Reklama

GUS: Sytuacja gospodarcza jest niepewna

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) jest w lipcu negatywny, nieco gorszy od odnotowanego przed miesiącem i przed rokiem - wynika z piątkowego komunikatu GUS.

"Składniki diagnostyczne wskaźnika kształtują się na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego w czerwcu, nadal wyższym niż składniki prognostyczne, których poziom zmniejszył się w porównaniu z poprzednim miesiącem. W lipcu na niższą wartość wskaźnika syntetycznego wpłynęło pogorszenie w stosunku do czerwca jego części składowych dotyczących przetwórstwa przemysłowego i budownictwa" - napisano.

Metodologia obliczania przez GUS wskaźnika syntetycznego koniunktury gospodarczej dla Polski (Synthetic Indicator - SI) oparta jest na metodologii wskaźnika ESI (Economic Sentiment Indicator - ESI) opracowanego i obliczanego przez Komisję Europejską dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, Strefy Euro i Unii Europejskiej ogółem. Do budowy syntetycznego wskaźnika koniunktury gospodarczej dla Polski wykorzystywane są wskaźniki proste odnoszące się do wybranych pytań, wyrównane sezonowo, pochodzące z badań koniunktury przemysłu, budownictwa, handlu i usług. Do konstrukcji SI zastosowano następujące wagi: 50 proc. dla przetwórstwa przemysłowego, 6 proc. dla budownictwa, 6 proc. dla handlu, 38 proc. dla usług. Są to zaadoptowane wagi metodologii Komisji Europejskiej wynoszące odpowiednio: 40 proc. dla przemysłu, 30 proc. dla usług, 5 proc. dla budownictwa, 5 proc. dla handlu, 20 proc. dla konsumentów.

Reklama

- - - - -

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w lipcu na poziomie minus 1 w porównaniu z plus 1 w czerwcu - podał w piątek w komunikacie GUS.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (w czerwcu odpowiednio 18 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorcy oceniają bieżącą i przyszłą sprzedaż "nieco bardziej" negatywnie niż miesiąc temu.

"(Przedsiębiorcy - PAP) zgłaszają trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, zbliżone do sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu. Prognozy w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych w czerwcu. Poziom zapasów towarów uznawany jest za nadmierny, w konsekwencji dostawcy sygnalizują możliwość dalszego zmniejszenia ilości zamawianych towarów. Przedsiębiorcy w najbliższych miesiącach przewidują nieznaczne redukcje zatrudnienia, nieco większe niż zapowiadali przed miesiącem" - napisano.

"Jednostki sygnalizują wzrost cen bieżących na poziomie z czerwca. Prognozy wskazują na możliwość nieznacznie wolniejszego wzrostu cen w najbliższych trzech miesiącach" - dodano.

- - - - -

Ogólna koniunktura w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniana jest pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem, choć gorzej niż przed rokiem - podał w piątek GUS.

Nieco mniej korzystne niż w czerwcu są bieżące oceny portfela zamówień i produkcji przy bardziej optymistycznych prognozach w tym zakresie.

Z badania GUS wynika, że w czerwcu i lipcu poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 16 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorcy zgłaszają nieznaczne zwiększenie krajowego i zagranicznego portfela zamówień, choć krajowy portfel zamówień rośnie wolniej niż w czerwcu, podczas gdy wzrost zagranicznego portfela zamówień ocenia się podobnie jak w ubiegłym miesiącu. W lipcu bieżące oceny produkcji są mniej korzystne niż przed miesiącem. Prognozy produkcji i portfela zamówień są bardziej optymistyczne od przewidywań formułowanych w czerwcu. Poziom zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza stan uznawany za wystarczający" - napisano w komentarzu do badania.

"Poziom należności zgłaszany przez przedsiębiorców zwiększa się nieco wolniej niż przed miesiącem. Trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych nieznacznie się zmniejszają, podczas gdy przewidywania w tym zakresie są korzystne, zbliżone do prognoz formułowanych przed miesiącem. Dyrektorzy planują nieco większe redukcje zatrudnienia niż przewidywano w czerwcu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć w tempie zbliżonym do prognoz sprzed miesiąca" - dodano.

Z badania wynika również, że wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców w lipcu br. wynosi 74 proc., podobnie jak przed rokiem.

- - - - -

W lipcu w większości badanych grup przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest pozytywnie - wynika z badania GUS.

Z badania wynika, że najbardziej optymistyczne, nieco lepsze niż przed miesiącem i bardziej korzystne niż przed rokiem oceny koniunktury zgłaszają jednostki usługowe z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Z kolei najbardziej pesymistycznie, gorzej niż przed rokiem, choć mniej niekorzystnie niż w czerwcu, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa.

"W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 35 (przed miesiącem plus 33). Poprawę koniunktury odnotowuje 39 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 4 proc. (w czerwcu odpowiednio 38 proc. i 5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja w tym zakresie nie ulega zmianie" - napisano w raporcie.

"Dyrektorzy odnotowują wzrost bieżącego popytu i sprzedaży usług oraz poprawę sytuacji finansowej. Prognozy w tym zakresie są również korzystne, choć nieco ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Dyrektorzy jednostek sygnalizują szybszy niż w czerwcu wzrost bieżących i przyszłych cen. Przedsiębiorcy zamierzają zwiększyć zatrudnienie w nieco mniejszym stopniu niż planowali przed miesiącem" - dodano.

"W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 13. Poprawę koniunktury odnotowuje 20 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 7 proc. (w czerwcu odpowiednio 19 proc. i 6 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

"Zgłaszany jest niewielki wzrost bieżącego popytu, sprzedaży usług oraz poprawa sytuacji finansowej, również przewidywania w tym zakresie są korzystne. Dyrektorzy jednostek zgłaszają spadek zarówno bieżących jak i przyszłych cen. Przedsiębiorcy zamierzają zwiększyć zatrudnienie w nieco większym stopniu niż zapowiadali w czerwcu" - dodano.

"W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 4 (w czerwcu plus 9). Poprawę koniunktury odnotowuje 19 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 15 proc. (w czerwcu odpowiednio 22 proc. i 13 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w raporcie.

"Zarówno bieżący jak i przewidywany popyt oraz sprzedaż usług są oceniane mniej korzystnie niż przed miesiącem. Również oceny aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej są mniej optymistyczne niż w czerwcu. Przedsiębiorcy zgłaszają nieco wolniejszy niż przed miesiącem wzrost bieżących i przyszłych cen usług. W najbliższych trzech miesiącach planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia" - dodano.

"W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 5 (w czerwcu minus 3). Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 20 proc. (w czerwcu odpowiednio 16 proc. i 19 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

"Mimo że oceny bieżącego popytu i sprzedaży usług są nieco mniej korzystne niż w czerwcu, sytuacja finansowa jest oceniana mniej pesymistycznie. Po raz pierwszy od stycznia br. prognozy popytu i sprzedaży są negatywne, a przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne niż oczekiwano w czerwcu. Sygnalizowany jest niewielki wzrost zarówno bieżących, jak i przyszłych cen usług. Planowane są większe niż zapowiadano przed miesiącem redukcje zatrudnienia" - dodano.

- - - - -

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w lipcu oceniany jest pozytywnie, choć nieco gorzej niż w ubiegłym miesiącu i przed rokiem. Wpływ na to mają mniej optymistyczne od formułowanych w czerwcu prognozy portfela zamówień - podał GUS w piątkowym komunikacie.

Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej niekorzystnie niż w ubiegłym miesiącu. Utrzymują się optymistyczne oceny produkcji budowlano-montażowej.

"W lipcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 2 (w czerwcu plus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (w czerwcu odpowiednio 21 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu.

Aktualny portfel zamówień oceniany jest mniej optymistycznie niż przed miesiącem.

"Utrzymują się korzystne oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, choć ostrożniejsze od formułowanych w czerwcu. Bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana mniej pesymistycznie niż przed miesiącem, natomiast odpowiednie prognozy są optymistyczne, ale ostrożniejsze od sygnalizowanych w czerwcu" - napisano.

Z badań wynika, że nadal zgłaszane są trudności w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowane jest niewielkie ograniczenie zatrudnienia. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy nie przewidują zmian cen robót budowlano-montażowych.

"Spośród badanych przedsiębiorstw 21 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 23 proc.). Dyrektorzy przedsiębiorstw, które będą prowadziły prace budowlano-montażowe za granicą, spodziewają się niewielkiego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na tych rynkach, wolniejszego niż przewidywano przed rokiem" - napisano.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się, podobnie jak w lipcu 2010 r., na poziomie 4,5 proc.

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (57 proc. w lipcu br., 52 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (55 proc. w lipcu br., 59 proc. przed rokiem). W porównaniu z lipcem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (z 28 proc. do 37 proc.), natomiast spadło bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 42 proc. do 36 proc.).

W lipcu 13 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 77 proc. jako wystarczające, a 10 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 14 proc., 75 proc., 11 proc.).

Przedsiębiorcy zgłaszają w lipcu wykorzystanie mocy produkcyjnych średnio na poziomie 78 proc. (76 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.).

Komentarze

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i handlu detalicznym w lipcu tego roku jest gorszy niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Pozytywnie koniunkturę oceniają jednostki usługowe w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Takie dane w swoim raporcie przedstawił dziś Główny Urząd Statystyczny. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha mówi, że sytuacja gospodarcza jest dla przedsiębiorców niepewna, co skutkuje mniejszą liczbą zamówień i zmniejszoną produkcją. Jego zdaniem, jest to wynik sytuacji ekonomicznej w Europie, głównie w strefie euro. Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers Dom Maklerski podkreśla, że firmy już od kilku miesięcy coraz gorzej określają koniunkturę. Zaznacza on także, że w sektorze przetwórstwa przemysłowego najbardziej na niekorzyść zmienia się ocena koniunktury wydawana przez duże firmy.

Zdaniem Przemysława Kwietnia, odczuwają one negatywny wpływ gospodarek europejskich i słabą koniunkturę Niemiec. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 3, a w budownictwie plus 2. Klimat koniunkturalny w handlu detalicznym wynosi minus 1. Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej jest w lipcu negatywny, nieco gorszy od odnotowanego przed miesiącem i przed rokiem.

Inflacja, bezrobocie, PKB - zobacz dane z Polski i ze świata w Biznes INTERIA.PL

Dowiedz się więcej na temat: koniunktura | GUS | wskaźnik | NIK | sytuacja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »