Reklama

Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu w lipcu 2000 r.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym był w lipcu oceniany na poziomie wyższym niż w czerwcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu dwóch ostatnich lat. Poprawa koniunktury była konsekwencją optymistycznych lepszych nawet niż w czerwcu przewidywań przedsiębiorstw na następne miesiące. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego oceniały ogólny klimat koniunktury lepiej niż przedsiębiorstwa publiczne.

BUDOWNICTWO: W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie oceniany był pozytywnie, na poziomie zbliżonym do poziomu z ubiegłego miesiąca i z lipca poprzedniego roku, choć niższym od poziomu odnotowanego w analogicznym miesiącu w latach 1995 - 1998. Na ocenę koniunktury w budownictwie miały wpływ charakterystyczne dla tego okresu roku pozytywne oceny obecnej aktywności gospodarczej oraz nieco gorsze niż w ubiegłym miesiącu (choć nadal pozytywne) oceny przyszłej aktywności gospodarczej i sytuacji finansowej. Ogólny klimat koniunktury w sektorze publicznym i prywatnym był oceniany na zbliżonym poziomie.

Reklama

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się na poziomie nieznacznie niższym niż w ubiegłym miesiącu i nadal pozostał ujemny. Pogorszenie koniunktury wynikało z gorszych niż w czerwcu ocen bieżącej sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Przewidywania na najbliższe miesiące są bardziej optymistyczne niż miesiąc wcześniej.

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się na poziomie wyższym niż w zeszłym miesiącu i wyniósł plus 8. Wśród badanych przedsiębiorstw 26% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 18% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Podobnie jak miesiąc wcześniej ogólny klimat koniunktury był oceniany lepiej w sektorze prywatnym niż publicznym.

W lipcu producenci odczuli znaczne ograniczenie popytu, zwłaszcza krajowego. Spowodowało to, że producenci zrezygnowali z części bieżącej produkcji. Przewidywania dotyczące kształtowania się przyszłego popytu są natomiast nadal optymistyczne i lepsze od przedstawionych w ubiegłym miesiącu. W konsekwencji, w sierpniu należy oczekiwać wzrostu produkcji przemysłowej, również w tempie szybszym niż przewidywano przed miesiącem. Wraz z ograniczeniem zapotrzebowania na wyroby przemysłowe wzrósł nieco poziom nadmiernych (już w ubiegłym miesiącu) zapasów w przedsiębiorstwach. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw, była ciągle oceniana negatywnie: nieco zwiększyły się trudności przedsiębiorstw związane z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych, natomiast producenci mieli znacznie mniejsze kłopoty ze ściąganiem należności od kontrahentów. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy spodziewają się dalszej szybszej poprawy sytuacji finansowej. W nadchodzącym kwartale należy oczekiwać dalszych zwolnień pracowników na skalę nieznacznie tylko mniejszą niż prognozowano przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrosnąć w tempie wolniejszym od przewidywań sprzed miesiąca.

Na ogólny klimat koniunktury w przemyśle składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach.

Najlepszą dodatnią koniunkturę w lipcu odnotowano w przedsiębiorstwach prowadzących działalność wydawniczą i poligraficzną (wskaźnik plus 29 - utrzymała się wartość z zeszłego miesiąca) oraz u producentów: wyrobów z drewna (wskaźnik plus 18 - spadek o 3 punkty), wyrobów celulozowo-papierniczych (wskaźnik plus 17 - wzrost o 6 punktów), wyrobów z surowców niemetalicznych (wskaźnik plus 15 - spadek o 6 punktów), wyrobów ze skóry (wskaźnik plus 12 - wzrost o 21 punktów), chemikaliów (wskaźnik plus 12 - wzrost o 8 punktów), wyrobów z metali (wskaźnik plus 10 - wzrost o 2 punkty).

Najgorsze negatywne oceny formułowali producenci: pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (wskaźnik minus 9 - spadek o 10 punktów), metali (wskaźnik minus 8 - wzrost o 1 punkt), maszyn i urządzeń (wskaźnik minus 8 - wzrost o 7 punktów), odzieży (wskaźnik minus 5 - wzrost o 1 punkt).

W kilku wybranych działach przemysłu sytuacja przedstawia się następująco.

W przedsiębiorstwach produkujących wyroby z surowców niemetalicznych były optymistyczne, choć gorsze niż w zeszłym miesiącu. Wpłynęły na to znacznie ostrożniejsze oceny dotyczące zarówno bieżącej jak i przyszłej sytuacji przedsiębiorstw. Na skutek znacznego obniżenia ocen bieżącego popytu również oceny bieżącej produkcji były gorsze niż w zeszłym miesiącu. Odpowiednie prognozy są jeszcze bardzo korzystne, choć dużo ostrożniejsze niż przed miesiącem. Wraz z wystąpieniem braku popytu na wyroby z surowców niemetalicznych zwiększył się poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Mimo pogorszenia się ocen popytu i produkcji sytuacja finansowa producentów była oceniana lepiej niż w poprzednim miesiącu; zmniejszyły się znacznie trudności w terminowym ściąganiu należności od kontrahentów, nie sygnalizowano też trudności w zakresie regulowania bieżących zobowiązań finansowych. Przewidywania przyszłej sytuacji finansowej są jeszcze korzystne, choć nieco ostrożniejsze od prognozy sprzed miesiąca. Dyrektorzy tej grupy przedsiębiorstw zamierzają w sierpniu nieznacznie zwiększyć ceny na swoje wyroby w stosunku do prognoz z zeszłego miesiąca. Prognozowana skala zwolnień pracowników może być nieco mniejsza w porównaniu z przewidywaniami z zeszłego miesiąca.

W przedsiębiorstwach produkujących wyroby ze skóry, były one korzystne po raz pierwszy od czterech miesięcy. Spowodowane to było istotną poprawą przewidywań na najbliższe miesiące, podczas gdy większość ocen bieżących nadal była negatywna. W wyniku istotnego ograniczenia popytu producenci zrezygnowali ze znacznej części produkcji. Oceny prognostyczne dotyczące popytu i produkcji są wyraźnie lepsze niż w zeszłym miesiącu. Mimo ograniczenia popytu nieco zmniejszył się poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Zwiększyły się istotnie trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. Jedynie możliwości terminowego ściągania należności oceniano pozytywnie, choć nieco gorzej niż w zeszłym miesiącu. Przyszła sytuacja finansowa oceniana jest bardzo optymistycznie, znacznie lepiej niż miesiąc wcześniej i wskazuje na możliwość istotnej poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W sierpniu w związku z optymistycznymi prognozami można oczekiwać znacznego zmniejszenia dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

Dyrektorzy zamierzają w sierpniu podnieść ceny na wyroby ze skóry w stopniu nieco większym niż przewidywała prognoza z zeszłego miesiąca.

Poprawiła się koniunktura (oceniana pozytywnie) przedsiębiorstw produkujących chemikalia. Spowodowane to było głównie dużo lepszymi niż w zeszłym miesiącu ocenami prognostycznymi dotyczącymi popytu i produkcji. Producenci odczuli natomiast pogłębienie negatywnych ocen dotyczących bieżącego popytu i w związku z tym zrezygnowali z części bieżącej produkcji. W lipcu, w wyniku ograniczeń popytu na chemikalia, zanotowano niewielki wzrost nadmiernych zapasów. Nie zmieniły się negatywne oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw odnośnie bieżącego regulowania zobowiązań, zniknęły natomiast trudności w zakresie możliwości ściągania należności od kontrahentów. Podobnie jak miesiąc wcześniej oceny przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw charakteryzuje niewielki pesymizm. Przewiduje się, że w sierpniu wzrost cen na chemikalia może być znacznie niższy od prognozowanego miesiąc wcześniej. Możliwe jest zmniejszenie dotychczasowej wysokiej skali zwolnień pracowników.

Producenci mebli nadal oceniali swoją koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w zeszłym miesiącu. Było to wynikiem poprawy ocen prognostycznych oraz mniej pesymistycznych ocen bieżących w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Producenci odczuli mniej dotkliwie brak popytu i w związku z tym zrezygnowali z mniejszej części produkcji. Mimo ciągłego ograniczania popytu na meble zmniejszył się dotychczasowy nadmierny poziom ich zapasów. Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw okazały się nadal pesymistyczne; w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań producenci odczuli mniej trudności, natomiast pogłębiły się trudności w terminowym ściąganiu należności od dłużników. Prognoza sytuacji finansowej jest korzystna i dużo lepsza od przewidywań z zeszłego miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw zamierzają w sierpniu przeprowadzić zwolnienia pracowników na skalę nieco mniejszą niż przewidywała to prognoza z poprzedniego miesiąca. Ceny mebli mogą wzrosnąć wolniej niż przewidywano w czerwcu.

Producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w lipcu oceniali swoją koniunkturę optymistycznie, nieznacznie gorzej niż w poprzednim miesiącu. Było to wynikiem obniżenia się w stosunku do poprzedniego miesiąca większości ocen zarówno bieżących jak i prognostycznych. Na skutek ograniczonego zapotrzebowania na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych producenci w niewielkim stopniu zmniejszyli też produkcję. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, choć ostrożniejsze od prezentowanych w poprzednim miesiącu, zwłaszcza dotyczące produkcji. Poziom zapasów wyrobów gotowych kształtował się na poziomie nieznacznie tylko przewyższającym poziom określany za wystarczający. Sytuacja finansowa oceniana była negatywnie i gorzej niż miesiąc wcześniej, zarówno w odniesieniu do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych, jak i możliwości terminowego ściągania należności od kontrahentów. Formułowane przez przedsiębiorstwa prognozy wskazują na możliwość poprawy sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach i są lepsze od poprzednich sprzed miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw przewidują w najbliższych miesiącach niewielkie tylko redukcje pracowników. Możliwy jest też nieznaczny wzrost cen na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych.

Poprawiła się pozytywna koniunktura w przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe. Mimo niewielkiego zmniejszenia się bieżącego zapotrzebowania na te artykuły producenci rozszerzyli skalę produkcji, choć w stopniu mniejszym niż w czerwcu. Odpowiednie prognozy są nadal bardzo optymistyczne, choć ostrożniejsze od przedstawionych miesiąc wcześniej. Niedobory zapasów były odczuwane przez producentów tej grupy przedsiębiorstw w stopniu większym niż miesiąc wcześniej. Pogorszyła się nieco bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zarówno w zakresie zobowiązań finansowych, jak i w ściąganiu należności od kontrahentów W ocenie producentów przyszła sytuacja finansowa może ulec poprawie, choć mniejszej niż w przewidywano miesiąc wcześniej. W tej grupie przedsiębiorstw możliwe jest utrzymanie dotychczasowej skali zwolnień pracowników. W sierpniu może wystąpić szybszy wzrost cen artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych niż przewidywały prognozy z zeszłego miesiąca.

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach produkujących tkaniny znacznie poprawił się, osiągając po raz pierwszy od czterech miesięcy wartość dodatnią. Spowodowane to zostało głównie wyraźnie śmielszymi przewidywaniami na najbliższe miesiące. W lipcu w związku z ograniczonym zapotrzebowaniem na tkaniny producenci zrezygnowali z części produkcji. Producenci wykazują natomiast duży optymizm związany z przyszłym popytem, co znajduje odzwierciedlenie w planowanym znacznym rozszerzeniu przyszłej produkcji. Mimo ograniczania popytu zmalał poziom nadmiernych zapasów tkanin u producentów. Zwiększyły się trudności napotykane w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. Ustały jedynie trudności związane ze ściąganiem należności od kontrahentów. Prognozy sytuacji finansowej są bardzo korzystne i dużo lepsze niż w zeszłym miesiącu. Producenci tkanin zamierzają w sierpniu podwyższyć ceny na swe wyroby w stopniu zbliżonym do przewidywań sprzed miesiąca. Możliwe jest również utrzymanie dotychczasowej skali zwolnień pracowników.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie utrzymał się na poziomie sprzed miesiąca i wyniósł w lipcu plus 29. Ogólny klimat koniunktury w sektorze publicznym i prywatnym był oceniany na zbliżonym poziomie.

Oceny portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe były pozytywne i nieco lepsze od ocen formułowanych miesiąc wcześniej (przeciętny wskaźnik wzrósł do poziomu plus 24). W lipcu firmy prywatne oceniały bieżący portfel zamówień dużo lepiej niż firmy publiczne, które odnotowały znaczący spadek zamówień w porównaniu z ocenami sprzed miesiąca. Ogólna prognoza portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące jest nadal bardzo pozytywna, choć mniej optymistyczna od prognoz sprzed miesiąca zarówno dla firm publicznych jak i prywatnych.

Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej były optymistyczne (odpowiedni wskaźnik ukształtował się na poziomie plus 11), choć gorsze niż w ubiegłym miesiącu. Były one nieco lepsze dla przedsiębiorstw prywatnych niż dla firm publicznych. W najbliższych trzech miesiącach przewidywany jest dalszy wzrost produkcji budowlano-montażowej, choć prognozy te nie są aż tak optymistyczne, jak przed miesiącem. Ten niewielki spadek optymizmu odnotowały zarówno firmy publiczne jak i prywatne.

W porównaniu z poziomem sprzed miesiąca, bieżąca ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych uległa niewielkiej poprawie, choć była nadal (od dwudziestu miesięcy) oceniana negatywnie. Sytuację taką odnotowano w firmach prywatnych, podczas gdy w jednostkach sektora publicznego sytuację finansową oceniano w lipcu jeszcze bardziej pesymistycznie niż w czerwcu. Swoją przyszłą sytuację finansową przedsiębiorstwa prognozują nieco mniej optymistycznie niż w czerwcu.

W najbliższych trzech miesiącach ceny realizacji robót budowlano-montażowych mogą rosnąć w tempie wolniejszym od przewidywań z ubiegłego miesiąca. Przedsiębiorstwa prywatne oczekują nieco wolniejszego tempa wzrostu cen niż firmy publiczne.

W konsekwencji oczekiwanego na najbliższy okres zahamowania wzrostu portfela zamówień i produkcji, firmy budowlano-montażowe przewidują dalszy nieznaczny spadek zatrudnienia. Spadek ten mogą odnotować zarówno jednostki publiczne jak i prywatne.

W lipcu około 4% przedsiębiorstw (nieznacznie mniej niż w czerwcu) nie zgłaszało występowania barier w działalności budowlano-montażowej. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z konkurencją innych firm (wymienianą przez około 75% jednostek zgłaszających bariery) oraz z niedostatecznym popytem (61%). W porównaniu z ubiegłym miesiącem, znaczącą zmianę - wzrost poziomu odczuwania - odnotowano jedynie dla bariery związanej z warunkami atmosferycznymi.

W stosunku do oczekiwanego w najbliższym półroczu popytu około 19% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt wysokie, 72% jako wystarczające, a 9% jako zbyt niskie. Opinie te są zbliżone do ocen wyrażanych przed miesiącem.

3. Handel detaliczny

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się na poziomie niższym niż w zeszłym miesiącu i wyniósł minus 4. Wśród badanych przedsiębiorstw 19% oceniało koniunkturę pozytywnie, a 23% - negatywnie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. Pogorszenie klimatu koniunktury w handlu wynikało z wyraźnie większego niż w czerwcu ograniczenia sprzedaży. W konsekwencji bieżąca sytuacja finansowa nadal była niezadowalająca. W najbliższych miesiącach sprzedaż towarów może wzrosnąć w tempie szybszym niż przewidywano w czerwcu. Poprawa ta nie wpłynie istotnie na oceny przyszłych zamówień oraz przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Nie spowoduje także zmniejszenia skali zwolnień pracowników.

W poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw sytuacja była zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę, mimo jej pogorszenia w stosunku do ubiegłego miesiąca odnotowano w jednostkach największych o liczbie pracujących 250 i więcej osób. W klasie tej jako jedynej wskaźnik ogólnego klimatu ukształtował się na poziomie dodatnim, osiągając w lipcu wartość 3 wobec 7 w czerwcu. W pozostałych trzech klasach przedsiębiorstw koniunkturę nadal oceniano negatywnie, najgorzej w jednostkach najmniejszych, do 9 pracujących (wskaźnik ogólnego klimatu wyniósł minus 12 wobec minus 14 w czerwcu. W jednostkach klasy od 10 do 49 pracujących wskaźnik ten obniżył się do minus 8 (w czerwcu minus 6) w jednostkach klasy 50 do 249 pracujących do minus 6 (w czerwcu minus 5).

W jednostkach o liczbie pracujących 250 i więcej osób spadek koniunktury był spowodowany w głównej mierze gorszymi niż w czerwcu, negatywnymi ocenami bieżącej sytuacji ekonomicznej, w konsekwencji wyraźnego ograniczenia sprzedaży w tych przedsiębiorstwach oraz nadal niezadowalającej sytuacji finansowej. Oceny zapasów posiadanych towarów nie uległy zmianie w stosunku do ubiegłego miesiąca. Oczekiwany w przyszłym miesiącu znaczny wzrost sprzedaży wpłynął na bardziej optymistyczne niż w czerwcu prognozy ogólnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw tej klasy. Nie oczekuje się natomiast, że może on wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej. Większy optymizm dotyczący przyszłej sprzedaży wpłynął na lepsze prognozy w zakresie zamówień towarów u dostawców. Według formułowanych w lipcu prognoz, w najbliższym miesiącu zatrudnienie w handlu detalicznym w tej grupie przedsiębiorstw może ulec redukcji na poziomie wskazań z ubiegłego miesiąca. Przewiduje się utrzymanie wzrostu cen na poziomie przewidywań z ubiegłego miesiąca.

Na obserwowaną w lipcu poprawę ogólnego klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach najmniejszych o liczbie pracujących do 9 osób wpłynęły mniej pesymistyczne niż w czerwcu prognozy na najbliższe miesiące. Bieżąca sytuacja ekonomiczna nadal była oceniana negatywnie, co spowodowały wyraźnie gorsze niż w czerwcu oceny sprzedaży. Nie poprawiła się sytuacja finansowa tej grupy jednostek. Utrzymał się na zbliżonym do wskazań z czerwca odsetek przedsiębiorstw, które odnotowały wystarczający poziom stanu zapasów. Mniejszy pesymizm w przewidywaniach na najbliższe miesiące jest konsekwencją poprawy prognoz sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Nie wpłynęło to natomiast na mniejsze ograniczenia zamówień towarów u dostawców. Wzrost cen na produkty oferowane przez tę grupę przedsiębiorstw może być wolniejszy niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy tej grupy jednostek przewidują, że w sierpniu można oczekiwać większej redukcji poziomu zatrudnienia.

W poszczególnych branżach handlu detalicznego sytuacja była zróżnicowana. Najlepszą koniunkturę odnotowano w lipcu w jednostkach branż: meble, rtv, agd (wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł plus 13 wobec plus 1 w ubiegłym miesiącu). Ogólny klimat koniunktury oceniano pozytywnie, także w jednostkach branży żywnościowej (plus 2 w lipcu, wobec plus 3 w czerwcu). W branży: pojazdy mechaniczne, wskaźnik koniunktury obniżył się z minus 9 w czerwcu do minus 14 w lipcu, zaś w branżach: włókno, odzież, obuwie - nieznacznie poprawił się z minus 25 do minus 23.

Wzrost koniunktury w jednostkach branż: meble, rtv, agd był spowodowany w głównej mierze zdecydowanie bardziej optymistycznymi niż miesiąc wcześniej ocenami bieżącej sytuacji przedsiębiorstw. W konsekwencji, zdecydowanie poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw oceniana w lipcu pozytywnie po raz pierwszy od marca. Zwiększył się też znacznie odsetek jednostek, które odnotowały wystarczający poziom zapasów towarów. Przewidywania dotyczące przyszłej sprzedaży w tych branżach są nadal optymistyczne, choć gorsze niż przed miesiącem. W efekcie, zamówienia na towary u dostawców mogą rosnąć w wolniejszym tempie niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu. Mimo to przyszła sytuacja finansowa jednostek tej branży będzie nadal zadowalająca. W najbliższych miesiącach można też oczekiwać nieznacznych redukcji personelu oraz wzrostu cen na towary tych branż.

Nieznaczne pogorszenie koniunktury w przedsiębiorstwach sprzedających żywność było spowodowane gorszymi - negatywnymi - ocenami bieżącej sprzedaży i sytuacji finansowej. Prognozy w tym zakresie dotyczące przyszłej sprzedaży poprawiły się, wskazując na większe jej rozszerzenie niż oczekiwano w czerwcu. W ślad za tym większe będą zamówienia składane na artykuły żywnościowe u dostawców. Oceny przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w zakresie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań pogorszyły się nieznacznie. Ceny na żywność mogą rosnąć wolniej niż przewidywano w czerwcu. Kierujący przedsiębiorstwami zamierzają w sierpniu przeprowadzić redukcję zatrudnienia na skalę niewiele mniejszą niż przewidywała to prognoza z ubiegłego miesiąca.

Pogorszenie niezadowalającej już w czerwcu koniunktury w branży: pojazdy mechaniczne było spowodowane gorszymi - negatywnymi - ocenami bieżącej sytuacji przedsiębiorstw. W istotnym stopniu ograniczone były możliwości sprzedaży. W konsekwencji pogorszyła się sytuacja finansowa jednostek, obniżył się odsetek przedsiębiorstw informujących o wystarczającym poziomie zapasów. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać niewielkiego zwiększenia sprzedaży towarów, chociaż nie przyczyni się to do wzrostu zamówień u dostawców. Przyszła sytuacja finansowa jest oceniana nieco mniej pesymistycznie niż w czerwcu. Utrzymana będzie skala zwolnień pracowników na poziomie przewidywań z ubiegłego miesiąca.

Bardzo niskie oceny koniunktury w jednostkach branż: włókno, odzież, obuwie były spowodowane pesymistycznie ocenianą sytuacją bieżącą, a nieznaczna poprawa koniunktury w stosunku do czerwca wynikała z bardziej optymistycznych prognoz na najbliższe miesiące. Pogłębiły się negatywne już w czerwcu oceny sprzedaży. Nadal niezadowalająca była sytuacja finansowa przedsiębiorstw, choć jej oceny były nieco mniej pesymistyczne niż miesiąc wcześniej. W ocenie handlowców znacząco obniżył się, niski już w czerwcu odsetek przedsiębiorstw deklarujących wystarczający poziom zapasów towarów. W najbliższych miesiącach powinna nastąpić znaczna poprawa możliwości sprzedaży towarów tych branż, w efekcie czego mogą zwiększyć się zamówienia składane u dostawców. Mimo to może się zwiększyć skala zwolnień pracowników. Ceny na włókno, odzież, obuwie mogą nieznacznie wzrosnąć.

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »