Reklama

Inflacja bazowa rdr w X 1,2 proc. vs 1,2 proc. w IX

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w październiku 2010 r. wyniosła rdr 1,2 proc. wobec 1,2 proc. we wrześniu. Skala planowanych redukcji zatrudnienia może być nieco większa niż przewidywano przed miesiącem.

Analitycy oczekiwali inflacji bazowej w październiku 2010 roku na poziomie 1,2 proc. W ujęciu miesięcznym miara ta wyniosła w październiku 0,2 proc. Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w październiku 2010 roku 2,5 proc. vs 2,2 proc. we wrześniu. Październikowa inflacja bazowa rdr, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 1,7 proc. vs 1,6 proc. we wrześniu. Inflacja liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wyniosła rdr w październiku 2,3 proc. vs 2,1 proc. we wrześniu. Indeks cen towarów i usług (CPI) liczonych przez GUS w październiku wyniósł 2,8 proc. rdr.

Reklama

- - - - -

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po III kwartale '10 wzrósł o 12,5 proc. rdr i wyniósł 67,5 mld zł - podał w poniedziałek GUS.

"W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw uległy poprawie w porównaniu z uzyskanymi rok wcześniej, z wyjątkiem wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Korzystniejsze niż przed rokiem i w I półroczu br. były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe" - napisano w komentarzu.

"Przychody z całokształtu działalności rosły nieco szybciej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio o 4,0 proc. i 3,6 proc.), co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 94,8 proc. przed rokiem do 94,5 proc.). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 4,8 proc. i 4,6 proc.)" - dodano.

GUS podał, że wynik finansowy brutto wyniósł 81,1 mld zł wobec 73,0 mld zł przed rokiem, a obciążenia tego wyniku ukształtowały się na poziomie 13,6 mld zł wobec 12,9 mld zł przed rokiem.

"Zysk netto wykazało 72,6 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 72,5 proc. przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 84,2 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 81,3 proc. przed rokiem)" - napisano.

"Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 47,0 proc. wykazało sprzedaż na eksport wobec 48,9 proc. rok wcześniej. Poziom sprzedaży eksportowej był o 11,4 proc. wyższy niż przed rokiem, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów wzrósł z 18,4 proc. do 20,4 proc." - dodano.

Z danych GUS wynika, że spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 74,6 proc. przedsiębiorstw wobec 72,9 proc. przed rokiem.

- - - - -

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w listopadzie oceniany pozytywnie i podobnie jak w październiku bieżącego roku, lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - podał GUS w poniedziałek w komunikacie. Wskaźnik w listopadzie wyniósł plus 3, tyle samo co w październiku.

Z badania wynika, że ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest w listopadzie podobnie jak w październiku - plus 3. Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 18 proc. (przed miesiącem odpowiednio 20 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w listopadzie oceniany pozytywnie i podobnie jak w październiku bieżącego roku, lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku" - napisano w komunikacie.

"Przedsiębiorcy odnotowują niewielki wzrost bieżącej sprzedaży, przewidywania na najbliższe miesiące wskazują na możliwość jej dalszego zwiększania. Trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych są zbliżone do zgłaszanych w październiku, natomiast prognozy wskazują na możliwość niewielkiego pogorszenia sytuacji w tym zakresie. Poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny. Mimo to ilość zamawianych towarów u dostawców może się nieznacznie zwiększyć" - dodano.

W branży planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia.

"Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia na poziomie zapowiadanym w październiku. Przedsiębiorcy sygnalizują nieco mniejszy niż przed miesiącem wzrost bieżących cen towarów, natomiast prognozy wskazują na możliwość utrzymania wzrostu cen na poziomie przewidywań sprzed miesiąca" - dodano.

Z badania wynika, że oceny koniunktury w poszczególnych branżach handlowych są zróżnicowane.

"Pozytywnie koniunkturę oceniają przedstawiciele branż: artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 11 - spadek o 7 punktów w porównaniu z poziomem z października), żywnościowej (plus 10 - wzrost o 4 punkty w stosunku do poziomu z października) oraz pojazdy samochodowe (plus 2 - wzrost o 1 punkt w porównaniu do poziomu z października)" - napisano.

"Przedsiębiorcy z branży włókno, odzież, obuwie oceniają koniunkturę nieznacznie negatywnie (minus 1 - spadek o 1 punkt w stosunku do poziomu z października)" - dodano.

- - - - -

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w listopadzie oceniany pozytywnie, lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, choć nieznacznie mniej optymistycznie niż w październiku tego roku - podał w poniedziałek GUS w komunikacie.

"Na pogorszenie opinii przedsiębiorców w tym zakresie wpływają zarówno gorsze niż przed miesiącem oceny bieżące, jak i prognozy portfela zamówień i produkcji. Utrzymują się trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są nieznacznie pesymistyczne, gorsze niż w październiku" - napisano w komunikacie GUS.

Z badania wynika, że w listopadzie bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wynosi plus 3 (przed miesiącem plus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 15 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 15 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Odnotowywany jest wolniejszy niż przed miesiącem wzrost bieżącego portfela zamówień. Ostrożniejsze, choć nadal dodatnie oceny dotyczącą zarówno krajowego, jak i zagranicznego portfela zamówień. Bieżąca produkcja rośnie nieco wolniej niż w październiku. Prognozy portfela zamówień i produkcji są negatywne i gorsze od formułowanych w październiku" - napisano.

"Stan zapasów wyrobów gotowych wzrasta do poziomu określanego przez przedsiębiorców jako nadmierny. Poziom należności raportowany przez respondentów rośnie w tempie zbliżonym do zgłaszanego w ubiegłym miesiącu. Utrzymują się również trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są niekorzystne i gorsze od formułowanych w październiku" - dodano.

GUS podał także, że skala planowanych redukcji zatrudnienia może być nieco większa niż przewidywano przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, w tempie zbliżonym do prognozowanego w październiku.

- - - - -

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest w listopadzie 2010 r. oceniany bardziej pesymistycznie niż w październiku, choć mniej niekorzystnie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - podał GUS w poniedziałek w komunikacie. W listopadzie br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 8 (w październiku minus 5).

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22 proc. (w październiku odpowiednio 15 proc. i 20 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badań.

"Odnotowuje się gorsze niż w październiku oceny bieżącego i przewidywanego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej" - dodano.

Przedsiębiorcy odnotowują ograniczenie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej.

"Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne i gorsze od prognoz formułowanych w ubiegłym miesiącu. Spośród badanych przedsiębiorstw 21 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 16 proc.). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się jednak dalszego ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym, nieco bardziej znaczącego niż oczekiwano przed miesiącem" - podał GUS.

Z badań wynika także, że zarówno oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych, jak i jej prognozy są niekorzystne, gorsze od formułowanych w październiku.

"Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. W listopadzie przedsiębiorcy zapowiadają większe niż planowano przed miesiącem redukcje zatrudnienia. Należy spodziewać się także nieco większego spadku cen na roboty budowlano-montażowe" - skomentowali eksperci GUS.

Dyrektorzy jednostek średnich oceniali koniunkturę negatywnie i gorzej niż przed miesiącem.

"Również oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są niekorzystne i gorsze od formułowanych w październiku. Odnotowywany jest wzrost bieżącej produkcji budowlano-montażowej, choć mniej znaczący niż przed miesiącem" - wynika z badań.

"Utrzymują się pesymistyczne oceny sytuacji finansowej oraz trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. W najbliższych miesiącach dyrektorzy przedsiębiorstw planują większe niż zapowiadano w październiku redukcje zatrudnienia. Przedsiębiorcy należący do tej klasy wielkości przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych" - dodają eksperci urzędu statystycznego.

Dyrektorzy jednostek mikro i małych oceniają koniunkturę negatywnie i gorzej niż przed miesiącem.

"Również oceny dotyczące bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są niekorzystne i gorsze od formułowanych w październiku. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe" - napisano w komunikacie.

"W najbliższych miesiącach dyrektorzy przedsiębiorstw planują redukcje zatrudnienia (w większym stopniu w jednostkach małych niż w mikro). Przedsiębiorcy należący do tych klas wielkości przewidują dalszy spadek cen robót budowlano-montażowych" - dodano.

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,5 proc. (podobnie jak w listopadzie 2009 r.).

Badanie koniunktury wskazuje, że największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (56 proc. w listopadzie br., 62 proc. przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (53 proc. w listopadzie br., 52 proc. w analogicznym miesiącu ub.r.).

Barierą, której znaczenie w skali roku spadło w największym stopniu jest bariera związana z niedostatecznym popytem (z 47 proc. do 38 proc.).

W listopadzie 16 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 73 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe.

Przedsiębiorcy zgłaszają w listopadzie wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 77 proc. (w analogicznym miesiącu ubiegłego roku było to 78 proc.).

- - - - -

Koniunkturę w listopadzie najwyżej oceniają jednostki usługowe z sekcji działalności finansowej i ubezpieczeniowej, a także informacji i komunikacji - wynika z badania koniunktury GUS. Najgorsze noty zostały przyznane przez jednostki świadczące usługi w zakresie kultury, rozrywki i rekreacji, jak również edukacji oraz zakwaterowania i gastronomii.

"W listopadzie koniunktura jest oceniana najlepiej przez jednostki usługowe z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja. Najbardziej pesymistyczne, gorsze niż w październiku bieżącego roku oceny koniunktury zgłaszają jednostki z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, edukacja oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi" - napisano w komunikacie.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

W listopadzie bieżącego roku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 35 (w październiku plus 32). Poprawę koniunktury odnotowuje 38 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 3 proc. (w październiku odpowiednio 37 proc. i 5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z bardziej korzystnych niż przed miesiącem ocen bieżącego popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej, przy utrzymujących się optymistycznych prognozach w tym zakresie. Przedsiębiorcy zgłaszają wolniejszy niż w październiku wzrost bieżących i przyszłych cen usług. Wzrost zatrudnienia może być nieco większy niż planowano w ubiegłym miesiącu" - poinformowano w komunikacie.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W listopadzie bieżącego roku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 11 (w październiku plus 15). Poprawę koniunktury odnotowuje 18 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 7 proc. (w październiku odpowiednio 21 proc. i 6 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Na pogorszenie ocen koniunktury wpływają mniej korzystne niż w październiku prognozy popytu oraz sprzedaży usług. Odpowiednie oceny bieżące są zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem. Utrzymuje się korzystna sytuacja finansowa, zarówno bieżąca jak i przewidywana. Sygnalizowany jest spadek bieżących i przewidywanych cen usług. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia" - napisano.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W listopadzie bieżącego roku wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 3 (w październiku minus 2). Poprawę koniunktury odnotowuje 16 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 19 proc. (w październiku odpowiednio 16 proc. i 18 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw usługowych odnotowują niewielki wzrost bieżącego popytu i sprzedaży usług. Mimo to nieznacznie pogarsza się bieżąca sytuacja finansowa. Przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej wskazują na możliwość pogorszenia sytuacji w tym zakresie. Dyrektorzy jednostek zgłaszają nieznaczny spadek bieżących cen. Na najbliższe miesiące przewidywany jest ich niewielki wzrost. Planowana skala redukcji zatrudnienia może być nieco większa niż zapowiadano w październiku" - podano w komunikacie.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

W listopadzie bieżącego roku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 7 (w październiku minus 4). Poprawę koniunktury odnotowuje 14 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 21 proc. (w październiku odpowiednio 15 proc. i 19 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Na pogorszenie ocen koniunktury wpływają bardziej pesymistyczne niż w październiku diagnozy i prognozy popytu oraz sprzedaży usług, a także sytuacji finansowej badanych podmiotów. Sygnalizowany jest niewielki spadek zarówno bieżących jak i przewidywanych cen usług. Skala redukcji zatrudnienia w najbliższych miesiącach może utrzymywać się na poziomie zapowiadanym w październiku" - napisano w komunikacie.

- - - - -

Wzrost produkcji przemysłowej w listopadzie br. wyniesie ok. 11 proc. rdr w porównaniu z 8-proc. wzrostem w październiku - oceniają w przesłanym PAP komentarzu eksperci z Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki. Ich zdaniem w grudniu należy się spodziewać, że roczna dynamika wzrostu produkcji będzie wyższa niż w listopadzie.

"Zdaniem ekspertów MG, w listopadzie 2010 roku wzrost produkcji przemysłowej będzie zbliżony do 11 proc., a w kolejnym miesiącu powinien jeszcze przyspieszyć" - napisano w komentarzu.

Produkcja przemysłowa w październiku 2010 r. była wyższa o 8 proc. niż przed rokiem i o 1,6 proc. niższa niż we wrześniu 2010 r.

"Dane te są wyższe od oczekiwań ekspertów resortu gospodarki i wskazują, że sektory przemysłowy oraz budowlany pozostają głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale" - podkreślają analitycy resortu gospodarki.

Inflacja, bezrobocie, PKB - zobacz dane z Polski i ze świata w Biznes INTERIA.PL

Dowiedz się więcej na temat: skala | RDR | W.E. | R. | GUS | proca

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »