Reklama

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach

W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w styczniu br., a także w lutym ostatnich ośmiu lat. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają oceny koniunktury mniej pesymistyczne niż przed miesiącem i w lutym ostatnich ośmiu lat.

Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego oraz handlu detalicznego są korzystne; w przypadku jednostek z zakresu handlu detalicznego - lepsze niż w ciągu ostatnich ośmiu lat, natomiast handlu hurtowego - zbliżone do zgłaszanych przed rokiem i bardziej optymistyczne od formułowanych od listopada 2016 r.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę optymistycznie, w lutym - lepiej niż w styczniu oraz w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii są pozytywne, lepsze niż przed miesiącem i w analogicznym okresie ostatnich dziewięciu lat.

Reklama

Oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są korzystne, zbliżone do opinii formułowanych w styczniu 2017 r. i w lutym 2016 r. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są bardziej korzystne od sygnalizowanych w styczniu br. oraz w analogicznym okresie ostatnich czterech lat.

Przetwórstwo przemysłowe

W lutym ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 4,5 (minus 2,7 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,4% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 11,9% (przed miesiącem odpowiednio 14,3% i 11,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorcy sygnalizują, że bieżący portfel zamówień i produkcja są ograniczane w mniejszym stopniu niż w styczniu, w najbliższych miesiącach przewidywany jest ich wzrost. Oceny dotyczące bieżącej sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne niż w styczniu, natomiast odpowiednie prognozy wskazują na możliwość niewielkiej poprawy w najbliższych trzech miesiącach.

Podobnie jak w styczniu, sygnalizowane jest nieznaczne zmniejszenie poziomu należności, jednocześnie w niewielkim stopniu wzrastają opóźnienia płatności za sprzedane produkty. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania.

W przedsiębiorstwach planowany jest nieznaczny wzrost zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak oczekiwano przed miesiącem. W lutym podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) oceniają koniunkturę nieznacznie mniej negatywnie niż przed miesiącem. Opinie dotyczące koniunktury w przedsiębiorstwach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) są nieco bardziej korzystne od formułowanych w styczniu.

Budownictwo

W lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 6,8 (przed miesiącem minus 9,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,0% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 22,8% (przed miesiącem odpowiednio 14,5% i 24,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są nieco bardziej niekorzystne od zgłaszanych w styczniu, przy utrzymujących się negatywnych diagnozach portfela zamówień.

Odpowiednie prognozy są mniej pesymistyczne od przewidywań formułowanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano -montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być mniej znaczące od planowanych w ostatnich sześciu miesiącach. Ceny robót budowlano-montażowych mogą nie zmienić się. Spośród badanych podmiotów 27,7% (przed rokiem 24,7%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.

Luty jest siódmym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych (w bieżącym miesiącu jest to jednak spadek niewielki, mniej znaczący niż zapowiadano w styczniu).

.........................

W lutym oceny ogólnego klimatu koniunktury w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób są nieco bardziej optymistyczne od zgłaszanych w styczniu. Przedstawiciele przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) oceniają ogólny klimat koniunktury korzystnie po raz pierwszy od października ubiegłego roku.

W pozostałych klasach wielkości oceny te są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w styczniu. Bieżący portfel zamówień oceniany jest przez dyrektorów jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) niekorzystnie, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.

W lutym br. 4,1% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (3,9% przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (56,4% w lutym br., 59,8% przed rokiem).

Handel

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w lutym na poziomie plus 7,0 (plus 6,3 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 9,5% (przed miesiącem odpowiednio 16,3% i 10,0%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Diagnozy sprzedaży są korzystne, ale ostrożniejsze niż w styczniu.

Odpowiednie prognozy są nieznacznie optymistyczne, po pesymistycznych przewidywaniach formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest w niewielkim stopniu negatywnie. Prognozy w tym zakresie są nieco mniej niekorzystne.

Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Poziom zamówień towarów u dostawców może pozostać bez zmian. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, bardziej znaczący od zapowiadanego przez przedsiębiorców

od czerwca 2008 r. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w lutym na poziomie plus 4,6 (plus 2,5 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,1% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 11,5% (przed miesiącem odpowiednio 15,2% i 12,7%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Diagnozy sprzedaży są negatywne, po raz pierwszy od lutego ub. r.

Odpowiednie prognozy są korzystne, po pesymistycznych przewidywaniach formułowanych w ostatnich trzech miesiącach. Oceny sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od negatywnych opinii zgłaszanych od listopada ub. r. Przewidywania w tym zakresie wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może nie zmienić się.

Usług

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 10,5 (przed miesiącem plus 8,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,4% badanych firm, a jej pogorszenie - 7,9% (w styczniu odpowiednio 17,7% i 9,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Utrzymujące się od listopada ub. r. niekorzystne diagnozy popytu i sprzedaży ulegają w lutym pogorszeniu. Po raz pierwszy od kwietnia 2016 r. bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest, podobnie jak w styczniu, wzrost

opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują nieco szybszy niż przed miesiącem wzrost zatrudnienia. Ceny usług mogą rosnąć w najbliższych miesiącach.

......................

Gdzie pogorszenie i poprawa koniunktury - GUS?

Przedsiębiorstwa wskazują, że w lutym w poprawa koniunktury nastąpiła w segmentach transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia, a pogorszenie w segmentach informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia - wynika z lutowego badania GUS.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA - POPRAWA

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 10,5 (przed miesiącem plus 8,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,4 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 7,9 proc. (w styczniu odpowiednio: 17,7 proc. i 9,5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Utrzymujące się od listopada ub. r. niekorzystne diagnozy popytu i sprzedaży ulegają w lutym pogorszeniu. Po raz pierwszy od kwietnia 2016 r. bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, lepsze od formułowanych przed miesiącem" - napisano w komentarzu do badania.

"Odnotowywany jest, podobnie jak w styczniu, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują nieco szybszy niż przed miesiącem wzrost zatrudnienia. Ceny usług mogą rosnąć w najbliższych miesiącach" - dodano.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA - POPRAWA

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 11,5 (przed miesiącem plus 2,6). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 7,3 proc. (w styczniu odpowiednio 13,3 proc. i 10,7 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie."Mimo utrzymujących się negatywnych ocen bieżącego popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej, odpowiednie prognozy są optymistyczne i lepsze od formułowanych w styczniu" - napisano w raporcie. "Odnotowywany jest niewielki, zbliżony do zgłaszanego w dwóch ostatnich miesiącach, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost zatrudnienia. Przewidywany na najbliższe miesiące wzrost cen może być większy niż prognozowano w styczniu" - dodano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA - POGORSZENIE

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 16,4 (przed miesiącem plus 18,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,1 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 5,7 proc. (w styczniu odpowiednio 24,3 proc. i 6,2 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt oceniany jest korzystnie, podobnie jak przed miesiącem; diagnozy sprzedaży i sytuacji finansowej są nieco mniej pozytywne niż w styczniu. Prognozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem" - napisano.

"Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają wzrost zatrudnienia, nieco większy od planowanego w styczniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się spadku cen usług" - dodano.

FINANSE I UBEZPIECZENIA - POGORSZENIE

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 28,2 (przed miesiącem plus 29,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 31,0 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 2,8 proc. (w styczniu odpowiednio 32,7 proc. i 3,7 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Również prognozy sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych w styczniu, przy utrzymujących się pozytywnych przewidywaniach dotyczących popytu" - napisano.

"Odnotowywany jest, większy niż przed miesiącem, spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane redukcje zatrudnienia mogą być nieco większe od zgłaszanych w styczniu. Prognozowany jest wzrost cen usług, ale mniejszy od przewidywanego przed miesiącem" - dodano.

Przedsiębiorcy w lepszych nastrojach Wyliczane przez Główny Urząd Statystyczny wskaźniki koniunktury sygnalizują w lutym poprawę nastrojów przedstawicieli większości sektorów polskiej gospodarki, potwierdzając tezę, że osłabienie dynamiki PKB z drugiej połowy ubiegłego roku miało charakter przejściowy. Z jednej strony rosnący optymizm przedsiębiorców odzwierciedla lepsze wyniki zanotowane w styczniu w przemyśle i budownictwie, z drugiej zaś pozwala na bardziej optymistyczne prognozy na kolejne miesiące i kwartały. Wskaźnik koniunktury w przemyśle wzrósł z 2,7 do 4,5 punktu i już drugi miesiąc z rzędu idzie w górę, przełamując przejściowe osłabienie, widoczne od października do grudnia ubiegłego roku. Zbiegło się ono z niższym tempem wzrostu gospodarczego z drugiej połowy 2016 r., ale jak widać, przedsiębiorcy dostrzegają już poprawę sytuacji i lepiej oceniają jej perspektywy na najbliższą przyszłość. Poprzednio równie wysoką wartość wskaźnik notował na przełomie pierwszego i drugiego kwartału ubiegłego roku oraz przejściowo w czerwcu i w sierpniu. Jeśli jednak wziąć pod uwagę wcześniejsze dane za luty, to poprzednio tak dobrą koniunkturę w tym miesiącu odnotowano osiem lat temu. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w budownictwie. Choć wskaźnik koniunktury wciąż przyjmuje tu wartości ujemne, to jednak jego wartość zwiększyła się z minus 9,8 do minus 6,8 punktu, także sygnalizując stopniową poprawę nastrojów przedstawicieli tego sektora, liczących szczególnie na ożywienie inwestycyjne. Styczniowe dane wskazywały na wzrost produkcji o 2,1 proc. Mimo licznych kłopotów, sygnalizowanych w innych badaniach, dobre nastroje panowały wśród handlowców. Wskaźnik koniunktury w ich przypadku wzrósł z 6,3 do 7 punktów i osiągnął poziom najwyższy od września 2008 r. Przyczyniły się do tego z pewnością bardzo dobre wyniki sprzedaży detalicznej, która w styczniu była aż o 11,4 proc. wyższa niż rok wcześniej. Znaczącą poprawę nastrojów sygnalizowali przedstawiciele firm transportowych i zajmujących się gospodarką magazynową, przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i zakwaterowania oraz działający w finansach i ubezpieczeniach. Te segmenty gospodarki radzą sobie nieźle już od dłuższego czasu i nie ucierpiały tak bardzo na spowolnieniu wzrostu z ubiegłego roku. Słabszą końcówkę 2016 r. odczuli jedynie restauratorzy i hotelarze. Pamiętać jednak należy że w każdej z badanych branż sytuacja jest zróżnicowana i w każdej znajduje się grupa przedsiębiorców sygnalizujących kłopoty. Z reguły dotyczy to małych firm. Udział niezadowolonych z sytuacji i niekorzystnie oceniających jej perspektywy w lutym jednak nieco się zmniejszył. W przemyśle ten odsetek wynosi niewiele ponad 11 proc., ale w budownictwie wciąż więcej niż co piąta firma odczuwa pogorszenie kondycji. Roman Przasnyski Główny Analityk GERDA BROKER

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »