Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu w grudniu 2000

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w grudniu 2000 r. oceniany negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż w listopadzie i lepiej niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w grudniu 2000 r. oceniany negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż w listopadzie i lepiej niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w grudniu 2000 r. oceniany negatywnie, choć mniej pesymistycznie niż w listopadzie i lepiej niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku. Nieznaczna poprawa koniunktury była konsekwencją nieco bardziej śmiałych niż miesiąc wcześniej przewidywań przedsiębiorstw na następne miesiące. Oceny bieżącej koniunktury były w grudniu gorsze od prezentowanych w listopadzie. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego oceniały ogólny klimat koniunktury zdecydowanie lepiej niż przedsiębiorstwa publiczne.

Reklama

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany był negatywnie, na poziomie niższym od poziomu z ubiegłego miesiąca i niższym od poziomu odnotowanego w analogicznym miesiącu w latach 1993 - 1999. Na ocenę koniunktury w budownictwie miały wpływ negatywne, gorsze niż przed miesiącem oceny obecnej i przyszłej aktywności gospodarczej. Ogólny klimat koniunktury w sektorze publicznym był oceniany na poziomie dużo niższym niż w sektorze prywatnym.

W grudniu ub. roku ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany był negatywnie, gorzej niż w ubiegłym miesiącu. Sytuacja taka wynikała z negatywnych ocen przyszłej sytuacji gospodarczej: przewidywanej sprzedaży oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw, przy lepszych niż miesiąc wcześniej ocenach bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.1. PrzemysłW grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się na poziomie nieco wyższym niż w zeszłym miesiącu i wyniósł minus 4. Wśród badanych przedsiębiorstw 17% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 21% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Podobnie jak miesiąc wcześniej, ogólny klimat koniunktury był oceniany znacznie lepiej w sektorze prywatnym niż publicznym.

W grudniu producenci odczuli znaczne ograniczenie popytu, zarówno krajowego jak i zagranicznego. W związku z tym producenci zdecydowali się na większe ograniczenie bieżącej produkcji. Przewidywania dotyczące kształtowania się przyszłego popytu są pozytywne, lepsze od przedstawionych w ubiegłym miesiącu. W konsekwencji, w styczniu 2001 r. można oczekiwać nawet nieznacznego zwiększenia produkcji przemysłowej. W wyniku spadku zapotrzebowania na wyroby przemysłowe w przedsiębiorstwach odnotowano wzrost poziomu nadmiernych zapasów. Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw była ciągle oceniana negatywnie. Producenci mieli większe kłopoty zarówno z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych, jak i z terminowym ściąganiem należności od kontrahentów. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy spodziewają się niewielkiego pogorszenia swojej sytuacji finansowej. W nadchodzących trzech miesiącach należy oczekiwać dalszych dużych zwolnień pracowników. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć w tempie nieznacznie niższym niż przewidywano przed miesiącem.

Na ogólny klimat koniunktury w przemyśle składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. Najlepszą dodatnią koniunkturę w grudniu odnotowali prowadzący działalność wydawniczą i poligraficzną (wskaźnik plus 18 - spadek o 1 punkt) oraz producenci: chemikaliów (wskaźnik plus 15 - wzrost o 13 punktów), maszyn i aparatury elektrycznej (wskaźnik plus 12 - wzrost o 3 punkty), wyrobów celulozowo-papierniczych (wskaźnik plus 8 - spadek o 5 punktów), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (wskaźnik plus 3 - spadek o 6 punktów). Najgorsze negatywne oceny formułowali producenci: metali (wskaźnik minus 21 - wzrost o 7 punktów), wyrobów z drewna (wskaźnik minus 20 - spadek o 10 punktów), maszyn i urządzeń (wskaźnik minus 14 - wzrost o 3 punkty), odzieży (wskaźnik minus 12 - wzrost o 1 punkt), pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (wskaźnik minus 11 - wzrost o 5 punktów).

W kilku wybranych działach przemysłu sytuacja przedstawia się następująco.

Poprawiła się korzystna koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących chemikalia. Spowodowane to było istotną poprawą przewidywań na najbliższe miesiące, zwłaszcza w zakresie popytu i produkcji. W wyniku znacznego pogorszenia bieżących ocen popytu, w grudniu producenci zdecydowali się na ograniczenie produkcję. Mimo ograniczonego popytu na chemikalia producenci odczuli niewielki niedobór zapasów wyrobów gotowych. Pogłębiły się negatywne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zwiększyły się zarówno trudności przedsiębiorstw odnośnie regulowania zobowiązań finansowych, jak i terminowego ściągania należności od kontrahentów. Również prognozy przyszłej sytuacji finansowej charakteryzuje niewielki pesymizm. Przewiduje się, że w styczniu wzrost cen na chemikalia może być znacznie wyższy od wzrostu prognozowanego miesiąc wcześniej. Możliwe jest też zmniejszenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

Pogorszyła się pozytywna koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe. Spowodowane to było gorszymi prognozami na najbliższe miesiące, a także pogorszeniem się bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wraz z niewielką poprawą bieżącego zapotrzebowania na te artykuły, producenci nieco rozszerzyli skalę produkcji. Natomiast odpowiednie prognozy są wyraźnie gorsze od tych sprzed miesiąca i przewidują pogorszenie sytuacji w tym zakresie. Poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych tylko nieznacznie przekraczał poziom wystarczający. Jakkolwiek bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw była oceniana negatywnie (zwiększyły się trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań finansowych przez przedsiębiorstwa, a także ściąganiu należności od kontrahentów) to przyszła sytuacja finansowa przedsiębiorstw może natomiast ulec poprawie. W tej grupie przedsiębiorstw skala zwolnień pracowników może się nieco zmniejszyć w stosunku do zeszłego miesiąca. W styczniu można oczekiwać wzrostu cen artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, lecz mniejszego niż przewidywano na grudzień.

Producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oceniali w grudniu swoją koniunkturę pozytywnie, nieco lepiej niż w poprzednim miesiącu. Było to wynikiem poprawy sytuacji przedsiębiorstw w zakresie terminowego ściągania należności, jak i istotną poprawą prognoz na najbliższe miesiące dotyczących popytu i produkcji. Na skutek znacznego pogorszenia bieżącego popytu na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, producenci zdecydowali się na duże ograniczenie skali produkcji. W grudniu producenci określali poziom swoich nadmiernych zapasów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych za nieznacznie przekraczający poziom wystarczający. Zwiększyły się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. W formułowanych prognozach producenci nie widzą możliwości korzystnej zmiany dotychczasowej sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach, oceniając ją negatywnie i gorzej niż przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują w najbliższych miesiącach znaczne zmniejszenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników. Możliwy jest znaczny wzrost cen na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, dużo wyższy od prognoz z zeszłego miesiąca.

Oceny klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących wyroby z surowców niemetalicznych były nadal negatywne, ale znacznie lepsze od ocen z zeszłego miesiąca. Wynika to z istotnie lepszych prognoz popytu i produkcji na najbliższe miesiące związanych ze zbliżającym się sezonem budowlanym. Na skutek dalszego znacznego ograniczenia bieżącego popytu, producenci zdecydowali się zrezygnować w grudniu z części produkcji. Wraz z ograniczeniami zapotrzebowań zgłaszanymi przez rynek na wyroby z surowców niemetalicznych, zwiększył się poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Producenci sygnalizowali pogorszenie bieżącej sytuacji finansowej; zwiększyły się ich trudności w zakresie regulowania bieżących zobowiązań finansowych, wystąpiły również trudności z terminowym ściąganiem należności od kontrahentów. Przewidywania przyszłej sytuacji finansowej są nadal niekorzystne, choć mniej pesymistyczne jak miesiąc temu. Dyrektorzy tej grupy przedsiębiorstw zamierzają w styczniu znacznie podnieść ceny na swoje wyroby. Prognozowana skala zwolnień pracowników może być zbliżona do przewidywań z zeszłego miesiąca.

W grudniu producenci mebli oceniali swoją koniunkturę niekorzystnie, nieco gorzej niż w zeszłym miesiącu. Było to wynikiem niższych negatywnych ocen bieżących, zwłaszcza dotyczących popytu i produkcji. Zwiększył się nadmierny już w ubiegłym miesiącu poziom zapasów wyrobów gotowych. Pogorszyły się też ciągle pesymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, zarówno w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań, jak i w terminowym ściąganiu należności od dłużników. Prognoza sytuacji finansowej jest jednak korzystna, lepsza od przewidywań z zeszłego miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw zamierzają w styczniu przeprowadzić większą niż w zeszłym miesiącu redukcję zatrudnienia. Ceny mebli mogą wzrosnąć w większym stopniu niż przewidywano w listopadzie.

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących tkaniny oceniany był przez producentów negatywnie, choć nie tak pesymistycznie jak w zeszłym miesiącu. Spowodowane to było głównie dużo lepszymi ocenami prognostycznymi popytu i produkcji. W grudniu nastąpiło natomiast dalsze pogorszenie bieżących ocen popytu, w efekcie czego producenci zdecydowali się zrezygnować z części produkcji. Poziom zapasów tkanin u producentów był nadal nadmierny, większy niż w listopadzie. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw oceniana była negatywnie; zwiększyły się trudności napotykane przez producentów w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, natomiast nieco zmniejszyły się trudności w ściąganiu należności od kontrahentów. Prognozy sytuacji finansowej na najbliższe miesiące są optymistyczne i przewidują jej poprawę. Producenci tkanin zamierzają w styczniu podwyższyć ceny na swe wyroby w stopniu wyższym od przewidywań sprzed miesiąca. Możliwe jest zmniejszenie dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

Negatywnie, choć lepiej niż przed miesiącem, oceniali w grudniu swoją koniunkturę producenci wyrobów ze skóry. Spowodowane to było głównie znaczną poprawą prognoz popytu i produkcji. Na skutek wystąpienia znacznego ograniczenia bieżącego popytu, producenci zdecydowali się istotnie zredukować część produkcji. Zwiększenie ograniczenia popytu spowodowało znaczny wzrost nadmiernych, już w ubiegłym miesiącu, zapasów wyrobów gotowych. Zwiększyły się znacznie trudności z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. W grudniu producenci nie mieli trudności ze ściąganiem należności od kontrahentów. Przyszła sytuacja finansowa oceniana jest jednak nadal niekorzystnie, choć lepiej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z prognozami formułowanymi w listopadzie w styczniu można oczekiwać zmniejszenia dotychczasowej skali zwolnień pracowników. Dyrektorzy zamierzają nieznacznie podnieść ceny na wyroby ze skóry.

W IV kwartale br. 1,5% badanych przedsiębiorstw nie napotkało na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (w III kwartale odpowiedni wskaźnik wyniósł 2,4%). W pozostałych firmach największymi barierami działalności były: niedostateczny popyt krajowy - odczuwany przez 71% badanych przedsiębiorstw, niedostateczny popyt zagraniczny - (47%), wysokie obciążenia budżetowe - (47%) oraz konkurencyjny import - (39%). W porównaniu z poprzednim okresem, najbardziej wzrosło znaczenie barier wynikających z trudności uzyskania kredytu (z 15% do 18%) oraz z niedostatecznego popytu krajowego (z 68% do 71%), natomiast najbardziej zmalało znaczenie barier wynikających z przestarzałego parku maszynowego (z 22% do 18%) oraz z niedoborów surowców ( z 9% do 5%).2. BudownictwoWskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie obniżył się w grudniu w porównaniu z poziomem sprzed miesiąca i wyniósł minus 18. Ogólny klimat koniunktury w sektorze publicznym był oceniany na poziomie dużo niższym niż w sektorze prywatnym.

Oceny bieżącego portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe były negatywne i gorsze od ocen formułowanych miesiąc wcześniej (przeciętny wskaźnik spadł do poziomu minus 20). W grudniu firmy publiczne oceniały portfel zamówień na poziomie dużo niższym niż firmy prywatne. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest pesymistyczna, choć nieco lepsza od prognoz sprzed miesiąca. Zdecydowanie gorzej przewidują przyszły portfel zamówień firmy publiczne, natomiast przedsiębiorstwa prywatne oczekują już nieznacznego wzrostu portfela zamówień.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej były gorsze niż w ubiegłym miesiącu (odpowiedni wskaźnik ukształtował się na poziomie minus 13). Przedsiębiorstwa publiczne oceniały bieżącą produkcję dużo gorzej niż firmy prywatne. W najbliższych trzech miesiącach przewidywany jest dalszy znaczny spadek produkcji budowlano-montażowej. To pogorszenie prognoz w dużo większym stopniu sygnalizują przedsiębiorstwa publiczne niż firmy prywatne.

Bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych była nadal oceniana negatywnie, na poziomie zbliżonym do ocen formułowanych miesiąc wcześniej. Przedsiębiorstwa publiczne oceniały swoją sytuację gorzej niż firmy prywatne. Przyszłą sytuację finansową przedsiębiorstwa prognozują bardziej pesymistycznie niż w listopadzie.

Przewiduje się, że w najbliższych trzech miesiącach ceny realizacji robót budowlano-montażowych mogą nieznacznie wzrosnąć. Przedsiębiorstwa publiczne i prywatne oczekują zbliżonego tempa wzrostu cen.

W konsekwencji oczekiwanego na najbliższy okres spadku produkcji, firmy budowlano-montażowe przewidują dalszy znaczący spadek zatrudnienia. Spadek ten mogą odnotować jednostki obu sektorów własności.

W grudniu około 4% przedsiębiorstw (podobnie jak w listopadzie) nie zgłaszało występowania barier w działalności budowlano-montażowej. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z konkurencją innych firm (wymienianą przez około 75% jednostek zgłaszających bariery) oraz z niedostatecznym popytem (65%) i kosztami finansowania działalności (49%). Większość przedsiębiorstw odczuwała bariery utrudniające prowadzenie działalności na poziomie zbliżonym do ocen sprzed miesiąca. Odnotowano jedynie nieznaczny wzrost znaczenia bariery związanej z warunkami atmosferycznymi i niedostatecznym popytem.

W stosunku do oczekiwanego w najbliższym półroczu popytu około 23% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 69% jako wystarczające, a 8% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.3. Handel detaliczny

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym obniżył się w stosunku do ubiegłego miesiąca o 8 punktów osiągając poziom minus 17. Wśród badanych przedsiębiorstw 14% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 31% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie. Pogorszenie się klimatu koniunktury w handlu wynikało z gorszych niż w listopadzie ocen przyszłej sprzedaży i sytuacji finansowej przedsiębiorstw (w obu przypadkach ocenianych negatywnie). Przedsiębiorstwa handlowe odnotowały natomiast w grudniu znaczący wzrost bieżącej sprzedaży. Mimo utrzymujących się negatywnych ocen, uległa także widocznej poprawie bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Znaczny spadek przewidywanej sprzedaży może doprowadzić do znacznego spadku przyszłych zamówień. W efekcie tej sytuacji może zwiększyć się skala zwolnień pracowników.

W poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw sytuacja była zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę (mimo spadku ocen w stosunku do ubiegłego miesiąca) odnotowano w jednostkach największych o liczbie pracujących 250 i więcej osób. W klasie tej wskaźnik ogólnego klimatu ukształtował się po raz pierwszy od roku na poziomie ujemnym, osiągając w grudniu wartość minus 3 wobec plus 14 w listopadzie. W pozostałych trzech klasach przedsiębiorstw koniunkturę w dalszym ciągu oceniano negatywnie, najgorzej w jednostkach najmniejszych, do 9 pracujących, dla których wskaźnik ogólnego klimatu wyniósł minus 25 (w listopadzie minus 21).

Spadek koniunktury w jednostkach o liczbie pracujących 250 i więcej osób był spowodowany w głównej mierze pesymistycznymi ocenami przyszłej sytuacji ekonomicznej: sprzedaży oraz sytuacji finansowej w tych przedsiębiorstwach. Przy pozytywnie ocenianej bieżącej sytuacji ekonomicznej - nastąpił znaczny, w stosunku do listopada wzrost ocen bieżącej sprzedaży oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zwiększył się także odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wystarczający poziom stanu zapasów. Przewidywany spadek przyszłej sprzedaży może wpłynąć znacząco na prognozy w zakresie zamówień towarów u dostawców: mogą one spaść w znacznym tempie w stosunku do oczekiwań z listopada. Według formułowanych w grudniu prognoz, w najbliższym miesiącu zatrudnienie w tej grupie przedsiębiorstw może ulec redukcji na poziomie wyższym od wskazań z ubiegłego miesiąca. Wzrost cen towarów oferowanych przez tę grupę jednostek może być zbliżony do przewidywań z ubiegłego miesiąca.

Na spadek ujemnego już przed miesiącem poziomu ogólnego klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach najmniejszych, o liczbie pracujących do 9 osób wpłynęły bardziej pesymistyczne niż w listopadzie oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej, przy nieco lepszych niż w ubiegłym miesiącu, choć nadal negatywnych ocenach sytuacji bieżącej. Nastąpiła znacząca poprawa bieżącej sprzedaży, mimo, że nadal była ona oceniana negatywnie. Poprawiła się także sytuacja finansowa tej grupy jednostek. Utrzymał się natomiast, na poziomie zbliżonym do wskazań z listopada odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wystarczający poziom stanu zapasów. Większy pesymizm w przewidywaniach na najbliższe miesiące jest konsekwencją pogorszenia się negatywnych prognoz sprzedaży oraz zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych. Sytuacja ta będzie miała wpływ na większe ograniczenia zamówień towarów u dostawców. Wzrost cen na produkty oferowane przez tę grupę przedsiębiorstw może się utrzymać na poziomie prognozowanym w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy tej grupy jednostek przewidują, że w styczniu można oczekiwać nieco większej niż w grudniu redukcji zatrudnienia.

W poszczególnych branżach handlu detalicznego sytuacja była także zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę odnotowano w grudniu w jednostkach branży żywnościowej, w której wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł minus 10, wobec plus 1 w ubiegłym miesiącu. W pozostałych branżach ogólny klimat koniunktury oceniano także negatywnie. W branżach pojazdy mechaniczne wskaźnik koniunktury spadł w grudniu do poziomu minus 26, wobec minus 24 w ubiegłym miesiącu. W branżach: meble, rtv, agd - wskaźnik koniunktury spadł do poziomu minus 28, wobec minus 4 w ubiegłym miesiącu, natomiast w branżach: włókno, odzież, obuwie wskaźnik spadł z poziomu minus 9 w listopadzie do minus 30 w grudniu.

Pogorszenie się koniunktury w przedsiębiorstwach sprzedających żywność było spowodowane gorszymi - negatywnymi - ocenami ich przyszłej sytuacji ekonomicznej. Jednostki handlowe tej branży odnotowały natomiast wzrost ocen bieżącej sprzedaży oraz sytuacji finansowej, a odpowiadające im wskaźniki uzyskały poziom dodatni. Nastąpił także wzrost odsetka przedsiębiorstw deklarujących korzystny poziom zapasów towarów. W stosunku do oczekiwań z listopada przewidywany jest znaczny spadek przyszłej sprzedaży. W ślad za tym może nastąpić duży spadek zamówień składanych na artykuły żywnościowe u dostawców. Przedsiębiorcy handlowi oceniają przyszłą sytuację finansową w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań negatywnie, znacznie gorzej od przewidywań z listopada. Tempo wzrostu cen na żywność utrzyma się na poziomie przewidywań z ubiegłego miesiąca. Kierujący przedsiębiorstwami zamierzają w styczniu przeprowadzić duże redukcje zatrudnienia, na skalę nawet większą niż przewidywała to prognoza z ubiegłego miesiąca.

Pogorszenie wyraźnie niezadowalającej już w listopadzie koniunktury w branży: pojazdy mechaniczne było spowodowane gorszymi - negatywnymi - ocenami bieżącej sytuacji ekonomicznej tych przedsiębiorstw. W znacznie większym stopniu niż miesiąc wcześniej były ograniczone możliwości bieżącej sprzedaży. Wpłynęło to na bardziej pesymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej jednostek. Zmalał prawie dwukrotnie odsetek jednostek informujących o korzystnym dla przedsiębiorstwa poziomie zapasów. W najbliższych miesiącach oczekuje się niewielkiego wzrostu sprzedaży samochodów. Sytuacja ta nie wpłynie jednak zasadniczo na zamówienia na towary składane u dostawców: nadal będą one wyraźnie ograniczone w stopniu zbliżonym do wskazań z ubiegłego miesiąca. Przyszła sytuacja finansowa jest oceniana w dalszym ciągu negatywnie. Przewidywane są nadal duże redukcje zatrudnienia. W konsekwencji, przewiduje się wolniejszy niż prognozowany w listopadzie spadek cen samochodów.

Znaczne pogorszenie koniunktury w jednostkach branż: meble, rtv, agd było spowodowane gorszymi ocenami przyszłej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. W grudniu nastąpił widoczny wzrost bieżącej sprzedaży oraz poprawa sytuacji finansowej w tej grupie przedsiębiorstw. W porównaniu z listopadem, zwiększył się istotnie odsetek jednostek handlowych informujących o korzystnym dla przedsiębiorstwa poziomie zapasów towarów. Przewidywania dotyczące przyszłej sprzedaży oraz przyszłej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach tych branż są pesymistyczne. W konsekwencji, może nastąpić dalsze, znaczne ograniczenie zamówień na towary u dostawców. W najbliższych miesiącach można także oczekiwać redukcji zatrudnionych, na większą skalę niż przewidywano przed miesiącem. Ceny na towary jednostek tych branż będą rosły w tempie zbliżonym do przewidywań z ubiegłego miesiąca.

Negatywne oceny koniunktury w jednostkach branż: włókno, odzież, obuwie były spowodowane gorszymi ocenami przyszłej sytuacji ekonomicznej tych przedsiębiorstw, przy lepszych niż w ubiegłym miesiącu, nadal negatywnych ocenach sytuacji bieżącej. Mimo znacznego wzrostu bieżącej sprzedaży, nastąpiło dalsze pogorszenie niezadowalającej już w listopadzie bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W ocenie handlowców zwiększył się, stosunkowo niski w listopadzie, odsetek jednostek deklarujących korzystny dla przedsiębiorstwa poziom zapasów towarów. W najbliższych miesiącach jest przewidywany znaczny spadek sprzedaży towarów tych branż oraz znaczne pogorszenie ich sytuacji finansowej. Sytuacja taka wpłynie wyraźnie na ograniczenie zamówień składanych u dostawców. Redukcja zatrudnienia w styczniu będzie przeprowadzona na skalę znacznie większą niż przewidywała to prognoza z ubiegłego miesiąca. W najbliższych miesiącach przewiduje się, wolniejszy niż prognozowany w listopadzie, spadek cen na włókno, odzież, obuwie.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »