Reklama

Regulamin konkursu "Wielki Test o Europie"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Wielki Test o Europie", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwaną dalej "Organizatorem") przy współpracy z Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa (zwaną dalej: "TVP").

Reklama

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie quizu w dniu 12 maja 2014 r., w godzinach od 20:25 do 21:30.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.biznes.interia.pl oraz http://quizoeuropie.interia.pl

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i TVP oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. W Konkursie mogą brać udział osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy uczestnik ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy wskaże adres do wysyłki nagrody, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Zasady Konkursu

7. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a. wypełnić formularz zgłoszeniowy pod adresem http://quizoeuropie.interia.pl ,

b. zaakceptować Regulamin,

c. odpowiedzieć na zamknięte pytania konkursowe, emitowane w trakcie trwania Konkursu w 4 (czterech) seriach, po 6 (sześć) pytań (łącznie 24 pytania), poprzez zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi, przy założeniu, że dla każdego pytania tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

8. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 7 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

9. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

10. Zwycięzcami Konkursu zostanie 16 (szesnaście) osób, które wykonały zadanie konkursowe określone w ust.7 lit. c w następujący sposób:

a) Uczestnik dokona najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe w najkrótszym czasie.

b) Za odpowiedź nieprawidłową Organizator poczytuje również brak zaznaczenia jakiejkolwiek odpowiedzi.

Kolejność zwycięzców na miejscach od I-XIV ustalana będzie w oparciu o uzyskany wynik tj. największą ilość poprawnych odpowiedzi w stosunku do najkrótszego czasu. Najkrótszy czas zliczany jest przez infrastrukturę teleinformatyczną Organizatora do drugiego miejsca po przecinku.

III. Rozwiązanie Konkursu

11. Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi 13 maja 2014r. dokonane przez Komisję Konkursową po zapoznaniu się z wynikami Konkursu, co zostanie stwierdzone protokołem.

12. Informacje o osobach zwycięzców tj. imię, nazwisko oraz miejscowości zamieszkania opublikowane zostaną na stronie http://biznes.interia.pl w dniu 13 maja 2014 r.

13. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo na adres e-mail podany przez nich w formularzu rejestracyjnym, w dniu 13 maja 2014 roku, w godzinach 09:00-17:00. Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania maila zwrotnego do przedstawiciela Organizatora, w którym zawarte zostaną informacje wskazane przez Organizatora, w terminie do dnia 15 maja 2014 r. do godziny 23:59.

14. Warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 13 powyżej, we wskazanym terminie.

15. W przypadku, gdy zwycięzca nie prześle maila zwrotnego, w terminie wskazanym w pkt. 13, a Organizator, po powtórnym mailowym powiadomieniu nie zdoła nawiązać kontaktu mailowego ze zwycięzcą w terminie 30 dni od daty wyłonienia zwycięzcy, Komisja Konkursowa, po stwierdzeniu takiej okoliczności podejmie decyzję o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.

16. Niezależnie od zapisu ust. 13 i 14 powyżej, w przypadku nie podania danych adresowych lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 6, 7, 9 lub nieodebrania przez nią nagrody, Komisja Konkursowa podejmie decyzję o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.

IV. Nagrody

17. Nagrodami w Konkursie są:

1) dla zwycięzcy I-III miejsca vouchery SPA uprawniające do 2-dniowego pobytu w Hotelu Narvil Conference & SPA w Serocku , dla 2 osób. Voucher zawiera:

" Dwa noclegi w klimatyzowanym pokoju standardowym ze śniadaniami

" W pierwszym dniu pobytu (piątek) kolację dla 2 osób z Menu Lobby Bar do kwoty 200 zł na 2 osoby (kolacja bez napoi alkoholowych)

" W drugim dniu (w sobotę) kolację dla 2 osób w Restauracji Aruana wg Menu Mistrzów Wine & Food Noble Night * (kolacja bez napoi alkoholowych)

" 2x1 zabieg na łóżku wodnym softpack w Niagara Spa

" 2x1 wstęp do strefy termalnej w Niagara Spa

" 2x1 wypożyczenie roweru na 2 godziny

" Wstęp wolny na basen i do saun

" Wstęp wolny do strefy rozrywki i na dyskotekę

" Parking dla 1 samochodu osobowego

Wykorzystanie voucheru będzie możliwe do dnia 31 sierpnia 2014 r. w dowolnie wybrany weekend.

2) dla zwycięzcy IV do XIII miejsca - zestawy upominków z logotypem INTERIA.PL,

3) dla zwycięzców XIV-XVI miejsca - "zestaw TVP", w skład którego wejdą płyty DVD z serialem telewizyjnym "Czas honoru" cała seria (I-VI), gra planszowa rodzinka.pl .

18. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

19. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

20. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

21. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

22. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 15 dni roboczych od przesłania przez uczestnika Konkursu wiadomości o której mowa w pkt 13, Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany przez zwycięzcę. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

23. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

24. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

25. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

26. Podanie przez uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

27. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych w przypadku gdy zostanie laureatem Konkursu w formacie (imię, nazwisko, miejscowość) na stronie kobieta.interia.pl

28. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

30. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

31. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

32. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

33. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

34. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

35. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

36. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

37. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

38. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

39. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

40. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu http://quizoeuropie.interia.pl na 2 dni przed jej wejściem w życie

41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

42. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach, w szczególności zabrania się korzystania z aplikacji, w tym takich, które umożliwiają automatyczne przesyłanie odpowiedzi w Konkursie,

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

43. Organizator zastrzega, a uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w przesyłaniu odpowiedzi w Konkursie za pomocą udostępnionego formularza konkursowego, w szczególności, korzystania z aplikacji umożliwiających szybkie/automatyczne zgłoszenia w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji takiego uczestnika.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Producenta.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »