Reklama

Poprawa koniunktury w budownictwie

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w marcu negatywne, choć lepsze od zgłaszanych w lutym i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - wynika z marcowego badania GUS.

"W marcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 6 (w lutym minus 15). W bieżącym miesiącu poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26 proc. (w lutym odpowiednio 15 proc. i 30 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie.

Reklama

"Przedsiębiorcy nadal odnotowują spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, choć mniejszy od zgłaszanego w lutym, co jest związane m.in. z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, sygnalizowanymi jako najsilniej odczuwana bariera prowadzonej działalności. Przewidywania na najbliższe trzy miesiące w zakresie portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są korzystne, dużo lepsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Spośród badanych przedsiębiorstw 22 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 18 proc.). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się bardziej znaczącego niż przed miesiącem wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym" - napisano.

Z badania wynika, że oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w lutym.

"Odpowiednie prognozy są pozytywne i dużo lepsze od negatywnych przewidywań formułowanych przed miesiącem. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowane jest niewielkie ograniczenie zatrudnienia, choć mniej znaczące niż prognozowano miesiąc wcześniej. Należy oczekiwać dalszego spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych, choć nieco mniejszego niż zapowiadano w lutym" - napisano.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,7 proc. (3,7 proc. w marcu 2009 r.).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z warunkami atmosferycznymi (58 proc. w marcu wobec 41 proc. w marcu 2009 r.), konkurencją na rynku (55 proc. badanych przedsiębiorstw w marcu bieżącego i ubiegłego roku), kosztami zatrudnienia (48 proc. w marcu, 49 proc. przed rokiem), a także niedostatecznym popytem (48 proc. w marcu, 50 proc. w marcu 2009 r.). W porównaniu z marcem ubiegłego roku wzrosło znaczenie bariery związanej z warunkami atmosferycznymi, natomiast najbardziej zmalało - bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 21 proc. do 14 proc.)" - napisano.

"W marcu 21 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 66 proc. jako wystarczające, a 13 proc. jako zbyt małe. W porównaniu z marcem 2009 r. zwiększa się udział jednostek oceniających swe zdolności produkcyjne jako zbyt duże i - w mniejszym stopniu - zbyt małe, natomiast spada - przedsiębiorstw, które oceniają je jako wystarczające" - dodano.

Z badania wynika, że w porównaniu z marcem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 70 proc. do 59 proc.

Dyrektorzy badanych przedsiębiorstw jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (90 proc. jednostek - podobnie jak w marcu ub.r.). Krajowy kredyt bankowy wybiera 41 proc. jednostek (w marcu 2009 r. - 38 proc.), leasing - 38 proc. przedsiębiorstw (36 proc. w marcu ub.r.).

***

Wskaźnik koniunktury w handlu w marcu pozytywny i lepszy niż w lutym

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu ukształtował się na poziomie plus 3, wobec minus 3 w lutym - podał GUS w komunikacie. Przedsiębiorcy oceniają bieżącą sprzedaż nieco mniej negatywnie niż w lutym, natomiast jej prognozy są optymistyczne.

"W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu kształtuje się na poziomie plus 3 (minus 3 w lutym). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast jej pogorszenie - 18 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18 proc. i 21 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komunikacie.

Z badań wynika, że oceny bieżącej sprzedaży w marcu są mniej pesymistyczne niż w lutym.

"W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują zwiększenia sprzedaży. Utrzymują się trudności przy regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem" - napisano.

Przedsiębiorcy oceniają, że poziom zapasów nadal jest nadmierny.

"Poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny. Mimo to ilość towarów zamawianych u dostawców może wzrosnąć " - napisano.

Z badań wynika, że redukcja zatrudnienia może być mniejsza niż przewidywano przed miesiącem.

"Sygnalizowany jest wzrost bieżących i przyszłych cen towarów" - napisano.

***

Wskaźnik klimatu w usługach w III polepszył się, z wyjątkiem sektora IT

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu w usługach polepszył się, z wyjątkiem sekcji informacja i telekomunikacja - wynika z danych GUS. W porównaniu z lutym wskaźnik koniunktury w sektorze finansów i ubezpieczeń wzrósł o 3 pkt do poziomu plus 30, w branży informatyka i komunikacja spadł o 2 pkt do poziomu plus 19, a w sekcji transport i gospodarka zanotowano wzrost o 1 pkt do poziomu minus 7.

W sektorze finansów i ubezpieczeń poprawę koniunktury odnotowuje 36 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 6 proc. (w lutym odpowiednio 33 proc. i 6 proc.).

"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw przewidują, że popyt na usługi i ich sprzedaż utrzyma się na korzystnym poziomie sprzed miesiąca. W konsekwencji przyszła sytuacja finansowa może się poprawiać" - napisano w komunikacie.

"Sygnalizowany jest wolniejszy niż w lutym wzrost bieżących cen, w najbliższych miesiącach ich wzrost może utrzymać się na poziomie prognozowanym w lutym. Można się spodziewać niewielkiego wzrostu zatrudnienia w tej grupie jednostek" - dodano.

W marcu w sekcji informacja i komunikacja poprawę koniunktury odnotowuje 28 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 9 proc. (w lutym odpowiednio 28 proc. i 7 proc.).

"Dyrektorzy jednostek sygnalizują nieco większy niż przed miesiącem wzrost bieżącej sprzedaży usług, mimo utrzymującego się niewielkiego spadku bieżącego popytu i wolniejszej niż w ubiegłym miesiącu poprawy sytuacji finansowej" - napisano w komunikacie.

"Sygnalizowane jest utrzymanie spadku zarówno bieżących jak i przewidywanych cen. Dyrektorzy jednostek planują ograniczyć zatrudnienie w stopniu nieco większym niż prognozowano przed miesiącem" - dodano.

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 1 (w lutym minus 10). Poprawę koniunktury odnotowuje 18 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 19 proc. (w lutym odpowiednio 13 proc. i 23 proc.).

"Poprawa ta wynika z mniej negatywnych ocen popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej, a także z optymistycznych prognoz w tym zakresie. Odnotowywany jest niewielki wzrost bieżących cen. W najbliższych miesiącach mogą one rosnąć nieco szybciej niż wskazywała prognoza z lutego. Liczba zatrudnionych pracowników może nieznacznie wzrosnąć" - napisano.

W sekcji transport i gospodarka magazynowa poprawę koniunktury odnotowuje 16 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 23 proc. (w lutym odpowiednio 14 proc. i 22 proc.).

"Na takie oceny koniunktury wpływają optymistyczne prognozy popytu i sprzedaży przy mniej pesymistycznych odpowiednich ocenach bieżących. Mimo iż sytuacja finansowa jest oceniana nadal negatywnie, przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne od formułowanych w lutym" - napisano w komunikacie.

"Dyrektorzy jednostek sygnalizują spadek zarówno bieżących jak i przyszłych cen. W najbliższych miesiącach należy oczekiwać niewielkiego spadku zatrudnienia w tej grupie jednostek, zbliżonego do prognozowanego przed miesiącem" - dodano.

***

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po IV kwartałach '09 wzrósł o 25,1 proc. rdr i wyniósł 78,9 mld zł - GUS.

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po IV kwartałach '09 wzrósł o 25,1 proc. rdr i wyniósł 78,9 mld zł - podał w poniedziałek GUS.

"W roku 2009 wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw uległy poprawie w porównaniu z uzyskanymi rok wcześniej. Korzystniejsze były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe" - napisał GUS w komentarzu.

"Przychody z całokształtu działalności rosły szybciej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio o 1,6 proc. i 0,7 proc.), co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 95,8 proc. przed rokiem do 95,0 proc.). Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jak i koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem o 1,1 proc." - dodano.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 93,1 mld zł i był wyższy o 1,4 proc. niż rok wcześniej. Poprawił się wynik na pozostałej działalności operacyjnej (z 5,2 mld zł do 5,9 mld zł). Odnotowano wzrost przychodów finansowych (o 15,8 proc.), w tym z tytułu dywidend oraz udziałów w zyskach (o 99,6 proc.).

Wynik finansowy brutto wyniósł 95,9 mld zł wobec 80,0 mld zł przed rokiem, a obciążenia tego wyniku ukształtowały się podobnie jak w 2008 roku na poziomie 17,0 mld zł.

Zysk netto wzrósł o 14,3 proc., a strata netto obniżyła się o 16,2 proc. Zysk netto wykazało 77,3 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 76,7 proc. przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 84,4 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 76,3 proc. przed rokiem).

Dowiedz się więcej na temat: budownictwo | poprawa | lepsze | GUS | przedsiębiorcy | przedsiębiorstwa | handel | bariery | dyrektorzy | plus

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »