Reklama

Ważne dane z gospodarki

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w maju o 4,3 procent rok do roku - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Po uwzględnieniu deflacji, sprzedaż wzrosła w ciągu roku o 2,2 procent. GUS poinformował także, że produkcja przemysłowa była w maju wyższa o 3,5 procent w porównaniu z majem ubiegłego roku. W porównaniu z kwietniem tego roku, produkcja w maju spadła o 3,6 procent.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w maju w ujęciu rdr odnotowano w 25 spośród 34 działów przemysłu - podał GUS.

Reklama

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w maju o 3,5 proc. wyższa niż przed rokiem i o 3,6 proc. niższa w porównaniu z kwietniem tego roku.

"W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych - o 17,9 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 16,3 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 11,5 proc., mebli - o 10,6 proc., artykułów spożywczych - o 9,1 proc., wyrobów z metali - o 8,3 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 6,9 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 5,7 proc." - napisano w komunikacie GUS.

"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 24,8 proc. (wobec wzrostu o 20,5 proc. przed rokiem), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 10,5 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 10,3 proc. oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 9,0 proc." - dodano.

GUS podał też, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w maju niższa o 13,7 proc. niż przed rokiem, a w porównaniu z kwietniem tego roku wyższa o 7,9 proc.

"W stosunku do maja ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 16,5 proc., w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 15,1 proc., a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 9,8 proc." - napisano.

"W porównaniu z kwietniem br. wzrost produkcji wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 23,5 proc. oraz w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 5,1 proc., spadek natomiast w firmach realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 2,6 proc." - dodano.

......................

Ekonomiści szacowali że produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 5,0 proc. rdr - wynika z konsensusu opracowanego przez PAP. Ceny produkcji spadły rdr o 1,0 proc.

Poniżej wyniki prognoz z dn. 6-7 czerwca:

-------------------------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
na maj 2016 ŚREDNIA (dane za IV) mediana min max liczba odp.
-------------------------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
produkcja przem. rdr 5,0 (6,0) 5,0 2,9 6,9 16
produkcja przem. mdm -1,8 (-3,1) -2,0 -3,4 -0,3 12
ceny produkcji rdr -1,0 (-1,2) -1,0 -1,8 -0,6 16
ceny produkcji mdm 0,5 (0,3) 0,6 -0,2 1,0 13

- w nawiasach dane GUS z poprzedniego miesiąca oraz konsensus z poprzedniego miesiąca

..............................

Paweł Cymcyk z firmy doradczej DNA Rynków wskazuje, że dane byłyby lepsze, gdyby nie dwa długie weekendy, które wypadły w maju.

Ekspert spodziewa się, że w kolejnych miesiącach nastroje konsumentów, a w konsekwencji dane o sprzedaży będą coraz lepsze. Powodem jest między innymi uruchomienie programu Rodzina 500 Plus, a także poprawa sytuacja na rynku pracy.

Paweł Cymcyk dodaje, że także informacje z polskiego przemysłu będą się poprawiały. To dlatego, że niemiecka gospodarka, z którą nasza jest silnie powiązana, ma się dobrze. Ekspert wskazuje jednak, że ryzykiem jest przyszłotygodniowe referendum w Wielkiej Brytanii dotyczące przyszłości tego kraju w Unii Europejskiej. Paweł Cymcyk ocenia, że jeśli dojdzie do tak zwanego Brexitu, polska gospodarka na tym ucierpi.

............................................

Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 2,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,5 proc. - podał GUS. Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 2,9 proc., zaś mdm na wzrost o 0,2 proc.

Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w maju i kwietniu:

maj maj kwiecień kwiecień
rdr mdm rdr mdm
ogółem 2,2 -0,5 3,2 0,3
pojazdy mechaniczne 12,9 -5,2 17,1 -3,7
paliwa -9,6 8,4 -14,0 1,2
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 6,1 0,2 4,8 -7,4
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach 6,2 -2,0 5,5 -1,4
leki, kosmetyki 5,4 -6,9 11,5 3,7
odzież, obuwie 13,6 -0,9 18,0 19,8
meble, AGD, RTV 6,3 -2,6 14,7 9,7
prasa, książki 0,8 -0,7 6,3 9,2
pozostałe -12,0 0,0 -11,2 4,1

Dynamika produkcji poniżej trendu

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 3,5% r/r wobec wzrostu o 6,0% w kwietniu, co było poniżej naszej prognozy (5,1%) i konsensusu rynkowego (4,7%). Tym samym dynamika produkcji w maju ukształtowała się na poziomie niższym od krótkookresowego trendu.

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w maju o 0,9% m/m.

Struktura wzrostu produkcji w maju wskazuje na utrzymujący się znaczący wpływ popytu zewnętrznego na aktywność w krajowym przetwórstwie przemysłowym. Wsparciem dla takiej oceny jest wysoka dynamika produkcji w branżach z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "wyroby tekstylne" (wzrost o 17,9% r/r wobec 22,1% w kwietniu), "meble" (10,6% wobec 18,4%), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy" (11,5% wobec 12,5%), "wyroby z metali" (8,3% wobec 11,8%), "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne" (16,3% wobec 11,3%) oraz "produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych" (6,9% wobec 11,2%). Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach zwiększający się popyt zewnętrzny będzie nadal stanowił wsparcie dla krajowej produkcji. Wskazują na to majowe dane PMI, sygnalizujące utrzymujący się umiarkowanie szybki wzrost nowych zamówień w niemieckim przetwórstwie przemysłowym.

Produkcja budowlano-montażowa wciąż spada

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w maju o 13,7% r/r wobec spadku o 14,8% w kwietniu. Do wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej przyczyniło się głównie wygaśnięcie efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy (w kwietniu ub. r. odnotowano silny wzrost dynamiki inwestycji w dziale "inżynieria lądowa i wodna"). Jednak po oczyszczeniu z wpływu z czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa spadła o 1,6% w porównaniu z kwietniem, co było szóstym z rzędu spadkiem produkcji w ujęciu miesięcznym. Naszym zdaniem główną przyczyną spadku produkcji budowlano-montażowej w maju było - podobnie jak w poprzednich miesiącach br. - wyhamowanie inwestycji publicznych, związane ze zmniejszonym wykorzystaniem środków unijnych na początku nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych miesiącach, mimo niskiej aktywności inwestycyjnej sektora publicznego, roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej będzie stopniowo rosnąć, do czego przyczynią się efekty niskiej ubiegłorocznej bazy. Wsparciem dla takiej oceny jest sygnalizowana w badaniach GUS stabilizacja koniunktury w zakresie bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym w budownictwie w ostatnich miesiącach.

Sprzedaż detaliczna spowolniła mimo 500plus

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 2,2% r/r wobec wzrostu o 3,2% w kwietniu, co było poniżej naszej prognozy (4,0%) i konsensusu rynkowego (3,0%).

Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w maju o 4,3% r/r wobec wzrostu o 5,5% w kwietniu, co oznacza obniżenie dynamiki sprzedaży do poziomu zgodnego z krótkookresowym trendem. Spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej w maju wskazuje, że - wbrew naszym oczekiwaniom - wypłaty środków w ramach programu 500plus (w kwietniu i maju wypłacono łącznie 2,2 mld zł) nie przyczyniły się, jak dotąd, do istotnego przyspieszenia wzrostu wydatków gospodarstw domowych. Naszym zdaniem jest dość prawdopodobne, że część beneficjentów tego programu wstrzymuje się z wydatkami do czasu, gdy ich skumulowany poziom pozwoli zrealizować bardziej kosztowne wydatki (m. in. na dobra trwałego użytku). Oczekujemy, że w czerwcu br. dynamika sprzedaży wyraźnie przyspieszy, do czego przyczynią się realizowane z wyrównaniem (a więc większe niż w kwietniu i maju) wypłaty środków w ramach programu 500plus.

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w II kw. będzie nieznaczne

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano montażowej stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w II kw. nastąpi jedynie nieznaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 3,1% r/r z 3,0% w I kw. Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś gorszych od oczekiwań danych o produkcji przemysłowej i nieznacznie niższych od konsensusu danych o sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego i pozytywny dla cen polskich obligacji.

Jakub Borowski

Główny Ekonomista

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Dowiedz się więcej na temat: GUS | 500 zł na dziecko | handel detaliczny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »