.

"Odpowiednie przewidywania są korzystne i lepsze od formułowanych w lutym. Spośród badanych przedsiębiorstw 21 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 22 proc.). Dyrektorzy przedsiębiorstw, które będą prowadziły prace budowlano-montażowe za granicą, spodziewają się wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na tych rynkach, choć w nieco mniejszej skali niż przed rokiem" - napisano.

W bieżącym miesiącu utrzymują się niekorzystne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych, ale już prognozy poprawiają się i są optymistyczne.

"Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe" - wynika z badań.

GUS wskazuje także, że w planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, ale także należy spodziewać się nieznacznego podniesienia cen na roboty budowlano-montażowe.

- - - - -

GUS: W marcu polepszyła się koniunktura w usługach

W marcu spośród jednostek usługowych najbardziej korzystne oceny koniunktury formułowane są w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz w sekcji informacja i komunikacja. Najbardziej pesymistyczne, gorsze od odnotowywanych przed rokiem, choć mniej negatywne niż w lutym, oceny koniunktury zgłaszają jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 30 (przed miesiącem plus 36).

"Poprawę koniunktury odnotowuje 37 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 7 proc. (w lutym odpowiednio 40 proc. i 4 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja w tym zakresie nie ulega zmianie. Sygnalizowane są nadal korzystne oceny bieżącego i przewidywanego popytu oraz sprzedaży usług. Również oceny aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej są pozytywne" - napisano w komentarzu.

Dyrektorzy jednostek sygnalizują wolniejszy niż przed miesiącem wzrost zarówno bieżących jak i przyszłych cen.

Z badań wynika, że liczba zatrudnionych pracowników może nadal rosnąć, szybciej niż przewidywano w lutym. W marcu spośród badanych przedsiębiorstw 1,6 proc. (przed rokiem 2,7 proc.) deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności.

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (...) oraz - choć w mniejszym stopniu - z konkurencją firm zagranicznych (...). W skali roku w największym stopniu zmalało znaczenie bariery związanej z kosztami zatrudnienia (z 37 proc. do 28 proc.)" - napisano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 17 (w lutym plus 16).

"Poprawę koniunktury odnotowuje 22 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. (w lutym odpowiednio 22 proc. i 6 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

Zdaniem autorów raportu, mimo że oceny bieżącego popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej są mniej optymistyczne niż przed miesiącem, prognozy popytu i sprzedaży utrzymują się na korzystnym poziomie przewidywań z lutego, a przyszła sytuacja finansowa może się poprawiać szybciej niż się tego spodziewano przed miesiącem.

"Odnotowany jest nieco większy niż w lutym spadek bieżących cen, na najbliższe miesiące można się spodziewać ich wzrostu, wolniejszego niż planowano przed miesiącem. Przedsiębiorcy zamierzają zwiększyć zatrudnienie, ale w mniejszym stopniu niż planowali w lutym" - napisano.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 3 (w lutym minus 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 19 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 22 proc. (w lutym odpowiednio 15 proc. i 22 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z bardziej optymistycznych niż przed miesiącem prognoz popytu i sprzedaży usług oraz mniej pesymistycznych odpowiednich bieżących ocen. Aktualna sytuacja finansowa również jest oceniana mniej niekorzystnie niż w lutym, a jej prognozy wskazują na możliwość niewielkiej poprawy w najbliższych miesiącach. Dyrektorzy jednostek sygnalizują dalszy wzrost bieżących cen i prognozują, że w następnych miesiącach będą one szybciej rosły niż się tego spodziewali w lutym" - napisano.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie 0 (w lutym minus 4). Zarówno poprawę jak i pogorszenie koniunktury odnotowuje 18 proc. badanych firm (w lutym poprawę sygnalizowało 15 proc., a pogorszenie 19 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny bieżącego popytu i sprzedaży są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem, a bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana nadal negatywnie. W najbliższych miesiącach można się spodziewać poprawy zarówno popytu jak i sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Sygnalizowany jest wzrost zarówno bieżących jak i przewidywanych cen usług. W tej grupie jednostek usługowych można się spodziewać stabilizacji zatrudnienia" - napisano.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: koniunktura | UB | GUS | dane

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »