Reklama

O realizacji reformy górnictwa

Rada Ministrów przyjęła Informację o realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego (sprawozdanie za I półrocze 2002 roku).

Restrukturyzacja finansowa

Reklama

- zobowiązania na 31 grudnia 2001 roku - 21 490,4 mln zł,

- zobowiązania na 30 czerwca 2002 roku - 20 279,4 mln zł;

- zobowiązania objęte restrukturyzacją finansową według nowych, skorygowanych wniosków oddłużeniowych przedłożonych wierzycielom w 2001 roku - 15 861,3 mln zł;

- liczba zawartych umów oddłużeniowych, aktualnych na 30 czerwca 2002 roku - 158;

- zobowiązania ujęte w umowach oddłużeniowych aktualnych na 30 czerwca 2002 roku - 8 875,3 mln zł, w tym zobowiązania przewidziane do odroczenia (3 705,9 mln zł) i zobowiązania przewidziane do umorzenia (5 169,4 mln zł).

Realizacja warunków restrukturyzacji oddłużeniowej

Przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I półroczu 2002 roku w żadnej spółce węglowej nie przekroczył średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, założonego na 2002 rok w projekcie ustawy budżetowej (4,5 proc.). Wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia został przekroczony w KWK "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o. w upadłości (112,9 proc.)

Przedsiębiorstwa górnicze w I półroczu 2002 roku nie dokonywały darowizn oraz nie udzielały poręczeń i gwarancji. Zasadnicze elementy restrukturyzacji przedsiębiorstw górniczych realizowano zgodnie z programami naprawczymi.

Regulowanie bieżących zobowiązań wobec ZUS

* zobowiązania wobec ZUS za 2001 rok:

a) należne składki według deklaracji - 2 582 352,1 tys. zł;

b) wpłaty dokonane ogółem (w ujęciu kasowym) - 2 501 762,2 tys. zł;

c) realizacja - 96,9 proc.

* zobowiązania wobec ZUS za styczeń - czerwiec 2002 roku:

a) należne składki według deklaracji - 1 420 378,3 tys. zł;

b) wpłaty dokonane ogółem (w ujęciu kasowym) - 1 179 644,2 tys. zł;

c) realizacja - 83,1 proc.

W br. obniżyły się przychody ze sprzedaży węgla. Rybnicka Spółka Węglowa SA, Bytomska Grupa Kapitałowa, Jastrzębska Spółka Węglowa SA i Nadwiślańska Spółka Węglowa SA - w I półroczu 2002 roku poniosły straty finansowe netto. Pogorszenie się sytuacji spółek węglowych spowodowało w efekcie zmniejszenie skali regulacji zobowiązań wobec ZUS, Funduszu Pracy, Funduszy Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja zobowiązań wobec budżetu państwa (w ujęciu kasowym)

* podatek dochodowy od osób fizycznych za 2001 rok:

a) należne składki według deklaracji - 734 030,2 tys. zł;

b) wpłaty dokonane ogółem - 742 173,6 tys. zł;

c) realizacja - 101,1 proc.

* podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń - czerwiec 2002 roku:

a) należne składki według deklaracji - 419 406,5 tys. zł;

b) wpłaty dokonane ogółem - 423 000,1 tys. zł;

c) realizacja - 100,9 proc.

* podatek od towarów i usług za 2001 rok:

a) należne składki według deklaracji - 2 060 895,4 tys. zł;

b) wpłaty dokonane ogółem - 1 602 530,9 tys. zł;

c) realizacja - 77,8 proc.

* podatek od towarów i usług za styczeń - czerwiec 2002 roku:

a) należne składki według deklaracji - 913 470,0 tys. zł;

b) wpłaty dokonane ogółem - 1 024 507,9 tys. zł;

c) realizacja - 112,2 proc.

Likwidacja kopalń

W wyniku utworzenia od 1 kwietnia 2002 roku trzech nowych Zakładów Spółek Restrukturyzacji Kopalń, likwidacja kopalń prowadzona jest w 8 kopalniach (zakładach).

Nowo utworzone podmioty to: Zakład KWK "Wałbrzych - Nowa Ruda", Zakład KWK "Jan Kanty - Siersza", Zakład KWK "1 Maja - Morcinek - Moszczenica".

Finansowaniem ze środków budżetowych objęta jest likwidacja 8 kopalń oraz koszty ogólnego zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA i Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. Od stycznia do czerwca br. koszty likwidacji wyniosły 83 860,9 tys. zł. Łączna kwota przekazanych zaliczek dotacji budżetowej na pokrycie ww. kosztów wyniosła 68 060,0 tys. zł. Były one wyższe o 15 800,9 tys. zł od przekazanej zaliczki dotacji. Likwidację kopalń finansowano także przychodami z likwidacji i środkami własnymi kopalń.

Likwidowane kopalnie włączono do dwóch spółek restrukturyzacji kopalń: SRK SA z siedzibą w Katowicach i BSRK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

W br. w kopalniach całkowicie i częściowo likwidowanych, finansowanych z budżetu państwa, zaplanowano wzrost zatrudnienia o 337 osób. W I półroczu 2002 roku zatrudnienie wzrosło o 211 osób, co stanowi 62,6 proc. planu rocznego.

Przewiduje się, że likwidacja zdolności produkcyjnych w 2002 roku wyniesie łącznie 4,87 mln ton/rok. W kwietniu br. nastąpiła likwidacja zdolności produkcyjnych o 0,75 mln ton/rok, wskutek zakończenia wydobycia w partii centralnej KWK "Ziemowit".

Kontynuowano działania naprawcze.

Restrukturyzacja zatrudnienia

Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego zmniejszyło z 145 995 osób (dane z 31 grudnia 2001 roku) do 143 691 (30 czerwca 2002 roku), tj. o 2 304 osoby. W I półroczu br. z przedsiębiorstw górniczych odeszły 2 773 osoby, natomiast do pracy w kopalniach przyjęto 469 osób.

Aspekt regionalny reformy

Kontynuowano działania dotyczące projektowania rozwoju gospodarczego gmin, w tym zagospodarowywania terenów poprzemysłowych likwidowanych kopalń oraz powoływania wspólnych podmiotów gospodarczych i przekazywania majątku nieprodukcyjnego kopalń.

W 2001 roku majątek nieprodukcyjny, przekazany gminom i Skarbowi Państwa, wynosił 215 112 141,00 zł, w I półroczu br. - 195 623 495,00 zł.

Preferencyjne kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

- do 31 grudnia 2001 roku:

a) liczba gmin korzystających z kredytów - 13;

b) liczba udzielonych kredytów - 27;

c) wartość udzielonych kredytów ogółem - 55 576,0 tys. zł;

d) wydatkowanie środków budżetowych w 2001 roku - 7 454,4 tys. zł.

- do 30 czerwca 2002 roku:

a) liczba gmin korzystających z kredytów - 13;

b) liczba udzielonych kredytów - 29;

c) wartość udzielonych kredytów ogółem - 57 021,7 tys. zł;

d) wydatkowanie środków budżetowych w I półroczu 2002 roku -

2 387,2 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2002 rok przewidziano 7,24 mln zł na tworzenie nowych miejsc pracy w gminach górniczych.

Finansowanie reformy

- w 2001 roku:

a) środki na finansowanie reformy według ustawy budżetowej - 1 431 946,0 tys. zł;

b) wykorzystanie środków budżetowych - 1 366 694,5 tys. zł;

- w 2002 roku:

a) środki na finansowanie reformy według ustawy budżetowej - 937 155,0 tys. zł;

b) wykorzystanie środków budżetowych w I półroczu br. - 418 006,6 tys. zł.

Prywatyzacja w górnictwie

Minister skarbu państwa zdecydował o rozpoczęciu w tym roku ponownej procedury prywatyzacji KWK Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA, gdyż działania prywatyzacyjne wobec tej kopalni wstrzymano w ub.r. MSP unieważniło wówczas zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży akcji kopalni. Obecnie działania prywatyzacyjne dotyczą sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. kapitału akcyjnego spółki. W stosunku do KWK "Budryk" SA ministerstwo uważa, że w obecnym stanie prawnym nie można zrealizować uchwały Rady Ministrów z 7 listopada 2000 roku w sprawie sprzedaży wierzytelności kopalni inwestorowi strategicznemu. Tym samym prowadzone przez MSP działania prywatyzacyjne zostały wstrzymane do czasu uregulowania stanu prawnego kopalni.

Realizacja inwestycji

- w 2001 roku:

a) nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw górniczych według PTE - 957 429,7 tys. zł;

b) realizacja zadań inwestycyjnych - 1 196 438,1 tys. zł;

c) realizacja planu - 125,0 proc.

- w 2002 roku:

a) nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw górniczych według PTE - 1 011 096,7 tys. zł;

b) realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu br. - 446 152,9 tys. zł;

c) realizacja planu rocznego - 44,1 proc.

Ochrona środowiska

Kontynuowano realizację zadań i przedsięwzięć proekologicznych, mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu sektora węgla kamiennego na środowisko.

Wydobycie i sprzedaż węgla

W 2001 roku wydobycie węgla wyniosło 102,8 mln ton, a od stycznia do czerwca 2002 roku - 49,9 mln ton. W ub.r. sprzedano 101,8 mln ton węgla, a w I półroczu bieżącego roku - 46,9 mln ton.

Wyniki ekonomiczno-finansowe

Od stycznia do czerwca 2002 roku średnia cena zbytu węgla ogółem wyniosła 143,05 zł/t i była wyższa od ceny uzyskanej w analogicznym okresie 2001 roku o 2,35 zł/t, tj. o 1,7 proc. przy inflacji 2,8 proc.

Jednostkowy koszt sprzedanego węgla wyniósł 138,25 zł i był niższy o 0,12 zł/t od przyjętego w PTE na I półrocze 2002 roku. W tym okresie jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla wyniósł 4,80 zł/t i był niższy o 0,72 zł/t niż w analogicznym okresie 2001 roku.

W I półroczu 2002 roku górnictwo węgla kamiennego odnotowało ujemny wynik finansowy netto w wysokości 15,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2001 roku, wynik finansowy netto poprawił się o 520,9 mln zł.

W omawianym okresie wynik ze sprzedaży węgla był dodatni i wyniósł 224,9 mln zł. Jednak w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. pogorszył się o 45,6 mln zł.

W poszczególnych spółkach węglowych wyniki ze sprzedaży węgla w I półroczu 2002 roku mieściły się przedziale od 2,8 do 71,8 mln zł. Najwyższy wynik odnotowano w Katowickiej Grupie Kapitałowej, a najniższy - w Rybnickiej Spółce Węglowej SA.

W omawianym okresie wyniki finansowe netto spółek węglowych i grup kapitałowych (z wyjątkiem Katowickiej Grupy Kapitałowej, Gliwickiej Spółki Węglowej SA, Rudzkiej Spółki Węglowej SA) - były ujemne. Zamknęły się w przedziale od 110,6 mln zł (Rybnicka Spółka Węglowa SA) do 13,7 mln zł (Nadwiślańska Spółka Węglowa SA).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »