Reklama

GUS podał ważne dane o produkcji przemysłowej

Produkcja przemysłowa w listopadzie br. była o 2,9 proc. wyższa niż przed rokiem i o 6,2 proc. niższa w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3 proc. niższym w porównaniu z październikiem br. poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w listopadzie o 4,4 proc., a mdm spadła o 0,3 proc. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w listopadzie wzrostu produkcji rdr o 1,7 proc. rdr oraz mdm spadku o 5,5 proc. mdm.

Reklama

W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 11,6 proc., wyrobów z metali - o 7,7 proc., urządzeń elektrycznych - o 7,7 proc., mebli - o 6,7 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 5,6 proc. oraz metali - o 5,0 proc..

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 6,9 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 6,7 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 4,7 proc. oraz maszyn i urządzeń - o 1,8 proc.. W okresie styczeń-listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Budownictwo

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. niższa o 2,9 proc. niż przed rokiem i o 8,9 proc. w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 4,2 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku, a w porównaniu z październikiem br. wzrosła o 3,9 proc..

W stosunku do listopada ub. roku spadek produkcji odnotowano w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 14,4 proc.. Wzrost wystąpił natomiast w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 7,4 proc. i w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 4,8 proc.. W porównaniu z październikiem br. spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 16,0 proc., w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 5,9 proc., a w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 0,5 proc..W okresie styczeń-listopad br. produkcja budowlano-montażowa była o 13,9 proc. niższa niż w analogicznym okresie ub. roku.

OPINIE

Bartosz Sawicki, analityk DM TMS Brokers

Listopadowa dynamika produkcji przemysłowej w Polsce zaskoczyła bardzo pozytywnie, podobnie jak wcześniej indeks PMI. Produkcja wzrosła o 2,9 proc. r/r. Rynek oczekiwał +1,7 proc. r/r, my jeszcze mniej. O ile dynamika produkcji była wyższa od prognoz, o tyle ceny producentów wykazały silniejszy spadek niż zakładał rynek (-1,5 proc. r/r). Nie oznacza to jednak zahamowania pozytywnych tendencji.

Wysoka wartość dynamiki produkcji potwierdza, że w polskiej gospodarce jest coraz lepiej. Tym bardziej, że w listopadzie były dwa długie weekendy. Od czerwca dane dotyczące produkcji wpisują się w nasz scenariusz zakładający stopniową poprawę koniunktury. Spodziewamy się przedłużenia pozytywnych zjawisk w pierwszej połowie następnego roku z uwagi na postępującą poprawę badań koniunktury przemysłowej (od lipca rośnie portfel zamówień krajowych i zagranicznych). W drugiej połowie roku, mimo niekorzystnej bazy statystycznej, produkcja będzie wspierana przez napływ pierwszych środków z nowej perspektywy unijnej.

Środowe dane nie powinny mieć większego wpływu na rynki. Po zapowiedzi utrzymania stóp na niezmienionym poziomie do końca pierwszej połowy przyszłego roku oraz z inflacją konsumencką niższą od celu o prawie 2 pkt proc. należy oczekiwać, że perspektywy dla polityki pieniężnej jeszcze przez kilka miesięcy także pozostaną bez zmian.

- Ekonomista banku Pekao Wojciech Matysiak o środowych danych GUS.

"Przyczyną spadku dynamiki produkcji przemysłowej w listopadzie względem października jest mniej korzystny układ dni roboczych. W listopadzie br. mieliśmy bowiem o dwa dni robocze mniej, niż w listopadzie ub.r. Biorąc pod uwagę różnicę w liczbie dni roboczych, dane o produkcji należy uznać za bardzo dobre.

W grudniu układ dni roboczych może sprzyjać wyższej produkcji, w związku z czym należy spodziewać się znacznie lepszych danych. Coraz wyższy poziom notuje wskaźnik koniunktury w przemyśle PMI. Grudniowy odczyt PMI wskazał na silne przyspieszenie zamówień krajowych, a także wciąż bardzo wysokie (choć nieco niższe niż przed miesiącem) tempo wzrostu zamówień eksportowych.

Obecnie gospodarka znajduje się we wczesnej fazie ożywienia; nie towarzyszy jej nasilenie presji inflacyjnej. Przedsiębiorstwa utrzymują niskie ceny z uwagi na wciąż dużą konkurencję w sektorze, a także brak podwyżek cen środków produkcji.Środowe dane GUS są neutralne w kontekście polityki monetarnej. Niski poziom inflacji producentów i konsumentów utwierdzają Radę Polityki Pieniężnej w słuszności obecnej polityki, a więc utrzymywania stóp procentowych bez zmian do końca pierwszej połowy 2014 roku".

Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek o środowych danych GUS.

"Produkcja przemysłowa w listopadzie rosła w tempie wolniejszym od zanotowanego w październiku i wrześniu. Duży wpływ na to miała mniejsza aż o cztery wobec poprzedniego miesiąca (i dwa w stosunku do listopada 2012 r.) liczba dni roboczych. Z drugiej strony dynamika produkcji okazała się wyższa od średnich oczekiwań rynkowych, co skądinąd jest wiadomością pozytywną.

Co więcej, grudniowy odczyt produkcji może być dwucyfrowy (ze względu na bardzo niską bazę odniesienia z roku ubiegłego), co w efekcie powinno się przełożyć na dynamikę produkcji w całym czwartym kwartale jeszcze wyższą niż w trzecim kwartale. Listopad był także miesiącem poprawy wyników w budownictwie. Mniejszą liczbę dni roboczych zneutralizowały sprzyjające warunki pogodowe, dzięki czemu spadek produkcji budowlano-montażowej był już naprawdę niewielki. Ponieważ brak zimy w grudniu także pozwala na realizację projektów budowlanych, nie jest wykluczone, że kolejne dane pokażą już wzrost produkcji budowlano-montażowej.

Listopadowe dane z sektora przemysłowego i z budownictwa, po niezłym październiku, pozwalają sądzić, że w ostatnim kwartale br. mamy do czynienia z dalszym przyspieszaniem tempa wzrostu gospodarczego.

Dane te nie będą miały jednak wpływu na najbliższą decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą poziomu stóp procentowych. Stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie co najmniej do września przyszłego roku".

_ _ _ _ _

Ceny

W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 11,6 proc., wyrobów z metali - o 7,7 proc., urządzeń elektrycznych - o 7,7 proc., mebli - o 6,7 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 5,6 proc. oraz metali - o 5,0 proc.. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 6,9 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 6,7 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 4,7 proc. oraz maszyn i urządzeń - o 1,8 proc..

W okresie styczeń-listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2013 r. były o 0,3 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. Obniżono ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 0,4 proc.), w tym w górnictwie rud metali o 1,1 proc. oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,2 proc..

Spadek cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,3 proc.), w tym najbardziej obniżono ceny w produkcji metali oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 1,4 proc.). Spadły również ceny w produkcji m.in. koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,0 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,5 proc.), artykułów spożywczych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,3 proc.), urządzeń elektrycznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, mebli, pozostałego sprzętu transportowego, wyrobów tekstylnych (po 0,2 proc.), maszyn i urządzeń, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,1 proc.).

Ceny produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły natomiast ceny m.in. w produkcji papieru i wyrobów z papieru, napojów, wyrobów farmaceutycznych (po 0,2 proc.), wyrobów z metali, skór i wyrobów skórzanych (o 0,3 proc.) oraz odzieży (o 0,5 proc.). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny podniesiono o 0,1 proc..

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 0,9 proc.. Najbardziej obniżono ceny w górnictwie i wydobywaniu o 9,0 proc., w tym w górnictwie rud metali o 16,2 proc. oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 6,0 proc..

Spadek cen zanotowano również w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,6 proc.). W przetwórstwie przemysłowym ceny spadły o 0,3 proc., w tym m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej ( o 2,2 proc.), metali, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 1,8 proc.), pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 1,6 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,5 proc.), urządzeń elektrycznych (o 1,3 proc.), wyrobów z metali, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz mebli (po 0,9 proc.).

Wzrosły natomiast ceny m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,2 proc.), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,8 proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,9 proc.), papieru i wyrobów z papieru, napojów (po 1,4 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,6 proc.), maszyn i urządzeń (o 1,7 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 5,7 proc.), skór i wyrobów skórzanych (o 7,3 proc.). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny podniesiono o 1,6 proc..

W listopadzie 2013 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,5 proc. niższe niż przed rokiem. Obniżono ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 9,9 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,6 proc.) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 1,0 proc.). Podniesiono natomiast ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,8 proc.).

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2013 r. były o 0,2 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen budowy budynków (o 0,3%) oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,2%). Ceny robót budowlanych specjalistycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

Dowiedz się więcej na temat: była | UB | produkcje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »